جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.


ماده واحده - متن زیر به انتهای بند 1 - تبصره 55 قانون بودجه سال 1373 کل کشور الحاق می گردد:
مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال از اعتبار این بند به ردیف 126000 (بودجه جاری دانشگاه پیام نور) تخصیص می یابد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز چهارشنبه چهاردهم دی ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/10/1373 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1373/10/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :