جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.


ماده واحده - متن زیر جایگزین بند ه - تبصره 7 قانون بودجه سال 1373 کل کشور می گردد:
ه - به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می شود در سال 1373 بر اساس ماده 154 قانون کار از کلیه کارگاه های مشمول قانون کار که نتوانند نسبت به ایجاد فضای ورزشی ، فرهنگی و تفریحی در داخل کارگاه خود اقدام نماید به ازای هر نفر دوازده هزار (12000) ریال سالانه دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیف 419945 قسمت سوم این قانون واریز نمایند و معادل صد درصد (100%) وجوه واریزی فوق از محل اعتبار ردیف 30501246 قسمت دوم پیوست شماره (1) این قانون به وزارت مذکور اختصاص داده می شود تا صرف ایجاد و توسعه اماکن ورزشی ، فرهنگی و تفریحی نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز چهارشنبه چهاردهم دی ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/11/1373 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1373/10/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :