جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.


ماده 1 - ماده 5 و تبصره 2 آن به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 5 - هواپیمایی کشوری" href="/tags/22384/سازمان-هواپیمایی-کشوری/" class="link">سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان تنها مرجع انعقاد موافقتنامه ها و اجازه نامه های منعقده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها می باشد و حق بهره برداری هوایی به منظور حمل و نقل اشخاص و اشیا برای استفاده از حقوق مندرج در قراردادها و موافقتنامه ها و اجازه نامه های مربوط به برقراری سرویسهای هوایی منعقده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها به شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران واگذار می گردد. در صورت عدم اعلام آمادگی جهت برقراری سرویس هوایی از طرف هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران حداکثر در مدت 6 ماه ، هواپیمایی کشوری" href="/tags/22384/سازمان-هواپیمایی-کشوری/" class="link">سازمان هواپیمایی کشوری مجاز است اجازه بهره برداری به سایر شرکتهای هواپیمایی اعطا نماید .
تبصره 2 - موسسات هواپیمایی ایرانی به استثنا هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران که طبق مقررات مربوط مشغول فعالیت بوده و عملیات پروازی انجام می دهند و همچنین موسسات هواپیمایی ایرانی دیگر که در آینده با رعایت قانون پروانه یا اجازه نامه لازم تحصیل نمایند می توانند بدون محدودیت وزنی با هواپیماهای مسافری یا باری ( به تشخیص شورای عالی هواپیمایی کشوری ) به حمل و نقل مسافر و بار و یا هر نوع پرواز بازرگانی مبادرت نمایند. مدیر عامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو شورای عالی هواپیمایی کشوری موضوع ماده 6 اصلاحی قانون هواپیمایی کشوری با حق رای تعیین می گردند.
ماده 2 - تبصره 2 ماده 11 به شرح زیر اصلاح می گردد:
تبصره 2 - هواپیمایی کشوری" href="/tags/22384/سازمان-هواپیمایی-کشوری/" class="link">سازمان هواپیمایی کشوری و شرکتهای هواپیمایی دولتی مشمول کلیه معافیتهای مندرج در ماده 11 قانون مذکور می باشند.
ماده 3 - ماده 7 به شرح ذیل اصلاح می گردد:
ماده 7 - از تاریخ تصویب این قانون نمایندگی کل شرکتها و موسسات هواپیمایی خارجی در ایران و همچنین خدمات فنی هواپیما (تعمیرات ) به عهده هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران می باشد. واگذاری خدمات پشتیبانی زمینی سوار و پیاده کردن مسافر و تخلیه و بارگیری هواپیماها در فرودگاه های کشور برای پروازهای داخلی به استثنا شرکت مذکور و شرکتهای وابسته با هواپیمایی کشوری است و در مورد هواپیمای خارجی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران این امر را عهده دار خواهد بود و چنانچه در انجام آن کمبود و نارسایی احساس شود هواپیمایی کشوری" href="/tags/22384/سازمان-هواپیمایی-کشوری/" class="link">سازمان هواپیمایی کشوری می تواند با اعلام قبلی به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی واگذار نماید. با تصویب این قانون سایر قوانین مغایر ملغی و کان لم یکن می گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده درجلسه روز سه شنبه ششم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/2/1373 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری
نوع :
قانون
شماره انتشار :
14330
تاریخ تصویب :
1373/02/06
تاریخ ابلاغ :
1373/02/27
دستگاه اجرایی :
موضوع :