جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.


ماده واحده - ماده 7 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب سال 1350 به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 7 - شرکت می تواند در اجرای وظایف مقرر در این قانون با استفاده از سرمایه خود یا با مشارکت بخش دولتی و غیر دولتی موسساتی را به صورت شرکت سهامی تشکیل دهد. اساسنامه شرکتهایی که بر اساس این ماده تشکیل می گردد توسط مجمع عمومی شرکت تهیه و پس از تصویب هیات وزیران توسط کمیسیونی مرکب از کمیسیونهای امور اداری و استخدامی و امور پست و تلگراف و نیروی مجلس شورای اسلامی به تصویب خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز سه شنبه ششم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/2/1373 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1373/02/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :