جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.


ماده واحده - تبصره زیر به عنوان تبصره 51 به قانون بودجه سال 1368 کل کشور الحاق می گردد:
تبصره 51 -
الف ) ایجاد هر نوع تشکیلات و واحدهای سازمانی و همچنین توسعه تشکیلات و واحدهای سازمانی موجود که بار مالی آن در بودجه سال 1368 پیش بینی نشده باشد، در کلیه دستگاههای اجرایی که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تامین می شود، ممنوع می باشد.
ایجاد و توسعه تشکیلات و واحدهای سازمانی در بخشهای محروم کشور و نیز در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و بهداشتی و درمانی و قضایی با رعایت مقررات مربوط مشروط بر آنکه تمام اعتبار آن بدون نیاز به صدور اصلاح بودجه با تایید وزارت برنامه و بودجه در قانون بودجه سال 1368 کل کشور تامین شده باشد، از ممنوعیت فوق مستثنی است . سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است در اجرای مستثنیات فوق از ایجاد هر گونه واحدهای اداری غیر ضرور و غیر مرتبط با فعالیتهای مذکور جلوگیری نماید.
ب) صدور مجوزهای استخدامی در کلیه دستگاههای اجرایی به شرط تامین بودجه به ترتیب مقرر در بند الف با رعایت مقررات مربوط امکان پذیر است .
در مورد طرحهای عمرانی استخدام غیر رسمی و موقت پرسنل مورد نیاز برای اجرای طرح بر اساس مقررات مربوط به تعداد و با مشخصات لازم و در حدود اعتباری که در موافقتنامه مربوط پیش بینی شده باشد، نیاز به اخذ مجوز قانونی نخواهد داشت .
ج) هر گونه افزایش حقوق و دستمزد و اجرت و فوق العاده شغل یا فوق العاده مخصوص و صدور هر نوع تصویبنامه ، بخشنامه و دستورالعملی که متضمن بار مالی جدید باشد، در دستگاههای اجرایی در حدود اعتبارات مصوب امکان پذیر می باشد.
شرکتها و موسسات دولتی و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و دارای مقررات استخدامی خاص هستند در سال 1368 از افزایش هر نوع مبانی حقوق و دستمزد و فوق العاده و مزایا ممنوع هستند.
د) انجام تقسیمات کشوری در حد تصحیح دهستانهای ایجاد شده و اجرای تقسیمات کشوری در حد مطالعه و تشکیل بخشداریهای جدید (به طور عام ) در سال 1368 از شمول این تبصره مستثنی می باشد.
ه - هر گونه تخلف از مفاد این تبصره در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال عمومی می باشد.
و - وزارتین برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلفند موارد تخلف از این تبصره به کمیسیونهای برنامه و بودجه و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شصت و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/2/1368 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1368/02/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :