جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.


ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون انجام تعهدات بندهای الف و ب ماده 3 قانون تامین اجتماعی مصوب تیر ماه 1354 به عهده سازمان تامین
اجتماعی خواهد بود. سازمان مذکور موظف است کلیه تعهدات درمانی مزبور را از بخشهای دولتی و در صورت نیاز از بخش خصوصی با رعایت تعرفه های رسمی تامین نماید.
تبصره 1 - نحوه استفاده از واحدهای درمانی و بیمارستانی تحت مالکیت سازمان ( اعم از واحدهای ملکی و استیجاری موجود) و واحدهایی که بدین منظور ایجاد خواهد شد و چگونگی پرداخت هزینه های درمان و نگهداری حسابها و نحوه خرید خدمت طبق آیین نامه اجرایی این قانون خواهد بود که توسط سازمان تامین اجتماعی حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون با رعایت مفاد بندهای ذیل تهیه و به تصویب وزرای بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، کار و امور اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید:
الف - کل هزینه واحدهای درمانی و بیمارستانی تحت مالکیت سازمان به عهده سازمان تامین اجتماعی بوده و سازمان مزبور مکلف است بودجه هر سال آن را از محل سهم درمان (9% از ماخذ محاسبه و حق بیمه مذکور در ماده قانون تامین اجتماعی ) پیش بینی و در بودجه خود منظور نماید سازمان تامین اجتماعی به منظور انجام هزینه ها امین خود را تحت عنوان صاحب جمع اموال و مسئول امور مالی در واحدهای مذکور مستقر می نماید که بر امور مالی مطابق ضوابط نظارت مستقیم خواهد داشت سرپرست سازمان مسئول امور مالی را پیشنهاد و پس از تایید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی منصوب خواهد نمود. ب - کلیه واحدهای آموزشی موجود سازمان و بیمارستانهایی که در آینده دارای توان آموزشی می شوند بر اساس برنامه ریزی آموزشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به خدمات آموزشی خود ادامه خواهند داد.
ج - کلیه بیمارستانهای تحت مالکیت سازمان مکلفند تا 20% از ظرفیت تختهای خود را به پذیرش بیماران غیر بیمه ای بی بضاعت و همچنین بیمارانی که از خانواده های محترم شهدا، اسرا مفقودین و جانبازان هستند به طور رایگان اختصاص دهند و در شهرهایی که منحصر به فرد هستند به تمام متقاضیان ارائه خدمت کنند.
د - کلیه واحدهای درمانی وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مکلفند نسبت به پذیرش بیماران بیمه شده تامین اجتماعی اقدام و
هزینه های انجام شده را بر اساس تعرفه های مصوب از سازمان تامین اجتماعی دریافت دارند.
ه - سازمان تامین اجتماعی می تواند در صورت لزوم با عقد قرارداد از خدمات پزشکی بخش خصوصی جهت درمان بیمه شدگان تامین اجتماعی استفاده نموده و هزینه های مربوطه را طبق تعرفه های مصوب مورد عمل وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی راسا از محل سهم درمان پرداخت نماید.
و - درآمدهای حاصله از ارائه خدمات درمانی به غیر بیمه شده در واحدهای تحت مالکیت سازمان مستقیما به حساب جداگانه ای جهت کمک به ساخت و تعمیر و نگهداری بیمارستانهای تحت مالکیت اختصاص می یابد.
تبصره 2 - از تاریخ تصویب این قانون به اعضای تشکیل دهنده شورای فنی موضوع ماده 4 قانون تامین خدمات درمانی دو نفر به شرح زیر اضافه می گردند:
1 - مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی یا نماینده او.
2 - رئیس سازمان برنامه و بودجه یا نماینده او.
تبصره 3 - اجرا این قانون باید هماهنگ با سیاستهای کلی بهداشتی درمانی کشور در قالب طرح گسترش شبکه های بهداشتی درمانی باشد.
تبصره 4 - از تاریخ تصویب این قانون آن دسته از مواد قانون تامین اجتماعی و سایر قوانینی که با این قانون مغایر است لغو می گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 24/8/1368 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1368/08/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :