جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.


ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون اعتبار منظور در ردیف 503082 موضوع بند (ب ) تبصره 16 قانون بودجه سال 1368 از محل کاهش اعتبارات جاری و عمرانی اصلاحی ردیف های زیر به میزان پانزده میلیارد (000/000/000/15) ریال دیگر افزایش می یابد.

تبصره - منحصرا مالیات وصولی مشاغل تا پایان بهمن ماه 1368 قابل تخصیص و مصرف طبق مقررات بند (ب ) تبصره 16 قانون بودجه سال 1368 کل کشور می باشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه اول بهمن ماه یک هزار و سیصد و شصت و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1/11/1368 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1368/11/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :