جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.


ماده واحده - استفاده کنندگان خانه های سازمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و نیروهای انتظامی و وزارتخانه ها و موسسات دولتی و یا وابسته به دولت که شهید، اسیر و یا مفقودالاثر شده و یا می شوند و همچنین افرادی که جانباز انقلاب اسلامی و یا جنگ تحمیلی بوده و از خانه های مذکور استفاده می کرده اند و شاغل بوده و یا به هر نحوی از خدمت دستگاه اجرایی متبوع خود خارج و یا مشمول مقررات ازکارافتادگی شده و یا می شوند تا زمانی که کمیسیون مقرر در آیین نامه اجرایی این قانون مناسب تشخیص دهد خانواده آنها مجاز به ادامه سکونت در خانه های مذکور می باشند.
در صورتی که افراد مذکور حائز شرایط برای خرید خانه های سازمانی باشند طبق مقررات فروش خانه های سازمانی" href="/tags/65787/قانون-فروش-خانه-های-سازمانی/" class="link">قانون فروش خانه های سازمانی مصوب 1/7/1365 مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن خانه های مذکور به آنها فروخته خواهد شد. آیین نامه اجرایی این قانون در مورد شرایط و نحوه استفاده و میزان حق استفاده و زمان استفاده و ترکیب کمیسیون و سایر مقررات مربوطه ظرف مدت 3 ماه توسط وزارت مسکن و شهرسازی ، بنیاد شهید، وزارت دفاع و وزارت سپاه تهیه و به تصویب هیات دولت خواهد رسید، سایر قوانینی که مغایر با این قانون باشد در خصوص افراد مشمول این قانون مجری نخواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه بیست و هفتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شصت و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4/3/1368 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1368/02/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :