جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.


ماده 1 - به منظور کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور، تبادل افکار و بیان آرا و عقاید مدیران صنعتی ، معدنی ، کشاورزی و بازرگانی به موجب وظایف و اختیارات این قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران تاسیس می شود.
ماده 2 - اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران موسسه ای غیر انتفاعی است که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی می باشد.
ماده 3 - مرکز اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران که در این قانون "اتاق ایران " نامیده می شود، در تهران می باشد.
ماده 4 - حوزه فعالیت اتاق شهرستان محدود به حدود تعیین شده در قانون تقسیمات کشوری است و اتاق شهرستانها دارای شخصیت حقوقی بوده و در امور اداری و مالی خود بر اساس مقررات مربوطه مستقل می باشد.
تبصره 1 - تاسیس اتاق در شهرستانهایی که حداقل دارای 25 عضو می باشند بلامانع است .
تبصره 2 - تهران مانند سایر شهرستانها دارای اتاق مستقل بوده و حوزه فعالیت و شرح وظائف آن با بقیه اتاقها یکسان است .
تبصره 3 - نحوه و میزان کمک مالی اتاق ایران با اتاق شهرستانها طبق دستورالعمل مصوب هیات رئیسه اتاق ایران است .
وظایف و اختیارات
ماده 5 - وظایف و اختیارات اتاق ایران عبارت است از:
الف - ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن و کشاورزی در اجرای قوانین مربوطه و مقررات جاری مملکتی .
ب - ارائه نظر مشورتی در خصوص لوایح و طرحهای مربوط با اتاق .
ج - همکاری با دستگاههای اجرایی و سایر مراجع ذیربط به منظور اجرای قوانین و مقررات مربوط به اتاق .
د - ارتباط با اتاق سایر کشورها و تشکیل اتاقهای مشترک و کمیته های مشترک با آنها بر اساس سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران .
ه - تشکیل و شرکت در سمینارها و کنفرانسهای مربوط به اتاق ایران در چارچوب سیاست های نظام جمهوری اسلامی ایران .
و - کوشش در راه شناسایی بازار کالاهای صادراتی ایران در خارج از کشور
و تشویق و کمک به موسسات مربوطه جهت شرکت در نمایشگاههای بازرگانی داخلی و خارجی .
ز - تشویق و ترغیب سرمایه گذاری داخلی در امور تولیدی بالاخص تولید کالاهای صادراتی که دارای مزیت نسبی باشند.
ح - تلاش در جهت بررسی و حل و فصل مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضا از طریق تشکیل مرکز داوری اتاق ایران که اساسنامه مرکز داوری مزبور به پیشنهاد وزارتخانه های بازرگانی و دادگستری به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
ط - ایجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی به منظور انجام وظایف و فعالیتهای اتاق .
ی - صدور کارت عضویت طبق آیین نامه اتاق ایران . ارکان اتاق ایران
ماده 6 - ارکان اتاق ایران عبارت است از:
الف - شورای عالی نظارت
ب - هیات نمایندگان
ج - هیات رئیسه
د - دبیر کل
ماده 7 - ارکان اتاق شهرستانها عبارت است از:
الف - هیات نمایندگان
ب - هیات رئیسه
ماده 8 - شورای عالی نظارت بر اتاق ایران از اشخاص زیر تشکیل می شود: وزرا بازرگانی ، امور اقتصادی و دارایی ، صنایع ، صنایع سنگین ، کشاورزی و معادن و فلزات .
ریاست شورای عالی نظارت با وزیر بازرگانی می باشد.
ماده 9 - وظایف شورای عالی نظارت عبارت است از:
الف - بررسی و تصویب آیین نامه مربوط به نحوه عضویت در هر یک از اتاقها و تعیین حدود آن به پیشنهاد هیات رئیسه .
ب - سیاستگزاری و تعیین خط مشی های کلی اتاق ها و نظارت عالی بر اجرای صحیح آنها در قالب قوانین و مقررات مربوطه .
ج - رسیدگی به پیشنهادات و شکایات اتاق ها در خصوص کیفیت فعالیت و نحوه بهبود امور آنها.
د - انحلال اتاقها طبق ماده 10.
ه - تعیین هیات رئیسه موقت حداکثر به مدت 3 ماه برای اتاقهایی که قادر به انجام وظایف خود نبوده با اعلام تاریخ انتخابات جدید.
و - استماع گزارش عملکرد و اخذ تصمیم درباره نظرات ارائه شده توسط اتاق ایران .
تبصره 1 - شورای عالی نظارت حداقل سالی دو بار تشکیل جلسه می دهد. نحوه تشکیل جلسات و رسمیت یافتن آنها طی آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب شورای عالی نظارت می رسد.
تبصره 2 - موارد و شرایط ابطال عضویت بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد هیات رئیسه به تصویب شورای عالی نظارت خواهد رسید.
ماده 10 - اتاقها به دلایل زیر با اعلام شورای عالی نظارت به صورت موقت یا دائم تعطیل و یا منحل می شود:
1 - از دست دادن حد نصاب اعضای اتاق .
2 - عدم شرکت اعضا در کاندیدا شدن و قبول مسئولیت در اتاق .
تبصره - با اعلام انحلال از طرف شورای عالی نظارت هیاتی مرکب از 3 نفر به انتصاب آن شورا مشخص تا بر اساس آیین نامه ای که به تصویب شورا می رسد مطابق قوانین جاری انحلال شرکتها نسبت به مایملک و تعهدات مالی اتاق مذکور عمل نمایند.
- هیات نمایندگان
ماده 11 - نمایندگان منتخب هر یک از اتاقها در اولین جلسه هیات نمایندگان را برای مدت 4 سال انتخاب و به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران معرفی می نمایند.
تبصره - هر اتاقی که کمتر از 150 عضو داشته باشد یک نفر نماینده و اتاقی که بیش از 150 عضو داشته باشد برای هر 150 عضو یک نفر نماینده خواهند داشت .
ماده 12 - تعداد اعضای نمایندگان اتاق تهران 45 نفر به شرح زیر می باشد:
الف - 15 نفر از مدیران دولتی در بخشهای بازرگانی - صنعتی - معدنی و کشاورزی که توسط مدیران واحدهای ذیربط انتخاب خواهند شد.
ب - 5 نفر از بخش تعاونی به انتخاب مجمع نمایندگان اتاق تعاون .
ج - 25 نفر از بخش خصوصی به ترتیب زیر:
- 7 نفر از صنوف تولیدی خدمات فنی به انتخاب مجمع مربوطه تهران .
- 3 نفر از صنوف توزیعی - خدماتی به انتخاب مجمع مربوطه تهران .
- 5 نفر از بازرگانان به انتخاب خودشان .
- 10 نفر از صاحبان صنایع و معادن و کشاورزی به ترتیب زیر:
از صنایع و معادن هر کدام 3 نفر.
از کشاورزی 4 نفر.
تبصره 1 - ترکیب نمایندگان بخشهای مختلف در این ماده بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب شورای عالی نظارت می رسد.
تبصره 2 - عضویت اتاق منوط به داشتن کارت بازرگانی است .
تبصره 3 - جلسات هیات نمایندگان اتاق با حضور دو سوم کل اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت آرا حاضران معتبر خواهد بود.
ماده 13 - هیات نمایندگان هر یک از شهرستانها از بخشهای مذکور در ماده 12 که عضو آن اتاق خواهند بود به تناسب در ماده مذکور انتخاب می شوند.
ماده 14 - اعضای هیات نمایندگان اتاق شهرستانها 15 نفر می باشد.
تبصره 1 - هیات نمایندگان اتاق شهرستانهایی که بیش از پانصد عضو دارند به ازا هر 300 نفر دو عضو اضافه خواهد شد.
تبصره 2 - تعداد هیات نمایندگان شهرستانها حداکثر 45 نفر خواهد بود.
ماده 15 - انتخابات کلیه اتاقها در سراسر کشور در یک روز توسط وزارت بازرگانی انجام می شود.
تبصره 1 - وزارت بازرگانی مکلف است دو ماه قبل از اتمام هر دوره انتخابات هیات نمایندگان دوره بعد را برگزار نماید.
تبصره 2 - آیین نامه اجرایی و کیفیت انتخابات و شرایط انتخاب شوندگان موضوع مواد 11، 12، 13، 14 به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیات وزیران خواهد بود.
تبصره 3 - اعتراض به انتخابات از زمان اعلام نتایج حداکثر ظرف مدت یک هفته جهت رسیدگی و اخذ تصمیم تسلیم شورای عالی نظارت می شود و شورا موظف است پس از یک هفته حداکثر ظرف مدت 10 روز نظر قطعی خود را اعلام نماید.
ماده 16 - مدت عضویت در هیات نمایندگان اتاق چهار سال از تاریخ اعلام نتیجه انتخابات بوده و عضویت هیات نمایندگان اتاق افتخاری است .
ماده 17 - وظایف و اختیارات هیات نمایندگان اتاق ایران عبارت است از:
الف - انتخاب اعضای هیات رئیسه .
ب - بررسی و تصویب بودجه اتاق و تفریغ بودجه .
ج - بررسی و اظهار نظر نسبت به گزارشات و پیشنهادات کمیسیونها و سایر واحدهای اتاق و اتخاذ تصمیم نسبت به آنها در محدوده اختیارات محوله .
د - تشکیل کمیسیون های مشورتی به تعداد مورد نیاز و نیز انتخاب اعضای آنها از بین خود.
ه - تهیه و پیشنهاد آیین نامه های اجرایی این قانون به شورای عالی نظارت جهت اتخاذ تصمیم حداکثر به مدت دو ماه پس از تشکیل اتاق ایران و نیز پیشنهاد اصلاحات بعدی آیین نامه با رعایت تبصره 2 ماده 15.
هیات رئیسه
ماده 18 - اعضا اصلی هیات رئیسه هر یک از اتاقهای ایران و شهرستانها به ترتیب 9 و 7 نفر و دو نفر علی البدل می باشد که در اولین جلسه هیات نمایندگان برای مدت 4 سال انتخاب می شوند.
تبصره 1 - خدمت در هیات رئیسه اتاق ایران و شهرستانها افتخاری است .
تبصره 2 - چنانچه هیات رئیسه به سبب فوت یا استعفا و یا هر سبب دیگری فاقد یک یا چند عضو گردد انتخاب فرد یا افراد جدید برای بقیه همان دوره خواهد بود.
ماده 19 - هیات رئیسه هر یک از اتاقهای ایران و شهرستانها در اولین جلسه از بین خود یک رئیس ، دو نایب رئیس و یک منشی و یک خزانه دار انتخاب می نمایند.
ماده 20 - وظایف و اختیارات هیات رئیسه اتاق ایران عبارت است از:
الف - اجرای مصوبات شورای عالی نظارت و هیات نمایندگان .
ب - بررسی و تایید پیشنهادات و گزارشات کمیسیونهای اتاق و گزارش آن به هیات نمایندگان و شورای عالی نظارت حسب مورد.
ج - انتخاب نمایندگان اتاق برای شرکت در مجامع رسمی داخلی یا
بین المللی و تعیین حدود کار و فعالیت های آنها و هزینه های مربوطه .
د - بررسی و تایید بودجه و تفریق بودجه سالیانه که از طرف دبیر کل تهیه می گردد و پیشنهاد آن به هیات نمایندگان جهت تصویب .
ه - انتخاب دبیر کل و نظارت بر اجرای وظائف و اختیارات قانونی او.
و - عزل دبیر کل در مواردی که قادر به انجام وظایف قانونی خود نباشد.
ماده 21 - وظایف و اختیارات هیات رئیسه اتاق شهرستانها به شرح ذیل می باشد:
الف - اجرای مصوبات هیات نمایندگان و شورای عالی نظارت .
ب - بررسی و تایید پیشنهادات و گزارشات کمیسیونها و ارائه آن به هیات نمایندگان .
ج - انتخاب نمایندگان اتاق شهرستانها برای شرکت در مجامع رسمی داخلی .
د - بررسی گزارش بودجه و تفریق بودجه سالیانه و پیشنهاد آن به هیات نمایندگان جهت تصویب .
ماده 22 - جلسات هیات رئیسه هر یک از اتاقهای ایران و شهرستانها به ترتیب با حضور 7 و 5 نفر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه به ترتیب حداقل با 5 و 4 رای معتبر خواهد بود.
ماده 23 - کلیه اسناد و اوراق مالی ، تعهدآور، چک ها، بروات ، سفته ها و قراردادهای مالی اتاق ایران دارای سه امضا رئیس ، دبیر کل و خزانه دار اتاق ایران خواهد بود.
تبصره 1 - صاحبان امضا فوق جانشینان خود را از بین دیگر اعضا هیات رئیسه در مواقع غیبت تعیین خواهند کرد.
تبصره 2 - امضا کلیه اسناد مندرج در این ماده در اتاق شهرستانها با رئیس و خزانه دار یا نایب رئیس می باشد.
- دبیر کل اطاق ایران
ماده 24 - به منظور اداره کلیه امور اجرایی اتاق ایران بر اساس مقررات و قوانین جاری و آیین نامه های مربوط و مصوبات ارکان اتاق ، هیات رئیسه یک نفر را به عنوان دبیر کل اتاق ایران از بین دیگر اعضا برای مدت 4 سال انتخاب می نماید.
ماده 25 - وظایف و اختیارات دبیر کل اتاق ایران عبارت است از:
الف - اداره کلیه امور اجرایی طبق مقررات جاری مربوط اتاق ها.
ب - استخدام ، نصب و عزل کارکنان اتاق ، تعیین حقوق و مزایا، وظایف و اختیارات آنان بر اساس آیین نامه ای که به پیشنهاد دبیر کل به تصویب هیات رئیسه خواهد رسید.
ج - برگزاری سمینارها و کنفرانس ها درباره مسائلی که با وظایف اتاق ارتباط دارد با تایید رئیس شورای عالی نظارت .
د - نمایندگی اتاق در مراجع قضایی و محاکم اختصاصی در قبال اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی ) در تمام مراحل دادرسی با حق توکیل غیر و حق سازش در موارد ارجاع امر به داوری .
ه - انجام هر گونه معامله اعم از خرید و فروش ، اجاره و رهن ، اخذ وام برابر آیین نامه مالی و معاملاتی و روش های مصوب هیات رئیسه و شورای عالی نظارت .
ماده 26 - درآمد اتاق ایران از محل های زیر تامین خواهد شد:
الف - حق عضویت سالیانه طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد هیات نمایندگان به تصویب شورای عالی نظارت خواهد رسید.
ب - حق کارشناسی ، داوری و عواید ناشی از انتشارات و سایر فعالیت های مربوط به اجرای وظایف خود.
ماده 27 - درآمد اتاق طبق ضوابطی که به پیشنهاد هیات رئیسه به تصویب هیات نمایندگان می رسد به مصرف خواهد رسید.
ماده 28 - در کلیه قوانین و مقرراتی که ذکری از اتاق بازرگانی تهران یا اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران شده باشد، اتاق ایران جانشین آن خواهد بود.
ماده 29 - آیین نامه های اجرایی این قانون در سطح کشور و نیز ضوابط و مقررات کلی ناظر بر وظایف و اختیارات اتاق شهرستانها یا هیات نمایندگان اتاق ایران و تصمیماتی که به این ترتیب تصویب می شود، برای هیات رئیسه و سایر ارکان لازم الاجرا می باشد.
ماده 30 - کلیه داراییها، اموال منقول و غیر منقول ، تعهدات و دیون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ، به اتاق ایران منتقل خواهد شد.
ماده 31 - وزارت بازرگانی مسئول حسن اجرای این قانون بوده و موظف است انتخابات را حداکثر ظرف مدت 3 ماه پس از تصویب آیین نامه های مربوطه انجام دهد.
ماده 32 - از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر لغو و پس از موعد مقرر در ماده 31 کلیه انتخابات قبلی کان لم یکن اعلام می شود.
قانون فوق مشتمل بر سی و دو ماده و نوزده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه پانزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 6/1/1370 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1369/12/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :