جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09107644194 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 3020/626
شماره دادنامه : 752/30
تاریخ رسیدگی : 27/7/71
فرجامخواه : خانم 000
فرجامخوانده : آقای 000
فرجامخواسته : دادنامه شماره 71253254شعبه دادگاه مدنی خاص 000
مرجع رسیدگی : شعبه 30 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان 000

خلاصه جریان پرونده : خانم ((الف )) دادخواستی به خواسته فسخ نکاح به طرفیت آقای ((ب )) و همچنین زوج دادخواستی به خواسته تمکین به طرفیت زوجه تقدیم که تواما" در دادگاه مدنی خاص 000 مطرح رسیدگی قرار گرفته زوجه اعلام نموده که 25 ماه قبل با خوانده ازدواج نموده ام ولی همسرم به علت ناتوانی جنسی و عنن قادر به انجام وظایف زناشویی نیست که با رضایت خودم در بیمارستان طالقانی عمل نموده ام 0 چون ادامه زندگی مقدور نیست وصاحب فرزندنشده ام تقاضای وصول مهریه را نموده ولی زوج ضمن تکذیب ادعای زوجه اضافه نموده در صورت بذل مهریه حاضر به طلاق است که موردقبول زوجه قرارنگرفته طرفین به پزشکی قانونی معرفی ]شدند[0 گزراش واصله حاکیست که وسیله متخصص معاینه شدند زوج مشکلی از نظر عنن ندارد و همچنین زوجه مشکلی از نظر زناشویی ولی از حیث بچه دار شدن برای انجام آزمایش مراجعه نمودند0 دادگاه پس از رسیدگی به لحاظ عدم تطابق خواسته خواهان (زوجه ) باماده 1135قانون مدنی دعوی وی رارد نموده است 0 حکم به تمکین زوجه صادر شده که زوج به تهیه منزل مستقل با همسرش زندگی نمایند0 پس از صدور حکم زوجه به حکم اعتراض نموده است که ادامه زندگی مقدور نیست به علت عنن زوج و همچنین نداشتن تامین جانی تقاضای نقض حکم صادره را دارم 0 ضمنا" زوجه اظهار نامه ای برای پزشک متخصص که وی را عمل نموده ارسال داشته است که پرده بکارت ضخیم و مقاوم بوده و مانع نزدیکی به طور طبیعی بوده که حسب موافقت شوهر قانونی شما عمل انجام شد و در این پاسخ آمده است حسب اظهار خود بیمار خانم ((الف )) شوهرش از جهت قوای مردانگی سالم بوده است 0 دادگاه با تایید حکم پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است 0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید وپس ازقرئت گزارش آقای 000 عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
بسمه تعالی
خواسته زوجه حسب دادخواست تقدیمی فسخ و انحلال نکاح است ولی حکم به لحاظ عدم احرازعسر وحرج مشارالیها صادر گردیده که موجه نیست 0 لازم است پس از رسیدگی به دلائل زوجه بر اساس و حسب خواسته وی حکم قضیه صادر گردد و بنابه مراتب حکم تجدیدنظرخواسته نقض و رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارجاع می شود.

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشوردرامورحقوقی 3
قانون تجارت ،احوال شخصیه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوی ،احکام
حکومتی ،توقیف عملیات اجرائی وابطال اجرائیه
تالیف یداله بازگیر،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
107
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
752
تاریخ تصویب :
1371/07/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :