جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.

رای شماره 81 مورخ 3/11/52
رای هیئت عمومی دیوان عالی کشور
نظربه اینکه بموجب ماده 8 قانون مجازات مرتکبین قاچاق کسی که جریمه ازاوگرفته شده یابرای وصول آن بازداشت شده می توانددرصورتی که منکر ارتکاب قاچاق باشدتاده روزپس ازپرداخت جریمه یاده روزپس ازتاریخ بازداشت بارعایت مسافت قانونی به دادگاه دادگستری مراجعه نمایدبنا براین اگرمتهم ظرف ده روزازتاریخ بازداشت به دادگاه مراجعه نکندولی بعداجریمه راپرداخته وبخواهدازحقی که بموجب ماده 8 به اوداده شده استفاده نمایدرسیدگی دادگاه به شکایت مزبوربلااشکال است ورای شعبه دوم دیوان عالی کشورکه درهمین زمینه صادرشده صحیح ومطابق باموازین قانونی است این رای بموجب قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال 28برای شعب دیوان عالی کشوردادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است .

* سابقه *
ردیف 48هیئت عمومی
دردوتاریخ دونفربه اتهام قاچاق دستگیروبعلت عدم پرداخت جریمه قانونی بازداشت شده اندبعدازتاریخ بازداشت یکی تعهدنموده است مبلغ جریمه رادرمدت 24ماه بپردازدوظرف ده روزازتاریخ تعهددادخواست برائت به دادگاه تقدیم داشته ودیگری بعدازبازداشت جریمه راداده واز تاریخ دادن جریمه درمدت ده روزبه تقدیم دادخواست برائت مبادرت نموده است شعبه دوم دیوان عالی کشورچنین رای داده است (چون مطابق ماده 8 قانون مجازات مرتکبین قاچاق متهم می توانددرمدت ده روزازتاریخ بازداشت یا ده روزازتاریخ پرداخت جریمه به دادگاه مراجعه نمایدوچون فرجامخواه مطابق سندرسمی شماره 40274-22/12/40تعهدنموده که مبلغ 68250 ریال جریمه 28صندوق چای رادرمدت 14ماه بپردازدودرتاریخ 24 اسفندماه 40مبادرت به تقدیم دادخواست برائت نموده بنابراین تقدیم دادخواست درمهلت قانونی بوده ورای فرجامخواسته طبق ماده 430 قانون آئین دادرسی کیفری نقض می شود)شعبه 11 درشبیه موضوع مذکورچنین رای داده است (مستفادومستنبط ازماده 8 قانون مجازات مرتکبین قاچاق اینکه کسی که جریمه ازاوگرفته شده یابرای وصول آن بازداشت گردیده می توانددرصورتی که منکرارتکاب قاچاق باشدتاده روزپس ازپرداخت جریمه یاده روزپس ازتاریخ بازداشت بارعایت مسافت قانونی به دادگاه دادگستری مراجعه نمایددرموردمانحن فیه چون متهم بدوااز پرداخت جریمه استنکاف داشته حسب تقاضای اداره مذکورطبق قرارشماره 2103بازپرسی درتاریخ 16/9/44بازداشت وسپس درتاریخ 1/10/44بموجب رسیدشماره 1083465 بقیه جریمه موردمطالبه راپرداخت نموده ودرتاریخ 4/10/44به تقدیم دادخواست برائت به دادگاه شهرستان مبادرت می نماید هرچندباتوجه به تاریخ پرداخت جریمه تقدیم دادخواست برائت درموعد قانونی ازطرف دادگاه تلقی شده لیکن متهم طبق دلالت ماده 8 قانون مذکور منحصراازتاریخ بدوبازداشت وسیله بازپرسی ظرف ده روزمی توانسته به تقدیم دادخواست احتساب تاریخ بدوپرداخت جریمه صحیح نبوده است بنابر این چون رای فرجام خواسته که براستواری رای دادگاه جنحه که نیزمبنای قبول دادخواست متهم درخارج ازموعدومهلت قانونی صادرشده معلول ومخدوش بوده به دستورماده 430 قانون آئین دادرسی کیفری نقض می شودبه قسمی که ملاحظه می فرماینددرمورداستنباط ازماده 8 قانون مجازات مرتکبین قاچاق بین دو شعبه دیوان عالی کشوراختلاف نظرحاصل شده است که بایدرویه واحدی اتخاذشود لذابااجازه ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 28 تقاضای طرح آن رادرهیئت عالی داردتابموضوع مختلف فیه بررسی کرده نسبت به آن اتخاذنظرنمایند.
به تاریخ روزچهارشنبه سوم بهمن ماه یکهزاروسیصدوپنجاه ودوهیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری ریاست کل دیوان عالی کشوروباحضورجناب آقای احمدفلاح رستگاردادستان کل کشورو جنابان آقایان روساومستشاران شعب دیوان عالی کشورتشکیل گردیدپس ازطرح وبررسی اوراق پرونده وقرائت گزارش واستماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشورمبنی براینکه رای شعبه دوم دیوان عالی کشورمبتنی برموازین مقرردر ماده 8 قانون مجازات مرتکبین قاچاق صحیح می باشدمشاوره نموده چنین رای می دهد:

مرجع :
مجموعه قوانین سال 1352 صفحه 19 تا20 بخش رویه قضایی
نقل ازشماره 8478-30/11/52 روزنامه رسمی
شماره 108210 22/11/1352

13


نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
81
تاریخ تصویب :
1352/11/03
تاریخ ابلاغ :
1352/11/30
دستگاه اجرایی :
موضوع :