جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 823/4823
شماره دادنامه : 640/23
تاریخ رسیدگی : 16/11/69
تجدیدنظرخواه : آقای (الف )
تجدیدنظرخوانده : آقای (ب )
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 2217/9/67 صادره از شعبه سوم دادگاه حقوقی یک 000
مرجع رسیدگی : شعبه 23 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان 000
خلاصه جریان پرونده :تجدیدنظرخوانده دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ دویست و پنجاه هزار ریال بابت خسارات وارده ازطرف خوانده (تجدیدنظرخواه ) به علت درو کردن کشت سی من بذرافشان جو خود به دادگاه عمومی سابق 000 تقدیم و با استناد به پرونده کیفری مطروحه در دادسرا اعلام داشته است که زمین مزبور که از طرف وی (تجدیدنظرخوانده ) کشت جو شده بوده به تجدیدنظرخواه تحویل گردیده تجدیدنظر زراعت جو مزبور را به نفع خود درو نموده و محصول را برداشت کرده است و بابت بهای محصول مزبور را به نفع خود درو نموده و محصول را برداشت کرده است و بابت بهای محصول مزبور وجه خواسته را مطالبه نموده ]است [0 دادگاه مرجوع الیه پس ازتعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و تشکیل جلسه دادرسی و ملاحظه پرونده کیفری و حضور طرفین در دادگاه و اظهار خوانده مشعر بر اینکه خود را بیش از مقدار بیست من جو که خواهان بدوی در زمین کاشته مسئول نمی داند و دفاع خواهان مبنی بر استحقاق خود به بهای کل محصول و استعلام دادگاه از طریق پاسگاه ژاندامری محل از شورای اصلامی ده در اجرای ماده 28 قانون تشکیل دادگاههای عمومی در خصوص ارزش محصول برداشتی خوانده و تعیین مبلغ هتشاد هزار ریال بابت بهای محصول مزبور از طرف شورا و هیئت کشت و انجام یک سلسله اقدامات قضایی بالاخره دادگاه با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه از طرف خوانده دلیلی بر پرداخت خسارات اقامه نشده خوانده را تا حدود مبلغ یکصدهزار ریال در حق خواهان مسئول دانسته و مشاورالیه را به پرداخت مبلغ مزبور در قبال خواهان محکوم و نسبت به مازاد، حکم به رد دعوی به علت عدم استحقاق صادر کرده است 0 حکم مزبور از طرف قضات پیشین این شعبه به علت نقص رسیدگی از جمله ارجاع امر به کارشناس نقض و ]جهت [ رسیدگی به شعبه سوم دادگاه حقوقی یک 000 ارجاع شد0 دادگاه 000 پس از رفع نواقص و ارجاع امر به کارشناس فنی باتوجه به نظریه کارشناس خوانده را پس از کسب نظر مشاور به پرداخت مبلغ نودهزار ریال در حق خواهان محکوم و نسبت به مازاد حکم به رد دعوی صادر نموده بر اثر تجدیدنظرخواهی خوانده بدوی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده ]است [0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از بررسی اوراق پرونده و مشاوره به شرح زیر رای می دهد:
(با توجه به محتویات پرونده و مدارک و مستندات دعوی و نظریه کارشناس دادنامه تجدیدنظرخواسته صحیح و بلااشکال است و ابرام می شود0)

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشور درامورحقوقی 1
صلاحیت ، داوری ، خسارات ، امورحسبی ، وقف ، معامله فضولی ، تهاتروغصب
تالیف یدالله بازگیر، ازانتشارات ققنوس ، چاپ اول ، سال 1377
100

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
640
تاریخ تصویب :
1369/11/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :