جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 2023/4661
شماره دادنامه : 513/23
تاریخ رسیدگی : 10/9/69
تجدیدنظرخواه : کمیته امداد امام خمینی به قائم مقامی آقایان (الف ) و خانم (ب )
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 11128/3/68 صادره از شعبه 12 دادگاه حقوقی یک 000
مرجع رسیدگی : شعبه 23 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان 000
خلاصه جریان پرونده : به حکایت محتویات پرونده امر تجدیدنظر خواندگان در تاریخ 30/7/57 دادخواستی به طرفیت آقایان (س ) و (ش ) و (الف ) و (ب ) به خواسته خسارات وارده ناشی از تخریب ساختمان ملکی خود مقوم به مبلغ چهارصد هزار ریال به شعبه سوم دادگاه شهرستان سابق 000تقدیم و به شرح دادخواست توضیح داده اند که خانه پلاک ثبتی شماره 000 بخش 000 به آنان تعلق داشته خواندگان ساختمان مجاور خانه خواهانها را که تیرآهن مشترک دارد تخریب و قصد احداث بنای جدید در آن محل دارند0 در اثر اقدامات خواندگان معادل وجه خواسته به خواهانها خسارت وارد شده و در نتیجه با استناد به بازجویی و معاینه محل و جلب نظر کارشناس درخواست رسیدگی و صدور حکم بر جبران خسارات وارده را ضمن صدور دستور موقت بر جلوگیری خواندگان از انجام عملیات آنان نموده اند0 دادگاه مرجوع الیه پس از تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و تشکیل جلسه دادرسی و رسیدگی به درخواست صدور دستور موقت و ارجاع امر به کارشناس در زمینه درخواست مزبور و اظهارنظرکارشناس و احراز فوریت امر و اخطاردادگاه به خواهانها به منظور تودیع خسارات احتمالی جهت صدور دستور و عدم تودیع خسارات و بالاخره صدور قرار بازجویی و معاینه محل و جلب نظر کارشناس در زمینه رسیدگی به ماهیت دعوی و انجام یک سلسله اقدامات قضایی و تجدید جلسات به علل منعکس در پرونده امر و روشن شدن این موضوع که اموال و داراییهای دو نفر از خواندگان به نام آقایان (الف ) و (ب ) به حکم دادگاه انقلاب اسلامی مسترد و در اختیار کمیته محترم امام خمینی رضوان ا000 تعالی علیه قرار گرفته و ادامه رسیدگی دادگاه که در جریان امر به دادگاه حقوقی یک تبدیل گردیده نسبت به آقایان (الف ) و (ب ) به قائم مقامی کمیته امام خمینی و اجرای قرارهای صادره بالاخره دادگاه پس از بررسیهای لازم و کسب نظر مشاور با توجه به مدارک و مستندات دعوی و اظهار نظر کارشناس که مورد اعتراض موجهی قرار نگرفته به موجب دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر محکومیت خواندگان آقایان (س ) و (ش ) و کمیته امداد امام خمینی به قائم مقامی آقایان (الف ) و (ب ) به پرداخت هر یک هفتاد و پنجهزار ریال (کمیته امداد امام بابت دو نفر یکصد و پنجاه هزار ریال ) بابت خسارت وارده صادر و نسبت به مازاد به علت عدم ثبوت ، حکم به بطلان دعوی صادر کرده ]است [0 کمیته امداد امام نسبت به مورد محکومیت خود به قائم مقامی دو نفر فوق الذکر تجدیدنظرخواهی نموده پرونده امر به این شعبه ارجاع و هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از بررسی اورق پرونده و قرائت گزاش مشاوره نموده به شرح زیر رای می دهد:
(با توجه به احراز مالکیت خواهانها نسبت به ملک مورد ادعای خود که درخواست جبران خسارت وارده به آن را نموده اند و رسیدگیهای انجام شده از طرف دادگاه و اظهارنظر کارشناس منتخب مبنی بر ورود خسارت تملک خواهانها از ناحیه خواندگان و سایر اوضاع واحوال محقق و معلوم ]است [ و قضیه اعتراضات کمیته محترم امداد امام بر آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته که مورد اعتراض قرار گرفته وارد نیست و دادنامه مزبور ابرام می شود0)

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشور درامورحقوقی 1
صلاحیت ، داوری ، خسارات ، امورحسبی ، وقف ، معامله فضولی ، تهاتروغصب
تالیف یدالله بازگیر، ازانتشارات ققنوس ، چاپ اول ، سال 1377
100

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
513
تاریخ تصویب :
1369/09/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :