جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.


رای شماره : 35 - 29/3/53

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
استنباط شعبه چهارم دادگاه استان ششم ازماده 1 قانون ملی شدن جنگلها مصوب سال 41 وماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1348 که درنتیجه بدون اجرای مفادماده 56 تخریب جنگل (تجاوزبه منابع ملی شده را قابل تعقیب دانسته انداباصول ومقررات قانون وفق نمی دهدزیرامطابق صریح ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب سال 1348تشخیص منابع ملی شده به عهده وزارت منابع طبیعی محول وترتیب اعتراض اشخاص ذینفع درظرف مدت معین پس ازاخطارکتبی یاآگهی وهمچنین ترتیب رسیدگی به اعتراضات واردمعین گردیده است بنابراین درموردماده 55 مرقوم تعقیب جزائی درصورتی مجازخواهدبودکه مقررات ماده 56 ازحیث تشخیص منابع ملی شده اجراشده باشدوبه همین لحاظ هیئت عمومی دیوان عالی کشور تصمیم شعبه اول ودوم دادگاه استان ششم که اجرای ماده 56 رالازم دانسته اند صحیح می دانداین رای به دستورماده 3 اضافه شده به آئین دادرسی کیفری بایداز طرف دادگاههادرموردمشابه پیروی شود.

* سابقه *
ردیف 53/23- رای شماره 35-29/3/53
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
ریاست دادسرای استان خوزستان همراه بانامه شماره 14859-23/10/52 پروندهای کلاسه 1/875/52 و2/866/52 و4/824/52 راارسال واشعار داشته اندکه درموردماده 55 اصلاحی از قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها درشعب اول ودوم وچهارم دادگاه استان خوزستان اختلاف استنباط بوجود آمده است اینک بابررسی احکام موجوددرپرونده های ارسالی خلاصه جریان کارتوصیف واحکام متهافت توجیه می شود:
الف - بطوری که پرونده 1/875/52 حکایت داردکارگزاری منابع طبیعی بروجردآقای (م )وچندنفردیگررابعنوان تجاوزبه مرتع غیرمشجرآب برده دادسرای شهرستان بروجردمعرفی ودرحدودماده 55اصلاحی ازقانون حفاظت وبهره برداری ازجنگل هاتعقیب آنان راتقاضاکرده است آقای بازپرس بروجردبه استدلال اینکه (درمرتع یادشده مقررات ماده 56 از قانون حفاظت و بهره برداری ازجنگلها اجرانشده موضوع قابل تعقیب کیفری نیست )به منع تعقیب آقای (م ) ودیگران اظهارنظرنموده وقرارآقای بازپرس به موافقت دادسرای شهرستان رسیده است براثرپژوهشخواهی سازمان منابع طبیعی بروجرد ازاین قرارموضوع درشعبه اول دادگاه استان خوزستان مطرح گردیده واین دادگاه قرارآقای بازپرس راخالی ازمنقصت تشخیص وعینااستوارکرده است .
ب - به دلالت محتویات پرونده کلاسه 2/866/52 مامورین جنگلداری بروجردتقاضای تعقیب آقای (ص )وعده ای دیگررابه ادعای تجاوزبه مرتع بین راه بنداب برده ازدادسرای شهرستان بروجردکرده اندآقای بازپرس به استدلال اینکه "بموجب نامه شماره 3762-12/4/52 سرجنگلداری لرستان مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری ازجنگلها اجرانشده وقبل از انتشارآگهی موضوع قابل تعقیب نمی باشد"به منع تعقیب مشتکی عنهم قرار داده وقرارآقای بازپرس به موافقت دادسرارسیده است .
براثرپژوهشخواهی جنگلداری بروجردموضوع درشعبه دوم دادگاه استان خوزستان مطرح شده واسن دادگاه نظرآقای بازپرس رااستوارنموده است .
ج - به حکایت محتویات پرونده 4-824/52 جنگلداری بروجردتقاضای تعقیب آقای حاج (ع )وعده ای دیگررابعنوان تجاوزبه مرتع ملی شده اعلام نموده که مقررات ماده 56ازقانون حفاظت وبهره برداری ازجنگل ها در مورد مرتع مورددعوی تجاوزاعمال نشده وقبل ازاعمال مقررات ماده مذکورموضوع قابل تعقیب کیفری نیست )به منع تعقیب مشتکی عنهم اظهارنظرکرده وقرارآقای بازپرس به موافقت دادسرارسیده است .
براثرپژوهشخواهی ازاین قرارشعبه چهارم دادگاه استان خوزستان به استدلال اینکه :
(باتوجه به تعاریف مذکوردرماده یکم قانون ملی شدن جنگلهاومراتع کشوربه فرض صحت ادعای اداره منابع طبیعی بروجردموضوع منطبق باماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری ازجنگلها می باشد) قرارآقای بازپرس رافسخ و پرونده رابرای رسیدگی به دادسرای شهرستان اعاده داده است .
بطوری که ملاحظه می شودشعبه اول ودوم دادگاه استان خوزستان باتایید قراربازپرس تعقیب کیفری رابموجب ماده 55 قانون حفاظت وبهره برداری موکول به اعمال ماده 56ازهمین قانون دانسته درصورتی که شعبه چهارم دادگاه استان خوزستان بافسخ قراربازپرس اعمال ماده مذکوررالازم ندانسته است .
لذاهمانطوری که ریاست دادسرای استان خوزستان اشعارداشته اندچون باتحقق اختلاف موضوع مشمول ماده 3ازمواداضافی به قانون آئین دادرسی کیفری است اقتضاءداردهیئت عمومی دیوان عالی کشورنسبت به موضوع مختلف فیه اظهاررای ونظرفرمایند.
دادستان کل کشور- فلاح رستگار
به تاریخ روزچهارشنبه بیست ونهم خردادماه یکهزاروسیصدوپنجاه و سه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری ریاست کل دیوان عالی کشوروباحضورجناب آقای احمدفلاح رستگاردادستان کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران شعب دیوان عالی کشورتشکیل گردیدپس ازطرح وبررسی اوراق پرونده وقرائت گزارش واستماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشورمبنی بر:
هرچندبه موجب ماده 56اصلاحی قانون حفاظت وبهره برداری ازجنگلهاو مراتع مصوب سال 1348تشخیص منابع ملی شده باوزارت منابع طبیعی می باشد ولی درهمین ماده تصریح شده است به اینکه ظرف یکماه پس ازاخطارکتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی وسیله یکی ازروزنامه های کثیرالانتشارمرکزویکی ازروزنامه های محلی وسایروسایل معمول ومناسب محل اشخاص ذینفع می توانند بنظروزارت مزبوراعتراض نمایندوکمیسیون پیش بینی شده درآن ماده به آن اعتراضات رسیدگی کندوتصمیم بگیردلذابه حکم این ماده مسلم است هرمحلی که وزارت منابع طبیعی تشخیص دهدازمنابع ملی شده می باشدبایدآگهی کندو پس ازانتشارآگهی هاوانجام سایرمقررات این ماده وعدم اعتراض ازطرف کسی ویارسیدگی کمیسیون درصورت وصول اعتراض نامه واتخاذتصمیم کمیسیون به اینکه محل موردنظرازمنابع ملی شده می باشدتجاوزبه آن منابع جرم ومرتکب طبق ماده 55آن قانون قابل تعقیب کیفری ومجازات خواهدبود. مشاوره نموده چنین رای می دهند:

مرجع :
مجموعه قوانین سال 1353 صفحه 1 تا3 بخش رویه قضائی
نقل ازشماره 8612-10/5/53 روزنامه رسمی
شماره 29372 30/4/53

نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
35
تاریخ تصویب :
1353/03/29
تاریخ ابلاغ :
1353/05/10
دستگاه اجرایی :
موضوع :