جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.


ماده واحده - بند ب تبصره 22 قانون بودجه سال 1370 کل کشور به شرح زیر اصلاح می گردد:
بند ب - دولت مکلف است از محل درآمد حاصل از فروش ارز مازاد بر مبلغ سه هزار و بیست و چهار میلیارد (000/000/000/024/3) ریال موضوع ردیف 420505 قسمت سوم این قانون معادل درآمد اضافه حاصله و حداکثر تا پانصد میلیارد ریال (هر سه ماه یک بار به نسبت سه دوازدهم درآمد اضافی فوق ) با تصویب سازمان برنامه و بودجه جهت اجرای بند "و" تبصره 5 این قانون و سایر سیاستهای حمایتی از کشاورزان و مصرف کنندگان در اختیار سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قرار گیرد.
تبصره 1 - ردیف 68 گ 40103 از ششصد و پنجاه میلیون (000/000/650) ریال به یک میلیارد و دویست میلیون (000/000/000/200/1) ریال افزایش می یابد و ردیف درآمدی 593100 از هشتصد میلیون (000/000/800) ریال به یک میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون (000/000/350/1) ریال افزایش می یابد.
تبصره 2 - اعتبار ردیف 101004 (شورای عالی امنیت ملی ) و اعتبار ردیف 101005 (موسسه مطالعات استراتژیک ) به میزان هفتاد درصد و اعتبار ردیف 101009 (هزینه برگزاری مراسم سالگرد حضرت امام ) به میزان صد درصد از قانون محاسبات عمومی مستثنی می گردد.
تبصره 3 - طرح تجهیز زغال سنگ طبس به عنوان طرح مهم تلقی می گردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 15/2/1370 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1370/02/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :