جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.


ماده 1 - انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور، که در این اساسنامه اختصارا "انستیتو" نامیده می شود، سازمانی است علمی و تحقیقاتی
دارای استقلال مالی و شخصیت حقوقی که وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می باشد.
ماده 2 - ارکان انستیتو عبارت است از:
1 - شورای عالی
2 - رئیس انستیتو
3 - شورای پژوهشی
4 - شورای آموزشی
ماده 3 - وظایف شورای عالی عبارت است از:
الف - تعیین خط مشی تحقیقاتی انستیتو با در نظر گرفتن سیاست کلی دولت در امر غذا و تغذیه .
ب - پیشنهاد سازمان و تشکیلات انستیتو برای تصویب به سازمان امور اداری و استخدامی .
ج - تهیه و تنظیم بودجه انستیتو.
د - بررسی و تنظیم حسابهای سالانه و ترازنامه و تصویب آن .
ه - تهیه و تصویب دستورالعملهای استخدامی ، اداری و مالی و معاملاتی مورد نیاز در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوطه .
و - تهیه و تصویب سایر دستورالعملهای مورد نیاز در چهارچوب مواد این قانون .
تبصره - مقررات استخدامی اعضا هیات علمی آموزشی و پژوهشی انستیتو تابع مقررات استخدامی اعضا هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور خواهد بود.
ماده 4 - اعضای شورای عالی عبارتند از:
1 - وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی که رئیس شورا می باشد.
2 - رئیس دانشگاه که نایب رئیس شورا است .
3 - معاون پژوهشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی .
4 - معاون بهداشتی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی .
5 - یکی از معاونین وزارت صنایع به انتخاب وزیر.
6 - یکی از معاونین وزارت کشاورزی به انتخاب وزیر.
7 - یکی از معاونین وزارت جهاد سازندگی به انتخاب وزیر.
8 - یکی از معاونین وزارت فرهنگ و آموزش عالی .
9 - یکی از معاونین سازمان برنامه و بودجه به انتخاب رئیس سازمان مذکور.
10 - دو نفر از اشخاص صاحبنظر و بصیر در رشته های تغذیه و علوم صنایع غذایی که با پیشنهاد رئیس دانشگاه و تصویب وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به مدت 2 سال به عضویت شورا منصوب و انتخاب مجدد آنان بلامانع است .
11 - رئیس انستیتو.
تبصره 1 - در صورتی که هر یک از اعضا انتصابی شورای عالی فوت نموده یا مستعفی شوند یا به هر علت دیگر از حضور در جلسات معذور باشند جانشین وی به ترتیب مذکور در این ماده برای بقیه مدت انتخاب می شود.
تبصره 2 - رئیس انستیتو سمت دبیر شورای عالی را خواهد داشت .
تبصره 3 - جلسات شورا حداقل دو بار در سال تشکیل و ترتیب کار شورا طبق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب شورا می رسد.
ماده 5 - رئیس انستیتو از میان متخصصین علوم تغذیه یا صنایع غذایی و رشته های وابسته که دارای درجه دکتری بوده و ترجیحا دارای تالیفات و
تتبعات علمی باشد از طرف رئیس دانشگاه علوم پزشکی پیشنهاد و پس از تصویب شورای عالی با حکم رییس دانشگاه مربوطه منصوب می گردد. تجدید انتخاب وی بلامانع است .
تبصره - رئیس انستیتو رئیس دانشکده تغذیه مربوطه نیز خواهد بود.
ماده 6 - رئیس انستیتو عالیترین مقام اجرایی انستیتو است و برای اداره امور مالی ، اداری ، استخدامی و فنی و پژوهشی و سایر وظایف محوله در حدود این اساسنامه و سایر مقررات دارای اختیارات لازم می باشد.
ماده 7 - درآمدها پس از واریز شدن به خزانه و منظور نمودن در بودجه معادل صد درصد آن تا سقف اعتبار مصوب خارج از قانون محاسبات عمومی توسط انستیتو تغذیه هزینه می شود.
ماده 8 - شورای پژوهشی انستیتو عهده دار برنامه ریزی و تصویب طرحهای پژوهشی طبق مقررات این اساسنامه و خط مشی انستیتو که توسط شورای عالی معین می گردد خواهد بود. کلیه طرحهای پژوهشی مربوطه از جهت قابلیت اجرا و نتیجه بخش بودن باید مورد بررسی شورای پژوهشی قرار گیرد و پس از تصویب اعتبار آن قابل تخصیص خواهد بود.
ماده 9 - شورای پژوهشی مرکب از رئیس انستیتو و ده نفر عضو می باشد که از بین اعضا هیات علمی و صاحب نظران و متخصصین علوم تغذیه و رشته های وابسته از جمله صنایع غذایی ، اقتصاد، بهداشت ، کشاورزی ، جامعه شناسی و تغذیه توسط رئیس انستیتو و یا سایر اعضا شورای عالی به شورای عالی معرفی و پس از تصویب شورای عالی با حکم رئیس انستیتو به عضویت شورای پژوهشی منصوب می گردند.
تبصره - اکثریت اعضا شورا از اعضا هیات علمی دانشکده و انستیتو خواهد بود.
ماده 10 - شورای آموزشی انستیتو همان شورای آموزشی دانشکده تغذیه است که برابر ضوابط دانشگاه انتخاب خواهد شد.
تبصره - رئیس انستیتو ریاست شوراهای پژوهشی و آموزشی را عهده دار می باشد.
ماده 11 - بودجه انستیتو عبارت است از درآمد حاصله از خدمات انستیتو و اعتباری که همه ساله دولت به صورت کمک در لایحه بودجه سالانه منظور می نماید.
ماده 12 - انستیتو مجاز است با تصویب شورای عالی ، وفق مقررات مربوطه روابط پژوهشی و علمی و فنی با اشخاص ، موسسات و سازمانهای مشابه داخلی و خارجی برقرار نماید. شورای عالی می تواند پیشنهاد عضویت سازمانها و مجامع بین المللی را به وزارت مربوطه جهت طی مراحل قانونی ارائه دهد.
ماده 13 - انستیتو می تواند از اشخاص حقیقی یا حقوقی هدایایی قبول و یا در مقابل انجام خدمات حق الزحمه دریافت طبق آیین نامه ای که توسط شورای عالی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید دریافت نماید و بالعکس انجام پژوهشهایی را به اشخاص و موسسات صلاحیت دار واگذار نموده و هزینه های مربوطه را از بودجه خود پرداخت کند.
ماده 14 - انستیتو در صورت لزوم می تواند از محققین و متخصصین خارجی و ایران خارج از کشور بر اساس مقررات موجود با تصویب شورای عالی برای انجام خدمات پژوهشی مورد نیاز خود استفاده نماید.
ماده 15 - انستیتو می تواند سالانه طبق دستورالعملی که به تصویب شورای عالی خواهد رسید به منظور تشویق پژوهشگران در محدوده وظائف و اهداف انستیتو جوائز یا پاداش نقدی یا غیر نقدی در قبال طرحهای پژوهشی ارزنده انجام شده پرداخت کند و به ترتیب مقتضی از پژوهشگران برجسته در محدوده اهداف و وظایف انستیتو تقدیر و تشویق به عمل آورد.
ماده 16 - کلیه آیین نامه های مذکور در این اساسنامه توسط انستیتو تهیه و پس از تایید شورای عالی از طریق وزارت مربوطه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ چهاردهم آبان ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21/8/1370 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1370/08/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :