جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 59/5818
شماره دادنامه : 62/9
تاریخ رسیدگی : 20/2/71
تجدیدنظرخواه : آقای (الف )
تجدیدنظرخواه : آقای (ب )
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 28137/3/70 صادره از دادگاه حقوقی یک 000
مرجع رسیدگی : شعبه نهم دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان 000
خلاصه جریان پرونده : در تاریخ 29/6/67 آقای (ب ) به طرفیت آقای (الف ) دعوایی به خواسته مبلغ سه میلیون ریال به استناد مدارک ضمیمه دادخواست طرح نموده و توضیح داده است که تریلی نفتکش به رانندگی فرزندش (ج ) در تاریخ 14/3/67 با کامیون بنز شماره شهربانی 00015693 به رانندگی خوانده تصادف نموده و طبق نظریه کارشناس پلیس راه علت تصادف بی احتیاطی خوانده بوده ]است [ در تاریخ 10/4/67 کارشناس دادگستری از تریلی مزبور بازدید و خسارتهای وارده را تایید نموده وچون خوانده در رابطه با خسارت وارده اقدامی به عمل نیاورده است لذا درخواست رسیدگی و صدور حکم طبق مقررات را دارد0 خوانده در جلسه دادرسی مورخ 12/10/67 اظهار می دارد قبول دارم و خواهان به بیمه مراجعه ومبلغ 688500 ریال خسارت را گرفته که مدرک آن را ارائه می دهم که مدرک مربوطه را دادگاه ملاحظه و مسترد نموده است و خواهان دریافت مبلغ مزبور از بیمه را مورد اعتراف خود قرار داده است و اضافه نموده که لوازم یدکی از بازار آزاد خریداری شده و ماشین را به اوراقی فروخته ام و قولنامه داریم که ارائه می دهم 0 دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین و ملاحظه پرونده کیفری برای تعیین خسارت وارده با توجه به پرونده تامین دلیل و کروکی افسر پلیس راه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر نموده و آقای 000 را با قید قرعه به کارشناسی انتخاب و قرار صادره اجراء گردیده و نظریه کارشناس به شماره 1115/141/5/68 ثبت دفتر گردیده و کارشناس قیمت وسایل تعویضی و هزینه تعمیرات (آهنگری ومکانیکی و رنگ آمیزی و صافکاری و سیم کشی ) را جمعا 1282300 ریال تعیین کرده است و دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین و توضیحات کارشناس در جلسه مورخ 18/11/68 حسب تقاضای طرفین به منظور انجام مذاکرات اصلاحی با وساطت کارشناس اتخاذ تصمیم ننموده و از خواهان خواسته است که میزان دریافتی از بیمه را اعلام نماید و خواهان طی لایحه ای که به شماره 193/21/2/69 ثبت دفتر شده ضمن آنکه اظهار نموده که مبلغ ششصد و پنجاه هزار ریال از بیمه دریافت کرده است اضافه کرده که تانکر تریلی متعلق به وی در آن زمان به مبلغ یک میلیون و ششصد هزار تومان از طریق تعاونی خرداری شده و حال حدود سه میلیون تومان می باشد لکن بر اثر تصادف و عدم توانایی به جمع آوری آن چون بدهکار بودن به مبلغ نهصدهزار تومان فروختم فلذا تفاوت قیمت تعاونی (000/600/1)تومان و قیمت ماشین واژگون شده (نهصدهزارتومان )را خواستارهستم که آقای (الف ) باید بپردازد0 کارشناس منتخب مجددا به شرح نظریه ای که به تاریخ 28/5/69 وارد دفتر دادگاه گردیده قیمت ماشین خوانده را مبلغ یک میلیون و چهارصد و هفتاد هزار تومان تعیین کرده است و در جلسه دادرسی مورخ 29/5/69 پس از استماع اظهارات طرفین و کسب نظر مشاور مبنی بر اینکه راننده کامیون نیز مقصر حادثه بوده واینکه قیمت تعاونی ماشین نفتکش در زمان حادثه حسب نظر کارشناس 000/470/1 تومان برآورد شده و از این مبلغ خواهان شصت و پنج تومان هزار از بیمه گرفته و نهصد هزار تومان هم خود ماشین را فروخته بقیه اش پانصد و پنجهزار تومان می شود که چون خواهان مبلغ سه میلیون ریال مطالبه نموده عقیده به صدور حکم به مبلغ خواسته در حق خواهان از باب تسبیب و اتلاف ماده یک قانون مسئولیت مدنی را دارم و دادگاه ضمن موافقت با نظر آقای مشاور دستور ابلاغ به طرفین داده که نظر مزبور در 26/8/69 به خوانده ابلاغ گردیده و خوانده طی لایحه ثبت شده به شماره 2069/281/8/69 به نظر دادگاه حقوقی یک 000 اعتراض کرده که پرونده پس از وصول به این شعبه منتهی به صدور رای شماره 284/229/2/70 مبنی به تنفیذ نظریه دادگاه گردیده ]است [ و دادگاه پس از وصول پرونده در وقت فوق العاده مورخ 27/3/70 مبادرت به صدور رای شماره 28137/3/70 بر طبق نظر قضایی خود نمود و خوانده را به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال در حق خواهان محکوم کرد و رای صادره به طرفین ابلاغ گردیده و خوانده در تاریخ 13/6/70 درخواست فرجامخواهی نسبت به دادنامه مذکور نموده و تجدیدنظر خوانده (خواهان ) طی لایحه ثبت شده به شماره 846/21/7/70 به اعتراض تجدیدنظرخواه پاسخ داده است و پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال گردیده که پس از وصول به این شعبه ارجاع شده است 0 لایحه اعتراض و پاسخ آن را در هنگام طرح پرونده و مشاوره قرائت می نماید0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای 000 عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه دادنامه شماره 000 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
(بسمه تعالی 0 بر دادنامه تجدیدنظر خواسته اشکال وارد است :
01 تجدیدنظرخوانده (ب ) درخواست نموده چون توانایی جمع آوری تریلی تصادفی را نداشته به مبلغ نهصد هزار تومان فروخته و دادگاه هم بر مبنای همین فروش ادعایی رای صادر نموده است که بر خلاف موازین دادرسی می باشد زیرا صرف نظر از اینکه خواهان قولنامه ای در رابطه با فروش ادعایی ارائه نداده اصولا همان طور که دادگاه بهای تریلی قبل از تصادف را به موجب نظریه کارشناس پذیرفته و تعیین کرده می بایست بهای بعد از تصادف را نیز با نظر کارشناس معین می نمود0
02 دادگاه برای تعیین لوازمی که از تریلی مورد تصادف باید تصادف تعویض شود محول به نظر کارشناس کرده و کارشناس منتخب با قید قرعه در این مورد به شرح ثبت شده به شماره 1115/141/5/68 اظهارنظر کرده علی القاعده دادگاه قیمت تریلی بعد از تعمیر را باید از نظر کارشناس مجرب استفاده می نمود و در صورت اعتراض به هیئتی از کارشناسان ارجاع می کرد و سپس با توجه به آخرین نظریه کارشناس بهای تریلی بعداز انجام تعمیرات لازم تعیین و بر مبنای مزبور رای صادر می کرد0
03 مبلغی را که خواهان ازبیمه دریافت نموده به موجب مندرجات اولین صورتجلسه دادرسی مورخ 12/10/67 معادل 688500 ریال بوده و مشارالیه در آن جلسه اقرار کرده (مبلغ مزبور را گرفته ایم و حرفی نداریم ) در حالی که در رای دادگاه مبلغ شصت و پنج هزار تومان منظور محسوب گردیده علی هذا اعتراض تجدیدنظرخواه به مواد نامه تجدیدنظرخواسته وارد به نظر می رسد و رای صادره مخدودش و نقض می گردد و پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه حقوقی یک 000 محول می شود0)

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشور درامورحقوقی 1
صلاحیت ، داوری ، خسارات ، امورحسبی ، وقف ، معامله فضولی ، تهاتروغصب
تالیف یدالله بازگیر، ازانتشارات ققنوس ، چاپ اول ، سال 1377
100

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
62
تاریخ تصویب :
1371/02/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :