جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 7/7552
شماره دادنامه : 664/25
تاریخ رسیدگی : 18/10/1372
فرجامخواه : (الف )
فرجامخوانده : (ب )
فرجامخواسته : دادنامه شماره 162 صادره از شعبه 4 دادگاه حقوقی 000
مرجع رسیدگی : شعبه 25 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان 000
خلاصه جریان پرونده : به تاریخ 17/10/70 (ب ) دعوایی به خواسته مطالبه 6000000ریال به طرفیت (الف ) اقامه نموده و نتیجه چنین توضیح داده خوانده دایی همسرم می باشد قرار شده خوانده خانه برایم خریداری کند0 معادل بهای خواسته از من گرفت و پس نداد و متواری شد بعد از دستیابی به وی در خانه یکی از اقوام ، ]با حضور[ عده ای از بستگان که اسامی آنها در استشهاد به عرض رسید حاضر شد ماهی پنجاه هزار ریال بپردازد و وجهی نپرداخته و محکومیت خوانده به شرح دادخواست مورد استدعا می باشد0 خوانده منکر بدهی خود گردید و مدعی است صد و هشت هزارتومان از خواهان طلبکار می باشد دادگاه قراراستماع اظهارات شهود خواهان را صادر نموده در جلسه دادگاه از سه نفر گواهی که در استشهاد موجود در پرونده معرفی شده اند تحقیق به عمل آمده ]است [0 دادگاه با توجه به محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین مبادرت به صدور نظریه نموده نتیجه به شرح مفاد اظهارات سه نفر شاهد آن است که اظهارات خواهان را مورد تایید قرار داده اند و جملگی بر این باورند اگر چه خود شاهد نبوده اند که خواهان پولی به خوانده بدهد ولی در جریان اختلافات فی ماین آنان براساس قضیه بوده اند و مذاکرات در حضور آنان صورت گرفته است و حتی قرار بوده خوانده از بابت طلب خواهان ماهی 5 هزار تومان به او بدهد که به تعهد خود عمل نکرده است 0 اگر چه خوانده منکر ادعای خواهات است وحتی مدعی است از خواهان طلبکار است ولی این انکار و دفاع در قبال شهادت شهود که از بستگان نزدیک خوانده هم هستند موثر در مقام نیست لذا دادگاه مستندا به بند 3 از ماده 1258 و 1316 و 1317 قانون مدنی و 357 آیین دادرسی مدنی دعوی خواهان را وارد دانسته و نظر به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 6 میلیون ریال از بابت خواسته و مبلغ 71500 ریال و بابت هزینه دادرسی در حق خواهان دارد0 به نظر دادگاه اعتراض شده و سپس با حذف موادی از قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و2 دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور حکم نموده به شرح زیر: با توجه به استدلال مندرج در نظریه 9/8/71 و احراز ادعای خواهان حکم به شرح نظریه صادر و اعلام می گردد (25162/2/72) تجدیدنظرخواهی شده رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده هیئت شعبه به تاریخ فوق تشکیل است 0 باتوجه به محتویات پرونده و مشاوره مبادرت به صدور رای می شود:
(بسمه تعالی 0 با التفات به ابلاغ دادنامه مورد تقاضای تجدیدنظر به تاریخ 15/4/72 و با توجه به تاریخ درخواست تجدیدنظر که 20/7/72 می باشد نظر به اینکه قانون تجدیدنظر آراء دادگاههااز تاریخ 26/6/72 لازم الاجرا گردیده و تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت مقرر در ماده 12 همین قانون از تاریخ اجرای قانون موصوف به عمل آمده است علی هذا تجدید نظرخواهی به جهت مذکور رد می شود:)

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشور درامورحقوقی 1
صلاحیت ، داوری ، خسارات ، امورحسبی ، وقف ، معامله فضولی ، تهاتروغصب
تالیف یدالله بازگیر، ازانتشارات ققنوس ، چاپ اول ، سال 1377
100
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
664
تاریخ تصویب :
1372/10/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :