جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 23/7951
شماره دادنامه : 357/17
تاریخ رسیدگی : 12/7/73
تجدیدنظرخواه : خانم (الف )
تجدیدنظرخوانده : آقای (ب )
فرجامخواسته : دادنامه شماره 12600/11/72 صادره از شعبه 26 دادگاه حقوقی یک 000
مرجع رسیدگی : شعبه 17 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان 000
خلاصه جریان پرونده : ابتدا تجدیدنظرخواه به ظرفیت تجدیدنظر خوانده و دادسری 000 دادخواستی به خواست صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت پنج میلیون ریال بابت ضرر وزیان وارده موضوع پرونده شماره 2076162و اعسار از هزینه دادرسی به دادگاه حقوقی یک 000 تسلیم و به خلاصه اعلام کرده است 0 خوانده فوق الذکر مدتی بیش با اتومبیل خود به اینجانبه تصادف نموده که باعث شکستگی دو ساق پا و نقص عضو یک پایم گردیده است نامبرده در دادگاه کیفری 2 000 شعبه 162 محکوم به پرداخت دیه گردیده است با عنایت به اینکه اینجانبه مبلغ پنج میلیون ریال بابت هزینه های بیمارستان و درمان خود خرج نموده ام که مدارک موجود می باشد تقاضای صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت پنج میلیون ریال ضرر و زیان وارده موضوع پرونده کلاسه 162/702076با احتساب هزینه های دادرسی نموده است 0 پس از جری تشریفات قانونی در مورد اعسار از هزینه دادرسی قرار استماع شهادت شهود صادر و پس از اجرای قرار صادره دادگاه حکم بر معسر بودن خواهان از هزینه دادرسی صادر و اعلام می دارد و در ماهیت امر با تعیین وقت رسیدگی طرفین دعوی جهت دادرسی دعوت می شود0 در تاریخ 6/6/72 در وقت فوق العاده شعبه 26 دادگاه حقوقی یک 000 با توجه به محتویا پرونده قرار ارجاع امر به کارشناس صادر و اعلام می دارد و پس از انتخاب کارشناس در تاریخ 12/10/72 در وقت مقرر شعبه 26 دادگاه حقوقی یک 000 پس از استماع اظهارات طرفین دعوی و بررسی اوراق پرونده و مدارک ارائه شده ازطرف خواهان ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره 12600/10/72 پس از ذکر مقدمه ای از جریان دعوی چنین اظهارنظر نموده است نظر بر اینکه شعبه 162 دادگاه کیفری دو به موجب دادنامه شماره 2456/3/71 به موضوع رسیدگی و خوانده را به پرداخت دو هزار درهم مسکوک سالم و تحویل سه نفر شتر و یک چهارم دیه یک پا به عنوان ارزش نقص عضو محکوم نموده است علی هذا بنابه مراتب مرقوم و اینکه اصولا دیه مقرره در دادنامه به جای همان ضرر و زیان مورد ادعای خواهان می باشد که دادگاه کیفری به آن رسیدگی و در رای ملحوظ گردیده است فلذا بنابه مراتب درخواست مطالبه ضرر و زیان مجدد خواهان مسموع به نظر نرسیده و دادگاه قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید0 پس از ابلاغ دادنامه به تجدیدنظرخواه مشارالیها نسبت به دادنامه صادره در ظرف مهلت قانونی معترض و با تسلیم دادخواست تجدیدنظر تقاضای رسیدگی و نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را کرده است ودر لایحه تجدیدنظر اظهار داشته است تجدیدنظرخوانده به علت تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی اینجانبه را زیر گرفته که منجر به شکستن دو پایم شده که به علت اینکه می خواستند قطع نمایند اجازه تدادم واینک از هر دو پا نقص عضو پیدا نمودم و هشت بار مورد عمل جراحی قرار گرفتم و هر چه داشتم خرج معالجه خود نمودم واز هستی ساقط شدم تاکنون با اینکه دادگاه کیفری حکم صادر کرده ولی تا به حال حاضر به پرداخت دیه تعیین شده هم نشده تقاضای رسیدگی و نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را کرده است 0 تجدید نظر خوانده در لایحه پاسخیه تجدیدنظر ضمن جوابگویی به ایرادات تجدیدنظرخواه در خاتمه تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته را نموده است 0 اوراق پرونده و لوایح تجدیدنظر درموقع شور و بررسی قرائت شد0
هیئت شعبه در تاریخ 12/7/72 تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش تنظیمی و اوراق پرونده و لوایح تجدیدنظر مشاوره نموده و چنین رای می دهد:
(بسمه تعالی 0 اعتراضات تجدیدنظرخواه با توجه به محتویات پرونده و رسیدگیهایی که به عمل آمده وارد نیست و رای دادگاه بنا به جهات و دلایل منعکس در آن و باتوجه به اوضاع و احوال قضیه مغایرتی با موازین شرعی و قانونی ندارد و از لحاظ رعایت اصول دادرسی نقص عمده ای به نظر نمی رسد بنابه مراتب با رد اعتراضات تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظر خواسته را ابرام می نماید0)

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشور درامورحقوقی 1
صلاحیت ، داوری ، خسارات ، امورحسبی ، وقف ، معامله فضولی ، تهاتروغصب
تالیف یدالله بازگیر، ازانتشارات ققنوس ، چاپ اول ، سال 1377
100
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
357
تاریخ تصویب :
1373/07/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :