جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 1323/4850
شماره دادنامه : 384/23
تاریخ رسیدگی : 31/6/69
موضوع رسیدگی : نظریه مورخ 25/10/68 دادگاه حقوقی یک 000 در پرونده شماره 67/682
مرجع رسیدگی : شعبه 23 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان 000
خلاصه جریان پرونده : آقای (الف ) دادخواستی به طرفیت آقای (ب ) و (ج ) به خواسته مطالبه مبلبغ دومیلیون و پانصد هزار ریال ضرر و زیان ناشی از جرم به دادگاه حقوقی یک 000 تقدیم و به شرح دادخواست توضیح داده است خواندگان عمدا او را زیر چرخ ماشین تحت رانندگی خود قرار داده در نتیجه از ناحیه پا دچار شکستگی و نقص عضو گردیده و براساس نظریه پزشکان متخصص بیش از نه ماه متوالی از کسب و کار بازمانده و در باب دوا و معالجات هم زاید بر مبلغ خواسته متضرر گردیده و در نتیجه با توجه به مراتب فوق واستناد به پرونده کیفری که منتهی به محکومیت خواندگان گردیده درخواست صدور حکم نموده است 0 دادگاه مرجوع الیه پس از تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و تشکیل جلسه دادرسی و ملاحظه لایحه دفاعیه خواندگان مبنی بر اینکه راننده اتومبیل مورد ادعای خواهان که با موتورسیکلت او تصادف کرده (ب ) بوده و در مورد تصادف هم تعمدی درکار نبوده و صدور دستور مطالبه پرونده کیفری مورد استناد از طرف دادگاه و تجدید وقت رسیدگی ملاحظه پرونده مزبور انعکاس خلاصه محتویات آن در صورت مجلس دادگاه مشعر بر اینکه خواندگان به اتهام ارتکاب ضرب و جرح عمدی به خواهان محکوم به پرداخت دیه گردیده اند و دیه مزبور پرداخت شده واظهار خواهان در دادگاه مبنی براینکه خسارات وارده به وی بیش از مبلغ دیه دریافتی بوده ، و همچنین مطالبه خسارات وارده به موتورسیکلت خود که نسبت به آن صورتمجلس تامین دلیل تنظیم حاکی از تعیین مبلغ 40600 ریال خسارت از طرف کارشناس به عنوان خسارات وارده به موتورسیکلت خواهان و کسب نظر مشاور بالاخره دادگاه در مورد خسارت وارده به خود در اثر ضرب و جرح با توجه به صدور حکم کیفری مبنی بر محکومیت خواندگان به پرداخت دیه اظهار نظر به بطلان دعوی نموده و در خصوص مطالبه خسارات وارده به موتورسیکلت خواهان ، (ب ) را که راننده اتومبیل بوده مسئول جبران خسارات خواهان معادل مبلغ 40600 ریال را که راننده تشخیص و اظهارنظر بر محکومیت وی به پرداخت مبلغ مزبور نموده و نسبت به دعوی خواهان علیه (ج ) که رانندگی اتومبیل را عهده دار نبوده به علت عدم توجه دعوی به رد دعوی اظهارنظر کرده است 0 آقای (ب ) در موعد قانونی به نظریه دادگاه درمورد محکومیت خود اعتراض کرده پرونده امر به این شعبه ارجاع و هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از بررسی اوراق آن ومشاوره به شرح زیر رای می دهد:
(ازطرف خوانده دعوی آقای (ب ) با توجه به محتویات پرونده امر و مدارک و مستندات دعوی و رسیدگیهای انجام شده از طرف دادگاه اعتراض موثری به عمل نیامده نظریه دادگاه خالی از اشکال و ایراد قانونی است و تایید می شود0 پرونده جهت انشاء رای به دادگاه اعاده می گردد0)

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشور درامورحقوقی 1
صلاحیت ، داوری ، خسارات ، امورحسبی ، وقف ، معامله فضولی ، تهاتروغصب
تالیف یدالله بازگیر، ازانتشارات ققنوس ، چاپ اول ، سال 1377
100
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
384
تاریخ تصویب :
1369/06/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :