جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 25/14/7289
شماره دادنامه : 349/25
تاریخ رسیدگی : 7/7/1372
فرجامخواه : (الف )
فرجامخوانده : (ب ) و (ج ) و (د) و (ه) و (ت )
فرجامخواسته : دادنامه شماره 214/1/71 صادره از دادگاه حقوقی یک 000
مرجع رسیدگی : شعبه 25 دیوان عالی کشور
هیئت رسیدگی : آقایان 000
خلاصه جریان پرونده : به تاریخ 15/12/69 (ب ) و (ج ) و (د) و (ه) (ت ) دعوایی به خواسته 2140000 ریال بابت خسارت وارده به اتومبیل پیکان مدل 59 شماره شهربانی 000 به طرفیت 000به استناد پرونده های 69/161 شعبه 10 کیفری یک 000و 69/20 سرپرستی دادسرای عمومی 000 رای 000 اقامه نموده و نتیجه چنین توضیح داده اند خوانده در رانندگی متهم به قتل غیرعمد مورث مابوده که محکومیت کیفری پیدا کرده چون وی مقصر شناخته شده لذا باید طبق نظر کارشناسی خسارت وارده به اتومبیل پیکان به شرح فوق را وی بپردازد و محکومیت خوانده مورد استدعاست 0 خوانده دفاعا وخلاصتا اظهار نموده تعمیر ماشین که جزئی بوده پیشنهاد شده وارث خودسرانه ماشین را تعمیر نمودند و فروخته اند درخواست رد دعوی را دارم 0 دادگاه با ملاحظه پرونده های استنادی را لازم دانسته عکسهایی از اتومبیل آسیب دیده و فاکتور خرید لوازم به دادگاه تقدیم شده دادگاه مبادرت به انتخاب کارشناس نموده که با توجه به عکسهای موجود درپرونده تامین دلیل خسارات وارده به اتومبیل مورد بحث را مشخص نماید0 کارشناس نظریه خود را به شماره 172213/1/71 تسلیم داشته و کل وسائل خریداری شده و اجرت کار و تعمیر اتومبیل پیکان را 1773700 ریال برآورد نموده ]است [0 دادگاه با توجه به محتویات پرونده و نظریه کارشناس منتخب و این که اعتراض به نظر کارشناس نشده خواسته را موجه و منطبق با مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی تشخیص داده و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 1773700 ریال در حق خواهانها صادر گردیده است (4/21/72) فرجامخواهی شده رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است 0
هیئت شعبه به تاریخ فوق تشکیل است 0 با توجه به محتویات پرونده و مشاور مبادرت به صدور رای می شود:
(با تذکر اینکه رای مورد تقاضای تجدیدنظر صادره از دادگاه حقوقی یک به عنوان مرجع صلاحیتدار تلقی می شود نه به عنوان قائم مقام حقوقی 2 چون از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مستدلی که نقض دادنامه را ایجاب کند به عمل نیامده است و بر تشریفات رسیدگی هم اشکال موثری مشهود نیست لذا دادنامه موصوف نتیجه ابرام می شود0)

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشور درامورحقوقی 1
صلاحیت ، داوری ، خسارات ، امورحسبی ، وقف ، معامله فضولی ، تهاتروغصب
تالیف یدالله بازگیر، ازانتشارات ققنوس ، چاپ اول ، سال 1377
100
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
349
تاریخ تصویب :
1372/07/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :