جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.


ماده واحده - قسمت دوم از ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29 اسفند ماه 1312 شامل مواردی نیز می باشد که اشیا ممنوع الورود را اشخاص در داخله کشور برای تجارت یا کسب و با علم به اینکه ممنوعا وارد شده نقل و انتقال نموده یا واسطه در آن امر شوند.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و هفتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و پانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسیده .
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1315/12/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :