جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.


ماده واحده - ماده 43 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29 اسفند 1312 به طریق ذیل اصلاح می شود:
وارد و خارج کردن اسلحه ناریه و مهمات جنگی و فشنگ و مواد محترقه و اسلحه شکاری و اسلحه سرد جنگی ممنوع است مگر با اجازه دولت - ساختن هر نوع اسلحه ناریه و مهمات جنگی و فشنگ و اسلحه شکاری و اسلحه سرد جنگی و مواد محترقه و باروت منوط به اجازه قبلی وزارت جنگ است و اشتغال به کسب اسلحه فروشی و تعمیر اسلحه و فروش مهمات جنگی و مواد محترقه منوط به اجازه شهربانی است جواز داشتن و حمل و نقل اسلحه ناریه و مهمات جنگی و فشنگ و اسلحه شکاری و مواد محترقه در داخل شهرها از طرف شهربانی و در خارج شهرها همچنین شهرهایی که شهربانی در آنجا نباشد از طرف اداره امنیه داده خواهد شد. متخلفین از مقررات فوق به سه ماه تا سه سال حبس تادیبی یا به سیصد تا ده هزار ریال جزای نقدی و یا به هردو مجازات محکوم می شوند.
چون به موجب قانون 7 آبان ماه 1315 (وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می نماید پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا (قانون اصلاح ماده 43 قانون مجازات مرتکبین قاچاق ) مشتمل بر یک ماده که در تاریخ پنجم اسفند ماه یک هزار و سیصد و پانزده به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است .
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیارینوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1315/12/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :