جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.تاریخ 10/10/68 شماره دادنامه 92 کلاسه پرونده 67/49

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
رای :مطابق تبصره 57 قانون بودجه سال 1360 کل کشوربه وزارت نیرو اجازه داده شده است که باتوجه به حذف برنامه های نیروگاههای اتمی نسبت به کاهش تعدادکارکنان سازمان انرژی اتمی ایران براساس مصوبه مورخ 1/5/1358 کمیته انرژی اتمی درسال 1360 اقدام کند.چون بحکایت سوابق امرشاکیان پرونده های مطروحه بواسطه تقلیل دامنه فعالیت سازمان انرژی اتمی ایران وحذفتعدادی ازپستهای ثابت سازمانی درسال 60مصدرشغلی قرار نگرفته وبدین جهت براساس تصمیمات متخذه کمیته مربوط درهمان سال در عدادمستخدمین زائدمشمول مقررات بازخریدخدمت قلمدادگردیده اندلذا رابطه استخدامی آنان بادولت ازتاریخ عدم ارجاع شغل درسال 60 قطع شده است .وتاخیردرصدوراحکام بازخریدخدمت افرادمزبورکه صرفاجنبه تشریفاتی واعلام مراتب راداشته نمی تواندمغیرواقعیت امرونافی آثار مترتب برآن باشد.بنابراین دادنامه های صادره ازشعب هفتم ونهم ویازدهم دیوان مبنی برتائیداعتباراحکام بمزخریدخدمت صادره توسط سازمان انرژی اتمی ایران که مفیداین معنامی باشد،موافق اصول وموازین قانونی تشخیص داده میشوداین رای بموجب ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در مواردمشابه برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوطه لازم الاتباع است .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

* سابقه *
تاریخ 10/10/68 شماره دادنامه 92 کلاسه پرونده 67/49

مرجع رسیدگی :هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :سرپرست دفترحقوقی واموربین المللی سازمان انرژی اتمی ایران .
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض رای صادره ازشعبه چهارم باآراء صادره ازشعب 7و9و11دیوان عدالت اداری .
مقدمه :1- شعبه یازدهم درپرونده کلاسه 62/815 موضوع شکایت آقای محمدعلی مهاجرانی بطرفیت :سازمان انرژی اتمی ایران بخواسته :بازخرید اجباری وسلب اجازه کاردردوائردولتی ودعوت بکارواعاده حیثیت بشرح دادنامه 214-6/5/63 چنین رای صادرنموده است :نظربه اینکه بازخریدطبق قانون انجام گرفته وتخلفی واقع نگشته ،لذاشکایت شاکی غیرواردومحکوم به ردمی باشد2- شعبه نهم درپرونده کلاسه 61/2338 موضوع شکایت آقای علی ابوهادی بطرفیت :سازمان انرژی اتمی ایران بخواسته :بازگشت به کاربشرح دادنامه شماره 358-5/4/62 چنین رای صادرنموده است :سازمان انرژی اتمی ایران بااستفاده ازاختیارمقرردرتبصره 57 قانون بودجه 1360 کل کشور اقدام به بازخریدخدمت شاکی کرده است ،بنابراین لغوحکم صادره دراین خصوص موردی نداردونیزاعاده اوبخدمت ویاانتقال به سایرموسسات دولتی الزامی نیست وچون درباره اش تضییع حقی مشهودنمی باشدبه ردشکایت اظهار نظرمیشود.3- شعبه هفتم درپرونده کلاسه 61/828 موضوع شکایت آقای فرید افنی بطرفیت :سازمان انرژی اتمی ایران ،بخواسته :احقاق حق ولغواحکام غیرقانونی بشرح دادنامه شماره 1282-9/11/63 چنین رای صادرنموده است : باتوجه به مندرجات لایحه جوابیه مشتکی عنه وهمچنین نظریه سازمان امور اداری واستخدامی کشورنظربه اینکه ازناحیه شاکی دلیلی که ثبت وقوع تخلف ازمقررات باشدابرازنشده است ،لذاشکایت مشارالیهابنحومطروحه موجه نبوده وردمی شود.4- شعبه چهارم درپرونده کلاسه 62/1438 موضوع شکایت آقای اکبرمیخچی بطرفیت سازمان انرژی اتمی بخواسته :مطالبه 7 ماه حقوق و6 ماه کمک غیرنقدی ولغوحکم بازخریدخدمت بشرح دادنامه شماره 753- 27/9/65 چنین رای صادرنموده است :طبق تبصره 57 قانون بودجه سال 1360 کل کشوروزارت نیرومجازبوده که باتوجه به حذف برنامه نیروگاههای اتمی نسبت به کاهش تعدادکارکنان سازمان انرژی اتمی ایران براساس مصوبه مورخ 1/5/58 کمیته انرژی درسال 60 اقدام نماید.نظربه اینکه اختیار قانونی حاصل ازتبصره مزبور،ازاول سال 61منتفی بوده وسازمان طرف شکایت برای اعمال آن درباره کارکنان مازادبراحتیاج خودپس ازسال 60 مجوزی نداشته لذاحکم بازخریدخدمت شاکی به شماره 2261/30-28/1/61 که تاریخ اجرای آن 1/7/60 تعیین گردیده درسال 61باتوجه به مراتب فوق فاقداعتبار قانونی تشخیص وابطال می شود.وبه تبع ابطال حکم بازخریدخدمت مورد شکایت استحقاق شاکی به دریافت حقوق وکمک نقدی موردمطالبه ،محرزو شکایت وارداست .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ 30/9/68 به ریاست آیت الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی وباحضورروسای شعب دیوان تشکیل و پس ازملاحظه سوابق وبررسی وانجام مشاوره باتفاق آراءمبادرت به صدوررای می نماید:

مرجع :
مجموعه قوانین سال 13
روزنامه رسمی شماره 13143-30/1/1369
1
نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
92
تاریخ تصویب :
1368/10/10
تاریخ ابلاغ :
1369/01/30
دستگاه اجرایی :
دیوان عدالت اداری
موضوع :
ودیعه
جعل