جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.


ماده واحده - تبصره 3 به شرح زیر به قانون منع دریافت خسارات و جرائم و بهره مندرج در قانون تامین اجتماعی الحاق می گردد.
تبصره 3 - سهامداران غیر مسلمان شرکتها به تشخیص هیات وزیران که از اتباع کشورهای محارب با جمهوری اسلامی ایران می باشند و یا به کشورهای محارب کمک می کنند از این قانون مستثنی می باشند، مگر در مواردی که در اثر صلح و سازش پرداخت خسارات و جرائم دیر کرد به عهده موسسات دولتی یا وابسته به دولت محول گردد، در این صورت تصمیم نهایی با هیات دولت خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز یکشنبه بیست و دوم خرداد ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1362/03/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :