جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.


ماده واحده - دولت موظف است حداکثر ظرف مدت پنج ماه به هر ترتیب که خود صلاح می داند، مطالعه و بررسی جامعی از وضع اراضی و ساختمانهایی که به طور غیر قانونی در سطح شهرها تصرف و احداث شده اند، بنماید. سپس با بکارگیری کلیه عوامل و نیروهای ذینفع و مسوول ، طرحی را که برای تعیین تکلیف قطعی (صدور گواهی های لازم یا تخریب ) عرصه و اعیان آن گونه اراضی و ساختمانها و با توجه به کلیه قوانین تهیه نموده به مورد اجرا بگذارد.
تبصره - در صورت کافی نبودن یا نارسایی یا عدم انطباق قوانین موجود با موازین شرعی لازم است دولت مواد قانونی مورد نیاز را حداکثر ظرف مدت مذکور تهیه و جهت تصویب تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و یک تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و دوم خرداد ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1362/03/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :