جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.


ماده واحده - مواد 10 و 11 آیین نامه استخدامی کارکنان مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 10 - در صورتی که نوع کار و وظایف و مسئولیتها و مشاغل مجلس شورای اسلامی اقتضا کند مبلغی علاوه بر حقوق به عنوان فوق العاده شغل به شاغلین آن مشاغل پرداخت خواهد شد، این مبلغ از صفر شروع و از سی هزار ریال تجاوز نخواهد کرد.
ماده 11 - طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان طبق جدول ضمیمه خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه روز شنبه 26/3/1362 به تصویب کمیسیونهای "دیوان محاسبات و بودجه " و "کار و امور اداری و استخدامی " مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آنرا تایید نموده است و تا پایان مدت اجرای آزمایشی آیین نامه استخدامی کارکنان مجلس شورای اسلامی مصوب 9/12/1361 به صورت آزمایشی قابل اجرا است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1362/03/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :