جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.


ماده واحده - از تاریخ تصویب و لازم الاجرا شدن این قانون فصل سوم قانون گذرنامه مصوب 10 اسفند ماه 1351 ملغی و مقررات زیر به عنوان فصل سوم این قانون جایگزین آن می گردد.
ماده 10 - برای شخصیت های زیر گذرنامه سیاسی صادر می شود:
1 - رهبر یا اعضا شورای رهبری .
2 - رئیس جمهور.
3 - رئیس مجلس شورای اسلامی ، نخست وزیر، اعضای شورای عالی قضایی ، اعضای ورای نگهبان و وزرا دولت جمهوری اسلامی ایران .
4 - نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس خبرگان .
5 - دادستان کل انقلاب ، رئیس بازرسی کل کشور، رئیس دیوان عدالت اداری ، ئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و جانشین وی ، فرمانده سپاه اسداران انقلاب اسلامی و قائم مقام وی و رئیس کل بانک مرکزی .
6 - معاونان نخست وزیر با موافقت نخست وزیر، معاونان وزرا با موافقت وزیر ربوطه ، استانداران و شهردار مرکز با موافقت وزیر کشور و سرپرست بنیاد هید و رئیس جمعیت هلال احمر.
7 - فرماندهان نیروهای سه گانه زمینی ، هوایی و دریایی و جانشینان رماندهان نیروهای سه گانه .
8 - رئیس شهربانی کل و فرمانده ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران و سرپرست میته مرکزی انقلاب اسلامی .
9 - کسانی که مستقیما از طرف رهبر یا شورای رهبری ، ریاست جمهوری و خست وزیر به ماموریت های خاص اعزام می شوند.
10 - اشخاصی که طبق تصویب هیات وزیران به نمایندگی از طرف دولت جمهوری سلامی ایران به ماموریت های ویژه اعزام می شوند.
11 - سفرا و ماموران ثابت سیاسی و کنسولی و رمز و مخابرات و معاونین ، دیران کل و روسای ادارات وزارت امور خارجه و کسانی که با معرفی دولت هده دار مقامی در موسسات و سازمانهای بین المللی می شوند با معرفی وزیر مور خارجه .
12 - شخصیتهای عالی مقام علمی و فرهنگی با معرفی رئیس جمهور.
13 - روسای جمهور سابق ، نخست وزیران سابق و روسای سابق مجلس شورای اسلامی عد از 22/11/1357 با موافقت وزیر امور خارجه .
14 - پیک سیاسی و کسانی که به ماموریت موقت سیاسی اعزام می شوند، با وافقت وزیر امور خارجه .
تبصره 1 - همسران مشمولین بندهای 1 و 2 و 3 این ماده می توانند از گذرنامه یاسی جداگانه استفاده نمایند.
تبصره 2 - نام همسران افراد موصوف در بندهای 4 تا 14 این ماده در صورتی ه همراه دارنده گذرنامه باشند به تقاضای دارنده گذرنامه در گذرنامه
سیاسی ثبت و از همان گذرنامه استفاده خواهند نمود و تفکیک گذرنامه و صدور ذرنامه سیاسی جهت آنان با موافقت وزیر امور خارجه امکان پذیر خواهد بود.
تبصره 3 - نام فرزندان کمتر از 18 سال مشمولین این ماده در صورتی که مراه دارنده گذرنامه باشند، به تقاضای دارنده در گذرنامه سیاسی ثبت و از مان گذرنامه استفاده خواهند نمود و در صورت نیاز به تفکیک پس از استعلام ز وزارت امور خارجه و در صورت موافقت طبق مقررات این قانون برای آنها ذرنامه عادی صادر خواهد شد.
ماده 11 - برای اشخاص زیر گذرنامه خدمت صادر می گردد:
1 - اشخاصی که به عنوان همراه با رهبر یا یکی از اعضای شورای رهبری به ارج از کشور مسافرت می نمایند.
2 - اشخاصی که به عنوان همراه در ارتباط با ماموریت با ریاست جمهور یا خست وزیر به خارج از کشور مسافرت می نمایند با معرفی مقام مربوطه .
3 - اشخاصی که به موجب تصویبنامه هیات وزیران برای انجام ماموریت به خارج ز کشور اعزام می شوند، با معرفی دفتر نخست وزیر.
4 - کارمندان وزارتخانه ها و سازمانها و ارگانهای وابسته به دولت و رگانهای نظامی که به خارج از کشور اعزام می گردند با معرفی وزیر مربوطه و کر علت ماموریت .
5 - ماموران اداری و فنی وزارت امور خارجه و همسران آنها با موافقت وزیر مور خارجه .
تبصره 1 - نام همسر و فرزندان کمتر از 18 سال مشمولین این ماده در صورتی ه همراه دارنده گذرنامه باشند به تقاضای دارنده گذرنامه خدمت در همان ذرنامه ثبت می شود.
تبصره 2 - نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج نمی توانند برای همسر و رزندان همراه ، گذرنامه خدمت جداگانه صادر نمایند ولی در صورت نیاز به فکیک پس از استعلام از وزارت امور خارجه و در صورت موافقت طبق مقررات این انون برای آنها گذرنامه عادی صادر خواهد شد.
ماده 12 - صدور گذرنامه سیاسی و خدمت به عهده وزارت امور خارجه است .
ماده 13 - مدت اعتبار گذرنامه سیاسی و خدمت یک سال است مگر در مورد اموران ثابت دولت در نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور که عتبار گذرنامه تا خاتمه مدت ماموریت آنان خواهد بود.
تبصره 1 - تمدید مدت گذرنامه های سیاسی و خدمت طبق مقررات این قانون با وافقت وزارت امور خارجه در مرکز توسط اداره گذرنامه و روادید و در خارج ز کشور توسط نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد.
تبصره 2 - کلیه دارندگان گذرنامه های سیاسی و خدمت در موقع ورود به کشور اید گذرنامه خود را به وزارت امور خارجه تحویل دهند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز سه شنبه سی و یکم خرداد ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای گهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1362/03/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :