جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.


ماده واحده -
1 - در اجرای بند "پ " تبصره 40 قانون بودجه سال 1359 کل کشور ذیحسابان دستگاههای اجرایی و مجریان طرحهای عمرانی مکلفند حساب های معوقه مربوط به برنامه های عمرانی گذشته (تا پایان برنامه چهارم ) خود را تا حداکثر مدت دو سال از تاریخ تصویب این قانون به طور کامل تسویه و اسناد و صورتحسابهای آن را به سازمان برنامه و بودجه تسلیم و مفاصا حساب دریافت دارند.
2 - به منظور ایجاد تسهیلات لازم در امر تسویه حسابهای فوق الذکر اجازه داده می شود یک هیات سه نفره مرکب از وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه و دستگاه اجرایی مربوط (حسب مورد) با اختیارات تام در مورد رفع واخواهی و تعیین تکلیف اسناد واخواهی شده ، سوخته ، از بین رفته و به طور کلی رفع هر نوع مشکل دیگری که در راه تسویه کامل حسابهای مذکور وجود دارد تصمیمات لازم اتخاذ نمایند. تصمیمات این هیات با اکثریت آرا قطعی و لازم الاجرا خواهد بود، لکن این تصمیمات که صرفا ناظر بر ایجاد تسهیلات لازم در امر تسویه کامل حسابهای مربوط به برنامه های گذشته (تا پایان برنامه چهارم ) است عنداللزوم مانع از تعقیب قانونی متخلفین امر نخواهد بود.
3 - به منظور نظارت در کار هیات مزبور یک نماینده از مجلس و یک نماینده از دیوان محاسبات حضور خواهند داشت و عدم حضور آنها مانع از
تشکیل و رسمیت هیات نخواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه دوم تیر ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1362/04/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :