جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.


ماده واحده - تبصره زیر به عنوان تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح خدمت خارج از مرکز پزشکان و دندانپزشکان و داروسازان اضافه می گردد.
تبصره 3 - متخصصان و مدرسان علمی موضوع ماده 3 قانون خدمت خارج از مرکز پزشکان و دندانپزشکان و داروسازان مصوب 4/3/1360 که اجازه استخدامشان در مراکز آموزش پزشکی کشور به تصویب کمیسیون مشترک بهداری و آموزش عالی مجلس شورای اسلامی می رسد به ازا هر سه سال و چهار ماه خدمت تمام وقت در مراکز آموزشی مربوطه برای مدت یک سال از خدمت لایحه قانونی خدمت نیروی انسانی ،
درمانی و بهداشتی مصوب 24/9/1358 شورای انقلاب معاف می گردند، به طوری که پس از ده سال خدمت تمام وقت در مراکز آموزشی مربوطه از انجام خدمت سه ساله لایحه مذکور شورای انقلاب معاف خواهند بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه ششم مرداد ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1362/05/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :