جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.


ماده 1 - مصرف اعتبارات منظور در قانون بودجه هرساله تحت عنوان "وزارت امور خارجه - نمایندگی برنامه عمران ملل متحد (کمک ) مربوط به برنامه عمران ملل متحد از شمول محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و تابع مقررات آیین نامه ای است که با توجه به قراردادهای مربوط به تصویب وزارت امور خارجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.
تبصره 1 - نمایندگی مذکور موظف است تصویب نامه یا رونوشت اسناد مثبته هزینه هر سال را در اختیار وزارت امور خارجه جهت اطلاع قرار دهد.
تبصره 2 - تعهدات مربوط به سالهای 1359، 1360 و 1361 با رعایت مفاد فوق الذکر از محل اعتبار ردیف 702101 قانون بودجه سال 1362 قابل پرداخت است .
تبصره 3 - هزینه های انجام شده در سال 1358 و نیمه اول سال 1359 به ترتیب فوق به هزینه قطعی منظور خواهد شد.
ماده 2 - به وزارت امور خارجه اجازه داده می شود مبلغ یازده میلیون و هفتصد و پنجاه هزار (11750000) ریال وجوه پرداختی بابت هزینه های سال 1359 سفارت جمهوری اسلامی ایران در طرابلس را از محل مانده اعتبارات مصوب همان سال وزارت امور خارجه به هزینه قطعی منظور و به تبع آن مواد هزینه بودجه مصوب سال مذکور خود را اصلاح نماید.
قانون فوق مشتمل بر دو ماده و سه تبصره در جلسه روز پنجشنبه ششم مرداد ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1362/05/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :