جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.


ماده 1 - از تاریخ تصویب این قانون وظیفه حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه های مرزی و احیانا اصلاح مسیر آنها با رعایت کامل اصل 78 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با وزارت نیرو خواهد بود که با همکاری مداوم و مستمر وزارتخانه های کشور، کشاورزی ، امور خارجه ، دفاع (اداره جغرافیایی ارتش ) و ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران (اداره مرزبانی ) و با رعایت مفاد معاهدات و موافقتنامه ها و پروتکلهای مرزی بین ایران و دول همجوار به نحوی که در این قانون مشخص می گردد نسبت به انجام امور فنی و اجرایی اقدام نماید.
تبصره - چنانچه به تشخیص وزارت نیرو استفاده از متخصصین (علاوه بر کادر شاغل در وزارتخانه ها و سازمانهای وابسته ) ضروری باشد، وزارت نیرو می تواند فقط متخصصین ایرانی مورد نیاز را استخدام نماید.
ماده 2 - کمیته ای مرکب از نمایندگان مطلع وزارتخانه ها، سازمان برنامه و بودجه و سایر سازمانهای ذیربط در وزارت نیرو تشکیل خواهد شد تا نسبت به ایجاد هماهنگی و همکاری وزارتخانه ها و سازمانهای مذکور در ماده 1 با وزارت نیرو و تعیین خط مشی کلی و اولویت ها و برنامه های مطالعاتی و اجرایی در مورد هر یک از رودخانه های مرزی و رفع مشکلات اتخاذ تصمیم نماید.
ماده 3 - در صورتی که برای اجرای مفاد این قانون جابجایی مرزنشینان به تشخیص کمیته هماهنگی مندرج در ماده 2 ضروری باشد، وزارت کشور حسب تقاضای کمیته مزبور مسوول انجام این جابجایی و پرداخت کلیه خسارات ناشی از آن به قیمت عادله خواهد بود.
ماده 4 - وزارت کشاورزی حفظ و ایجاد پوشش نباتی و غرس اشجار برای تحکیم و تثبیت کناره ها و همچنین اجرای طرحهای حفاظت خاک و آبخیزداری در حوزه آبخیز رودخانه های مرزی را به عهده خواهد داشت .
ماده 5 - مسئولیت تطابق و هماهنگی تصمیمات کمیته مذکور در ماده 2 با مفاد معاهدات ، موافقتنامه ها، پروتکل ها، نقشه های مرزی منضم به معاهدات ، مقررات بین المللی و خط مشی سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران و همچنین فراهم نمودن تسهیلات لازم در این خصوص با وزارت امور خارجه می باشد.
ماده 6 - نقشه ها و عکسهای هوایی مورد نیاز جهت اجرای مفاد این قانون با نظر و تایید و در صورت لزوم مشارکت وزارت دفاع (اداره جغرافیایی ارتش ) تهیه خواهد شد.
ماده 7 - اداره مرزبانی ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران موظف است بر اساس تصمیمات کمیته مندرج در ماده 2 و عندالاقتضا ضمن تماس با مرزبانان دول همجوار تسهیلات لازم به منظور انجام طرحهای مربوط به اجرای مفاد این قانون را برای وزارتخانه ها و سازمانهای ذیربط فراهم آورد.
ماده 8 - دولت هرساله به تناسب نیازمندیهای وزارت نیرو و سایر وزارتخانه ها و سازمانهای مربوط اعتبارات لازم برای اجرای این قانون را در
بودجه کل کشور منظور خواهد نمود.
ماده 9 - آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت نیرو با همکاری وزارتخانه ها و سازمانهای ذیربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر نه ماده و یک تبصره در جلسه روز سه شنبه هجدهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1362/05/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :