جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.


ماده 1 - به منظور کسب و پرورش اطلاعات امنیتی و اطلاعات خارجی و حفاظت اطلاعات و ضد جاسوسی و به دست آوردن آگاهیهای لازم از وضعیت دشمنان داخلی و خارجی جهت پیشگیری و مقابله با توطئه های آنان علیه انقلاب اسلامی کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران تشکیل می گردد.
تبصره 1 - اطلاعات نظامی با حفظ هماهنگی با وزارت اطلاعات بر عهده ارگانهای نظامی خواهد بود.
تبصره 2 - اطلاعات تخصصی آشکار در هر زمینه به عهده ارگان تخصصی مربوط می باشد.
تبصره 3 - هر یک از وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و نیروهای نظامی و انتظامی که در کسب اطلاعات تخصصی خود به مسائل امنیتی برخورد نمایند، همچنین هر گونه اطلاعاتی که مورد تقاضای وزارت اطلاعات باشد، موظفند آن اطلاعات را در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهند.
ماده 2 - به منظور انجام مشورتهای لازم جهت هماهنگی امور اجرایی اطلاعات ، در حدود قانونی هر ارگان شورایی مرکب از اعضا زیر تشکیل می گردد:
1 - وزیر اطلاعات .
2 - دادستان کل کشور.
3 - وزیر کشور یا نماینده تام الاختیار او.
4 - مسوول حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران .
5 - مسوول واحد اطلاعات سپاه پاسداران .
6 - مسوول حفاظت اطلاعات ارتش .
7 - مسوول واحد اطلاعات ارتش .
8 - وزیر امور خارجه یا نماینده تام الاختیار او.
9 - مسوول حفاظت اطلاعات نیروهای انتظامی .
ماده 3 - اطلاعات انتظامی بر عهده نیروهای انتظامی متشکل از شهربانی ، ژاندارمری ، کمیته انقلاب می باشد. حوزه ماموریت اطلاعاتی هر یک از نیروهای انتظامی طبق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزیر کشور می رسد و هماهنگی بین آنها بر عهده وزیر کشور می باشد.
ماده 4 - کلیه امور اجرایی امنیت داخلی بر عهده ضابطین قوه قضائیه می باشد.
تبصره 1 - وزارت اطلاعات قبل از عملیات ، اطلاعات لازم را در اختیار ضابطین قرار خواهد داد.
تبصره 2 - ضابطین کلیه اسناد و مدارک اطلاعاتی را که در حین عملیات به دست می آورند بلافاصله به وزارت اطلاعات تحویل خواهند داد.
ماده 5 - سپاه پاسداران ضمن تبعیت از خط مشی وزارت اطلاعات در مورد مبارزه با ضد انقلاب داخلی و ماموریتهای محوله در اساسنامه سپاه تا اعلام آمادگی وزارت اطلاعات ، اطلاعات داشته و حق کسب و جمع آوری اخبار و تولید اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن و شناسایی ضد انقلاب را داشته و این وزارتخانه را کمک می کند.
ماده 6 - واحد اطلاعات سپاه پاسداران وظایف زیر را بر عهده دارد:
1 - اطلاعات نظامی .
2 - گرفتن اطلاعات لازم از وزارت اطلاعات قبل از عملیات به عنوان ضابط قوه قضائیه .
3 - تحویل اخبار واصله امنیتی به وزارت اطلاعات .
ماده 7 - حفاظت اطلاعات در ارتش جمهوری اسلامی ایران در قالب یک سازمان متمرکز و مستقل وابسته به ستاد مشترک با حفظ هماهنگی با وزارت اطلاعات انجام می شود. مسوول این سازمان از بین افراد مورد تایید مقام رهبری و فرماندهی کل نیروهای مسلح با حکم رئیس ستاد مشترک نصب می گردد. عزل وی نیز با تایید مقام رهبری با حکم رئیس ستاد مشترک انجام می شود.
تبصره 1 - کلیه افرادی که در این سازمان خدمت می نمایند پس از تایید سازمان سیاسی ایدئولوژیک ارتش به وسیله رئیس سازمان حفاظت اطلاعات ارتش نصب و عزل می گردند.
تبصره 2 - افراد حفاظت اطلاعات ارتش از نظر مقررات انضباطی تابع فرمانده یگان خود می باشند.
ماده 8 - حفاظت اطلاعات در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در قالب یک سازمان متمرکز مستقل وابسته به ستاد مرکزی سپاه پاسداران انجام می شود.
مسوول این سازمان از بین افراد مورد تایید مقام رهبری و فرماندهی کل نیروهای مسلح با حکم فرمانده کل سپاه پاسداران نصب می گردد. عزل وی نیز با تایید مقام رهبری و حکم فرمانده کل سپاه پاسداران انجام می شود.
تبصره 1 - کلیه افرادی که در این سازمان خدمت می نمایند پس از تایید نماینده مقام رهبری در سپاه پاسداران به وسیله رئیس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه نصب و عزل می گردند.
تبصره 2 - افراد حفاظت اطلاعات سپاه از نظر مقررات انضباطی تابع فرمانده یگان خود می باشند.
ماده 9 - حفاظت اطلاعات در نیروهای انتظامی در قالب یک سازمان متمرکز در وزارت کشور انجام می شود، مسئول این سازمان به وسیله وزیر کشور نصب و عزل می گردد. این سازمان در هر یک از نیروهای انتظامی واحدی مستقل و وابسته به همان نیرو خواهد داشت .
تبصره 1 - کلیه افرادی که در این سازمان و واحدهای مربوطه خدمت می نمایند پس از تایید سازمان سیاسی ایدئولوژیک در شهربانی و ژاندارمری و نماینده وزیر کشور در کمیته انقلاب اسلامی به وسیله رییس سازمان حفاظت اطلاعات نیروهای انتظامی نصب و عزل می گردند.
تبصره 2 - افراد حفاظت اطلاعات در نیروهای انتظامی از نظر مقررات انضباطی تابع فرمانده یگان خود می باشند.
ماده 10 - شرح وظایف وزارت اطلاعات :
الف - کسب و جمع آوری اخبار و تولید، تجزیه ، تحلیل و طبقه بندی اطلاعات مورد نیاز در ابعاد داخلی و خارجی .
ب - کشف توطئه ها و فعالیتهای براندازی ، جاسوسی ، خرابکاری و اغتشاش علیه استقلال و امنیت و تمامیت ارضی کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران .
ج - حراست اخبار، اطلاعات ، اسناد، مدارک ، تاسیسات و پرسنل وزارتخانه .
د - آموزش و کمکهای لازم به ارگانها و نهادها جهت حفاظت از مدارک ، اسناد و اشیا مهم آنها.
تبصره - هر یک از ارگانها و نهادها، مسوول حفاظت از مدارک ، اسناد و اشیا مهم خود می باشند.
ه - ارائه خدمات اطلاعاتی ضروری به سازمانها و ارگانها و آگاه ساختن به موقع آنها نسبت به توطئه ها.
و - همکاری و تبادل اطلاعات و تجارب اطلاعاتی با کشورهایی که حائز صلاحیت لازم باشند.
تبصره - تعیین صلاحیت کشور مورد نظر و حوزه همکاری و میزان تبادل اطلاعات و تجارب اطلاعاتی به عهده هیات وزیران که به ریاست رئیس جمهور تشکیل شود خواهد بود.
ماده 11 - خط مشی کلی و اهداف اطلاعاتی این وزارتخانه باید به تصویب هیات وزیران که با حضور رئیس جمهور تشکیل می شود برسد.
ماده 12 - هیچ یک از کارکنان این وزارتخانه و سازمانهای حفاظت اطلاعات و واحدهای اطلاعاتی نباید عضو هیچ حزب یا سازمان و گروه سیاسی باشند.
ماده 13 - دولت موظف است پس از تصویب این قانون حداکثر ظرف سه ماه لایحه ضوابط استخدام نیروهای مورد نیاز این وزارتخانه را تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
ماده 14 - کلیه نهادها و ارگانها موظفند همکاریهای لازم را در زمینه در اختیار قرار دادن نیروی انسانی ، امکانات و تجربیات اطلاعاتی به منظور
تسهیل در انجام مسئولیتهای وزارت اطلاعات معمول دارند. تبصره - آیین نامه اجرایی این ماده به وسیله وزارت اطلاعات با هماهنگی
ارگانها و نهادهای ذیربط حداکثر ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 15 - بودجه وزارت اطلاعات همه ساله به وسیله این وزارتخانه برآورد شده و در لایحه بودجه کل کشور منظور می گردد.
تبصره 1 - اعتبارات وزارت اطلاعات با امضا نخست وزیر و وزیر اطلاعات تخصیص یافته و به حساب هزینه قطعی منظور می گردد.
تبصره 2 - اعتبارات این وزارتخانه از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی و تابع آیین نامه ای است که به وسیله وزارتین اطلاعات و اقتصاد و
دارایی ، تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 16 - اعتبارات لازم جهت تاسیس وزارت اطلاعات از محل اعتبارات ردیف 503001 و 102001 قانون بودجه در سال جاری تامین خواهد شد.
تبصره 1 - تامین کادر و امکانات مورد نیاز این وزارتخانه حتی المقدور از طریق انتقال کارکنان ذیصلاح و امکاناتی که در اختیار سایر نهادها و
ارگانهاست انجام خواهد گرفت .
تبصره 2 - بودجه ، امکانات ، مدارک و اسناد و ابزارهای امور اطلاعاتی کلیه ارگانها، نهادهایی که در این قانون وظیفه اطلاعاتی به آنها محول
نگردیده و یا حدود کار اطلاعاتی آنها محدود شده است در اختیار وزارت اطلاعات قرار می گیرد.
قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و هجده تبصره در جلسه روز پنجشنبه بیست و هفتم مرداد ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1362/05/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :