جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.


ماده واحده - به منظور ایجاد سیل بند در روستاهای نیازمند کشور که اعتباری برای آنها پیش بینی نشده و یا با کمبود اعتبار مواجه می شوند، به
وزارت کشاورزی اجازه داده می شود:
الف - تا مبلغ دو میلیارد ریال از اعتبار ردیف 200504 بودجه سال 1362 کل کشور را با همکاری ادارات کل کشاورزی استان و تایید پروژه ها توسط سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد هزینه کند.
ب - اعتبار فوق صرفا به منظور ایجاد سیل بند و بدون رعایت قانون محاسبات عمومی بوده و نحوه توزیع و مصرف آن تابع آیین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهادات وزارت کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران برسد.
پ - اعتبار موضوع این ماده واحده در حساب جداگانه ای در بانک ملی استان حسب مورد نگهداری و استفاده از آن با امضا مدیر کل کشاورزی استان و ذیحساب عمرانی استان خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز یکشنبه سی ام مرداد ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1362/05/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :