جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.


ماده واحده - اجازه داده می شود:
1 - وجوهی که از محل اعتبار طرح خانه های سازمانی گارد منحله به شماره 30802226 در سالهای 1360 لغایت 1360 بابت پیش خرید و نصب 158 دستگاه آسانسور در وجه شرکت سهامی تاسیسات ساختمان (تسیس ) پرداخت شده است ، توسط ذیحسابی وزارت مسکن و شهرسازی به حساب هزینه قطعی منظور گردد.
2 - 158 دستگاه آسانسورهای مذکور در بند 1 که برای اجرای طرح مزبور مورد نیاز نمی باشد طبق مقررات مربوط به فروش رسیده و وجوه حاصل از فروش به عنوان افزایش سرمایه دولت در شرکت سهامی تاسیسات ساختمان (تسیس ) منظور گردد.
3 - تا مبلغ یک میلیارد و چهارصد و چهارده میلیون و پانصد و هفتاد و هفت هزار و هشتصد (1414577800) ریال که از محل اعتبار طرح مذکور در بند 1 فوق در سالهای 1355 لغایت 1358 بابت پیش خرید حمام و آشپزخانه پیش ساخته به شرکت تاسیسات ساختمان (تسیس ) پرداخت شده و از آن محل شرکت تسیس اقدام به احداث کارخانه واحدهای پیش ساخته نموده است پس از حسابرسی به عنوان افزایش سرمایه دولت در شرکت مذکور منظور و به همین میزان از حساب طرح فوق کسر گردد.
تبصره - شرکت مذکور موظف است از خط تولید حمام پیش ساخته ، در جهت تولید واحد مسکونی پیش ساخته و لوازم مربوط به آن بهره برداری کند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه روز یکشنبه دهم مهر ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1362/07/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :