جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.


ماده 1 - تعریف
"میراث فرهنگی " شامل آثار باقیمانده از گذشتگان است که نشانگر حرکت انسان در طول تاریخ می باشد و با شناسایی آن زمینه شناخت هویت و خط حرکت فرهنگی او میسر می گردد و از این طریق زمینه های عبرت برای انسان فراهم می آید.
سازمان میراث فرهنگی کشور که به استناد قانون مصوب 10/11/1364 تشکیل شده است و از این پس در این اساسنامه سازمان نامیده می شود طبق مقررات این اساسنامه اداره خواهد شد.
ماده 2 - هدف .
عبرت از حرکت فرهنگی انسان و بقا و رقا هویت و شخصیت فرهنگی جامعه .
ماده 3 - وظایف سازمان .
وظایف سازمان در زمینه میراث فرهنگی که شامل پژوهش ، نظارت ، حفظ و احیا و معرفی است به قرار زیر می باشد:
1 - تهیه و تنظیم و اجرای برنامه های پژوهشی پیرامون آثار باقیمانده از گذشتگان .
2 - بررسی و شناسایی محوطه ها، تپه ها، بناها و مجموعه های تاریخی و تهیه فهرست جامع از آنها و نقشه باستان شناسی کشور.
3 - انجام پژوهش های باستان شناسی و کاوش های علمی .
4 - بررسی های مردم نگاری ، پژوهش های مردم شناسی ، انسان شناسی زیستی و شناخت فرهنگ بومی مناطق مختلف کشور.
5 - پژوهش در زمینه هنرهای سنتی و فراهم آوردن امکانات لازم جهت حفظ، احیا و رشد آنها.
6 - ثبت آثار ارزشمند منقول و غیر منقول فرهنگی - تاریخی کشور در فهرست آثار ملی و فهرست های ذیربط.
7 - انجام انحصاری کلیه امور حقوقی مربوط به میراث فرهنگی و طرح دعاوی کیفری علیه متخلفین از قوانین ناظر به میراث فرهنگی کشور به عنوان مدعی یا حسب مورد شاکی خصوصی .
8 - اقدامات لازم جهت شناسایی و استرداد اموال فرهنگی ایران در سطح ملی و بین المللی از طریق مراجع ذیربط.
9 - شناسایی و در اختیار گرفتن کلیه اموالی که دارای ارزش های فرهنگی
- تاریخی بوده و جز میراث فرهنگی محسوب می گردد و توسط دستگاه های مسئول ضبط شده است .
تبصره - کلیه دادگاه ها، گمرکات ، نیروهای انتظامی و دستگاههای دولتی نظیر آنها که به نحوی نسبت به ضبط اموال اقدام می نمایند موظف به در اختیار قرار دادن اموالی که دارای ارزش فرهنگی - تاریخی می باشد به سازمان میراث فرهنگی هستند.
10 - تهیه و اجرای طرح های لازم به منظور حراست ، حفاظت ، تعمیر، مرمت و احیا آثار، بناها و مجموعه های باارزش فرهنگی - تاریخی .
11 - اظهار نظر در کلیه طرح های عمرانی جامع و تفصیلی در رابطه با مناطق فرهنگی و تاریخی و موافقت نهایی درباره محوطه ها و بافتها و اماکن فرهنگی تاریخی ارزشمند در موارد مذکور و جلوگیری از هر گونه تخریب آنها.
12 - تعیین حریم بناها، مجموعه ها، محوطه ها و تپه های تاریخی ثبت شده و ضوابط خاص معماری و طراحی داخل حریم .
13 - معرفی آثار باارزش فرهنگی - تاریخی از طریق موزه ها و نمایشگاه ها و نظائر آن .
14 - ایجاد و توسعه و اداره موزه ها در سطح کشور.
15 - ایجاد مرکز اسناد و مدارک میراث فرهنگی کشور (نظیر مجموعه گزارش های علمی ، نقشه ها و عکس های بناها و...) جهت ارائه خدمات علمی و تحقیقاتی در این زمینه .
16 - معرفی و شناساندن ارزش های میراث فرهنگی در سطح ملی و بین المللی به وسیله چاپ و نشر مجموعه مطالعات و تحقیقات انجام یافته و استفاده از وسایل سمعی و بصری و ارتباط جمعی .
17 - تنظیم ، تدوین و انتشار دائره المعارف آثار و ابنیه تاریخی ایران .
18 - توسعه فعالیت های تحقیقاتی در زمینه های مختلف میراث فرهنگی و تشویق محققان ، هنرمندان و استادکاران .
19 - تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی جهت آماده سازی نیروهای کارآمد در زمینه های مربوط به میراث فرهنگی با هماهنگی دستگاه های ذیربط.
20 - تشویق مردم به مشارکت در فعالیت های مربوط به شناسایی ، حفظ و احیا میراث فرهنگی و نظارت بر آن .
21 - ایجاد و گسترش انجمن های میراث فرهنگی در سطح کشور.
تبصره - نحوه ایجاد و حدود و وظایف و اختیارات این انجمن ها را شورای سازمان تعیین خواهد نمود.
22 - برقراری ارتباطات و مبادلات علمی و فرهنگی با موسسات و نهادهای ذیربط در سطح ملی و بین المللی بالاخص کشورهای اسلامی و منطقه و برگزاری کنگره ها و سمینارهای دوره ای لازم .
23 - همکاری با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمینه امور ایرانگردی و جهانگردی .
24 - ارائه خدمات مشاوره ای ، تحقیقاتی ، فنی و آموزشی ، فروش تولیدات فرهنگی ، دریافت ورودیه بناها، محوطه ها، موزه ها و نمایشگاه ها و قبول هدایا و کمک ها و نظائر آن .
ماده 4 - ارکان سازمان . سازمان دارای دو رکن است .
1 - شورای سازمان .
2 - رییس سازمان .
ماده 5 - شورای سازمان
به منظور هماهنگی بیشتر در امور مربوط به میراث فرهنگی در سطح کشور شورای سازمان متشکل از 8 عضو به شرح زیر تشکیل می گردد:
1 - وزیر فرهنگ و آموزش عالی (رییس شورا).
2 - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی .
3 - وزیر کشور.
4 - وزیر دادگستری .
5 - وزیر امور خارجه .
6 - وزیر مسکن و شهرسازی .
7 - مدیر عامل سازمان صدا و سیما.
8 - رییس سازمان (دبیر شورا).
تبصره 1 - در صورت تساوی آرا آن نظری پذیرفته می شود که رییس شورا در میان رای دهندگان باشد.
تبصره 2 - جلسات شورا به طور عادی هر سال حداقل دو بار به پیشنهاد رییس سازمان و دعوت و ریاست وزیر فرهنگ و آموزش عالی تشکیل می گردد.
تبصره 3 - شورا می تواند از افرادی که حضورشان به نحوی در جلسات ضروری است دعوت به عمل آورد. این افراد دارای حق رای نیستند.
تبصره 4 - جلسه با حضور 5 نفر از اعضا رسمیت یافته و تصمیمات شورا با رای حداقل 4 نفر از اعضا حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
ماده 6 - وظایف شورا.
وظایف شورای سازمان به قرار زیر است :
1 - تعیین خط مشی و سیاست های کلی بر اساس سازمان میراث فرهنگی کشور" href="/tags/65637/قانون-تشکیل-سازمان-میراث-فرهنگی-کشور/" class="link">قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور و اساسنامه سازمان .
2 - بررسی گزارش های فعالیت های سازمان و اظهار نظر پیرامون چگونگی آن .
تبصره - کلیه مصوبات شورا با امضا وزیر فرهنگ و آموزش عالی ابلاغ خواهد شد.
ماده 7 - رییس سازمان .
رییس سازمان با حکم وزیر فرهنگ و آموزش عالی منصوب می شود.
ماده 8 - واحدهای سازمان در سطح کشور.
سازمان با نظر وزیر فرهنگ و آموزش عالی می تواند در هر نقطه از کشور که ایجاب نماید. به تناسب موقعیت و با تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور واحدهای خود را دایر کند.
این واحدها مسئولیت امور مربوط به میراث فرهنگی حوزه فعالیت خود را طبق این اساسنامه و سازمان زیر نظر رییس سازمان به عهده خواهند داشت .
ماده 9 - از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی است .
قانون فوق مشتمل بر 9 ماده و 7 تبصره در جلسه علنی روز پنجشنبه اول اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26/2/1367 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1367/02/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :