جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.


ماده واحده - متن زیر به عنوان ماده 9 به قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضا رسمی هیات علمی (آموزشی و پژوهشی ) شاغل و بازنشسته دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مصوب 16/12/1368 الحاق می گردد:
ماده 9 - کلیه موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی که بر اساس ضوابط قانونی تاسیس شده یا می شوند در صورتی که آیین نامه استخدامی هیات علمی دانشگاه تهران را در مورد اعضای هیات علمی (آموزشی و پژوهشی ) خود اجرا و وضعیت استخدامی و علمی آنان را با مقررات آیین نامه مزبور و آیین نامه ارتقا اعضا هیات علمی دانشگاه ها تطبیق نمایند مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
تبصره - وزارتخانه های مشمول ماده 9 موظفند از وزارتخانه ها و موسسات مشمول مواد 3 و 7 نظرخواهی نمایند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده (شامل اصلاح یک ماده و تبصره ) در جلسه روز چهارشنبه بیست و دوم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/2/1372 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری
نوع :
قانون
شماره انتشار :
14053
تاریخ تصویب :
1372/02/22
تاریخ ابلاغ :
1372/03/20
دستگاه اجرایی :
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :