جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.


ماده واحده - موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی عمان مشتمل بر یک مقدمه و 23 ماده تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
توافقنامه خدمات هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی عمان در داخل و فرای مرزهای دو کشور
مقدمه با توجه به این که دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی عمان از امضاکنندگان کنوانسیون بین المللی هواپیمایی غیر نظامی که در تاریخ 7 دسامبر 1944 (16 آذر ماه 1323) جهت امضا در شیکاگو گشایش یافته بود می باشند، علاقه مند هستند که تواقفنامه ای مضاف بر کنوانسیون مذکور به منظور تاسیس خدمات هوایی در حد فاصل و فرای مرزهای دو کشور به عمل آورند، که مفادمورد توافق به شرح ذیل است :
الف - واژه "کنوانسیون " به معنای کنوانسیون بین المللی هواپیمای غیر نظامی است که در تاریخ 7 دسامبر 1944 (16 آذر ماه 1323) جهت امضا در شیکاگو گشایش یافته بود، و شامل کلیه ضمائم که در ماده 90 آن کنوانسیون قید شده بود و کلیه ضمائم اصلاحی مربوطه به آن که در ماده 90 و 94 قید گردیده و تاکنون کاربرد داشته و یا مورد تایید طرفین قرارداد می باشد.
ب - واژه "اولیا امور هوانوردی " در خصوص دولت جمهوری اسلامی ایران ، معاون وزیر راه و ترابری و رییس سازمان هواپیمایی غیر نظامی است و یا هر شخص یا گروهی که از جانب ایشان در امر فعلی یا امور مشابهی مسئولیتی را عهده دار باشند. و در خصوص دولت پادشاهی عمان وزیر ارتباطات و یا هر شخص و گروهی که از جانب ایشان در امور جاری و یا امور مشابهی مسئولیت را عهده دار باشد.
ج - واژه "خط هوایی معرفی شده " به معنای خط هوایی است که طبق مفاد ماده 3 این توافقنامه معرفی و مجاز شناخته شده باشد.
د - واژه "سرزمین " در رابطه با یک کشور معنایی دارد که مطابق با مفاد ماده 2 کنوانسیون نسبت به آن اطلاق گردیده .
ه - مفهوم واژه های "سرویس هوایی "، "سرویس بین المللی هوایی "، "خط هوایی " و "تعریف برای اهداف غیر از تردد" مطابق با تعاریف قید شده در ماده 96 کنوانسیون می باشد.
و - واژه "ظرفیت " در رابطه با هواپیما به معنای میزان حمل بار مجاز برای هواپیمای مذکور در یک مسیر و یا بخشی از مسیر می باشد.
ز - واژه "ظرفیت " در رابطه با، خدمات به توافق رسیده ، به معنای ظرفیت هواپیما با توجه به تعداد دفعات پروازهای عمل شده در مسیر مشخص و یا بخشی از مسیر در مدت زمان معین می باشد.
ح - واژه "برنامه مسیر پرواز" عبارت است از برنامه مسیر که به ضمیمه این توافقنامه می باشد و شامل هر نوع اصلاحیه که در رابطه با ماده 16 این توافقنامه است و طرفین بر آن توافق دارند. برنامه مسیر پروازی بخشی از این توافقنامه را تشکیل می دهد.
ماده 2 - اعطای حقوق
1 - هر یک از طرفین قرارداد، به منظور تاسیس و راه اندازی برنامه خدمات بین المللی هوایی در مسیر تعیین شده در برنامه پروازی ضمیمه در این توافقنامه ، طرف دیگر قرارداد را محق استفاده از کلیه حقوق مشخص شده در این قرارداد می داند.
چنین خدمات و چنین مسیرهایی از این پس تحت عنوان "خدمات به توافق رسیده " و "مسیرهای پروازی مشخص شده " نامیده می شود.
خط هوایی معرفی شده از جانب هر یک از طرفین قرارداد در طول انجام وظیفه طبق خدمات به توافق رسیده در مسیر پروازی تعیین شده از مزایای قید شده در ذیل بهره مند خواهند بود:
الف - پرواز بر فراز کشور طرف مقابل قرارداد بدون فرود در آن کشور.
ب - توقف در کشور طرف مقابل قرارداد جهت اهداف غیر از تردد، و
ج - حمل و نقل مسافر، بار و پست در هر نقطه از مسیر پرواز مشروط بر مفاد قید شده در مسیر پروازی توافقنامه جاری .
2 - هیچ یک از مفاد پاراگراف 1 چنین مطلبی را بیان نمی کند که خط هوایی هر یک از طرفین قرارداد مجاز است به منظور کسب درآمد و یا به صورت اجازه از نقطه ای به نقطه دیگر در داخل کشور طرف مقابل قرارداد مسافر، بار و یا پست را حمل و نقل نماید.
ماده 3 - معرفی خطوط هوایی و اختیارات محوله .
1 - هر یک از طرفین قرارداد می توانند به طور کتبی یک خط هوایی را جهت انجام خدمات به توافق رسیده به طرف مقابل قرارداد معرفی نمایند.
2 - به محض دریافت چنین معرفی نامه ای ، طرف مقابل قرارداد موظف است طبق مفاد پاراگراف 2 و 4 این ماده اقدام نموده و بدون هیچ گونه تاخیری اختیارات مناسب جهت انجام امور پروازی را به خط هوایی معرفی شده اعطا نماید.
3 - مقامات امور هواپیمایی هر یک از طرفین قرارداد ممکن است از خط هوایی طرف مقابل قرارداد تقاضا نماید تا به منظور جلب رضایت آنها این خط هوایی باید واجد شرایط و رضایتمندی در اجرای قوانین و مقررات عمومی عملیات خدمات هواپیمایی بین المللی بوده و مورد تایید مقامات هواپیمایی باشد. و در راستای مفاد کنوانسیون عمل می نمایند.
4 - در هر صورت چنانچه هر یک از طرفین قرارداد ملاحظه نمایند که مالکیت خط هوایی و یا کنترل هواپیمایی در اختیار طرف مقابل قرار ندارد و یا به نحوی در اختیار ملت کشور مقابل نمی باشد از اعطای اختیارات امور پروازی به خط هوایی معرفی شده که در پاراگراف 2 از این ماده قید گردیده است خودداری به عمل می آورند و یا شرایطی را تحمیل می کنند تا توسط خط هوایی لازم الاجرا بوده و از مفادی محسوب شود که در ماده 2 این توافقنامه عنوان گردیده است .
5 - زمانی که خط هوایی معرفی شده و اختیارات به وی اعطا گردید از آن پس خط هوایی می تواند خدمات به توافق رسیده را به اجرا درآورد مشروط بر آن که به تعرفه های گمرکی عنوان شده در مفاد 1 این توافقنامه عمل نماید.
ماده 4 - لغو یا توقف موقت اجازه عملیات پروازی
1 - هر یک از طرفین قرارداد اختیار دارد که عملیات پروازی اجازه داده شده را لغو نماید و یا اختیارات داده شده به خط هوایی طرف مقابل طبق ماده 2 این توافقنامه را به طور موقت متوقف سازد و یا شرایطی را تحمیل نماید تا از این طریق اختیارات داده شده به مرحله اجرا درآید.
الف - در هر شرایطی که ملاحظه شود مالکیت اصلی و یا کنترل خط هوایی مذکور به عهده طرف قرارداد و یا مردم کشور طرف قرارداد نباشد، یا
ب - در صورتی که خط هوایی قوانین و مقررات کشور طرف قرارداد را که این امتیازات را واگذار نموده رعایت ننماید، یا
ج - در صورتی که خط هوایی طبق شرایط قید شده در این توافقنامه عمل ننماید.
2 - ضرورت دارد به منظور جلوگیری از نقض بیشتر قوانین و مقررات لغو فوری موقت و یا تحمیل شرایطی که در پاراگراف 1 این ماده عنوان گردید اعمال شود چنین موضعی فقط پس از مشورت با طرف دیگر قرارداد قابل اجرا می باشد.
3 - در صورت اقدام چنین عملی از سوی یکی از طرفین قرارداد بر مبنای اجرای این ماده ، حق طرف دیگر قرارداد بر مبنای ماده 16 تحت تاثیر واقع نخواهد شد.
ماده 5 - قابلیت اجرای قوانین و مقررات
1 - قوانین و مقررات هر یک از طرفین قرارداد شامل ، هواپیمایی و عملیات پروازی هواپیمای خط هوایی معرفی شده در هنگام ورود، اقامت و ترک کشور و پرواز بر فراز کشور طرف قرارداد می باشد.
2 - قوانین و مقررات هر یک از طرفین قرارداد در خصوص ورود مسافر به کشور یا ترک مسافر از کشور، خدمه هواپیما، و امور حمل بار و منجلمه امور مربوط به گذرنامه ، گمرکات ، وجه نقد و دارو و تشریفات قرنطینه نیز شامل حال مسافرین ، خدمه هواپیما و محموله وارداتی به کشور مقابل و یا خروج از کشور مقابل می باشد.
3 - بر اساس تقاضای هر یک از طرفین قرارداد، نسخه ای از قوانین و مقررات مربوط به این ماده در اختیار طرف دیگر قرارداد واقع می شود.
4 - خط هواپیمایی معرفی شده از جانب هر یک از طرفین قرارداد می توانند دفتر نمایندگی خود را در کشور مقابل با توجه به مقررات کشور متوقف فیه دائر نمایند.
در صورت واگذار نمودن به دفتر عمومی یا عامل فروش کلی ، چنین عاملی باید در چهارچوب قوانین و مقررات جاری هر یک از کشورهای طرف قرارداد منصوب گردد.
ماده 6 - معافیت از گمرکات و سایر عوارض
1 - هواپیماهایی که از جانب خط هوایی در سرویس هوایی بین المللی در حال عملیات می باشند و همچنین در مورد عرضه سوخت ، روغن کاری ، قطعات یدکی ، تجهیزات دائمی در هواپیما، انبار هواپیما (شامل مواد غذایی ، نوشابه غیر الکلی و توتون ) که به کشور طرف مقابل برده و از کشور مقابل تامین گردد و یا به منظور استفاده به داخل هواپیما برده شود از پرداخت تعرفه گمرکی ، هزینه بازرسی یا هزینه خدمات مشابه معاف خواهد بود، حتی اگر چنین مواد عرضه شده در پرواز در داخل آن کشور مصرف گردد از پرداخت تعرفه و سایر هزینه ها معاف خواهد بود.
2 - عرضه سوخت ، روغن کاری ، قطعات یدکی تجهیزات دائم هواپیما و انبار هواپیما (شامل مواد غذایی ، نوشابه های غیر الکلی و توتون و سیگار) که در داخل هواپیما باقی بماند، از پرداخت تعرفه گمرکی ، هزینه های بازرسی هواپیما و یا عوارض و هزینه های مشابه در داخل کشور طرف قرارداد معاف می باشد، حتی اگر چنین موادی در پروازهای داخل آن کشور مصرف شود و کالاهایی که از پرداخت چنین مالیاتهایی معاف هستند در صورت تایید مقامات گمرکی آن کشور اجازه تخلیه دارند، و آن دسته از کالاهایی که باید مجددا صادر گردد یا از کشور خارج شود در محوطه باند فرودگاه نگهداری خواهند شد تا خروج مجدد آنها تحت نظر مقامات گمرکی صورت پذیرد.
3 - کلیه مسافرین با چمدانها و بارهایی که به صورت ترانزیت مستقیما از هر یک از کشورها تردد نمایند، از محوطه فرودگاه خارج نمی شوند و نسبت به آنها کنترل ساده ای صورت می گیرد و این گونه چمدان و بار از پرداخت عوارض گمرکی و سایر مالیاتهای مشابه معاف هستند.
4 - همچنین کلیه اسناد کاغذی که دارای آرم خط هوایی باشند از قبیل برچسبهای چمدانها، بلیط هواپیمایی ، صورتحسابهای هواپیمایی ، کارت سوار شدن به هواپیما و برنامه های پروازی که به کشور هر یک از طرفین قرارداد وارد شود و مورد بهره برداری خط هوایی واقع گردد، بر اساس عمل متقابل از پرداخت عوارض گمرکی و مالیات معاف خواهند بود.
ماده 7 - هزینه های فرودگاهی هزینه هایی که هر یک از طرفین قرارداد به منظور استفاده از فرودگاه و سایر تسهیلات تحت کنترل خود که در اختیار خط هوایی طرف مقابل قرار داد است تعلق بگیرد و یا تحمیل نماید بیشتر از آن چه که خط هوایی خودی در خدمات بین المللی مشابه می پردازد نخواهد بود.
ماده 8 - اصول مقرر شده در اجرای خدمات به توافق رسیده
1 - به منظور اجرای خدمات به توافق رسیده در مسیر مشخص بین دو کشور موقعیت مساوی و مناسب برای هر یک از طرفین خطوط هوایی وجود خواهد داشت .
2 - در اجرای خدمات به توافق رسیده ، هر یک از خطوط هوایی باید رعایت منافع خط هواپیمایی طرف مقابل را بنماید به طوری که در خدماتی که خط هوایی مقابل در کل یا در بخشی از مسیر ارائه می دهد تاثیر ناروا نگذارد.
3 - خدماتی که توسط خطوط هوایی طرفین قرارداد به توافق رسیده است موجب برآورده کردن هر چه بیشتر روابط در جهت رفع نیازمندیهای حمل و نقل عمومی در مسیر مشخص شده خواهد بود، و این خطوط با توجه به میزان حمل بار و ظرفیت موجود جهت حمل مسافر و بار مسافرین و بارهای اضافی منجمله پست از مبدا به مقصد و بالعکس را از اهداف اولیه طرف قرارداد که خط هوایی رامعرفی کرده است می داند. تامین حمل مسافر و بار منجمله پست هم در زمان حمل به داخل هواپیما و هم در تخلیه در نقاط مسیرهای مشخص شده در خاک کشورهایی که به جز مسیر خط هوایی معرفی شده می باشد باید طبق اصول کلی که صلاحیت انجام چنین کاری به مفاد قید شده در ذیل ربط پیدا کند انجام گیرد.
الف - نیازهای ارتباطی (مجوز عبور) از نقطه ورود و خروج به کشور طرف قرارداد که خط هوایی را معرفی کرده است .
ب - نیازهای ارتباطی برای مناطقی که بر اساس خدمات توافق شده هواپیما از آن عبور می کند، نیازمند به تاسیس خدمات حمل و نقل توسط خطوط هوایی سایر کشور که شامل آن منطقه می گردد می شود لذا باید این نکته مد نظر قرار گیرد.
ج - نیازمندیهایی که از طریق عملیات خط هوایی است .
ماده 9 - تایید برنامه زمانی پروازها خطوط هواپیمایی معرفی شده موظفند حداقل 3 روز قبل از آغاز پروازها برنامه زمانی پروازها را به مقامات هواپیمایی کشور مقابل ارائه دهند. این برنامه شامل برنامه پروازی و نوع هواپیما که در مسیر عملیات پروازی انجام می دهد می باشد، چنین شرایطی برای تغییرات بعدی که رخ می دهد لازم الاجرا می باشد. در شرایط استثنایی این محدودیت زمانی ممکن است با تایید مقامات مذکور کاهش یابد.
ماده 10 - تعرفه ها
1 - واژه تعرفه جهت کاربرد در پاراگرافهای ذیل به معنای بهایی است که برای هزینه حمل مسافر و بار می باشد، که شامل هزینه آژانس و هزینه سایر خدمات اضافی می باشد، اما هزینه حمل پست را در بر نمی گیرد.
2 - تعرفه ای که باید توسط یکی از خطوط هواپیمایی طرفین قرارداد اخذ شود بابت حمل به کشور مقابل یا از کشور مقابل است که باید در حد متعادل یا قانع کننده تعیین گردد، که این هزینه با توجه به کلیه عوامل مربوطه از قبیل هزینه انجام کار، سود متعادل و تعرفه های سایر خطوط هواپیمایی تعیین می گردد.
3 - در خصوص تعرفه اشاره شده در پاراگراف 2 از این ماده ، در صورت توافق دو خط هوایی معرفی شده از جانب طرفین قرارداد پس از مشاوره با دیگر خطوط هوایی که در تمام مسیر مشخص شده یا بخشی از مسیر تردد می نمایند می توانند امور مربوط به تعرفه پاراگراف 2 را به سایر خطوط هوایی واگذار نمایند. و در صورت رسیدن به چنین توافقی باید طبق شرایط و مراحل انجام بین المللی حمل و نقل هوایی و یا سازمان مشابه بین المللی دیگری انجام پذیرد.
4 - تعرفه های به توافق رسیده حداقل 45 روز قبل از اعلان آن باید به تایید مقامات هواپیمایی طرفین قرارداد برسد. در موارد استثنایی با توافق مقامات مذکور این مدت زمان می تواند کاهش یابد.
5 - چنین تاییدیه ای ممکن است به طور سریع انجام گیرد. چنانچه هیچ یک از طرفین مقامات هواپیمایی ظرف 30 روز پس از دریافت تعرفه های قید شده در پاراگراف 4 هیچ نوع مخالفتی اعلام ننمایند به منزله تایید تعرفه ها تلقی خواهد شد.
در صورتی که طرفین به توافق رسیده باشند که تعرفه ها در مدت کمتر از موعد مقرر 45 روز به مقامات هواپیمایی دو کشور تسلیم شود (بر خلاف پاراگراف 4 این ماده ) لذا مقامات هواپیمایی می توانند چنین توافقی داشته باشند که در صورتی که با تعرفه ها مخالفت دارند در مدت کمتر از 30 روز اعلام نمایند.
6 - اگر تعرفه ای در رابطه با مفاد پاراگراف 3 از این ماده و یا در مدت زمان مشخص شده در پاراگراف 5 به توافق نرسد، هر یک از مقامات هواپیمایی که با مفاد به توافق رسیده بین خطوط هواپیمایی در رابطه با پاراگراف 3 مخالفت دارد موظف است مخالفت خود را به اطلاع طرف دیگر مقامات هواپیمایی برساند و سپس مقامات هواپیمایی طرفین قرارداد تلاش خواهند نمود تا تعرفه را که مورد توافق دوجانبه است تنظیم نمایند.
7 - چنانچه مقامات هواپیمایی دو کشور نتوانند نسبت به تعرفه های دریافتی که در پاراگراف 4 قید شده به توافق برسند و یا طبق پاراگراف 6 نتوانند به توافق دست یابند ، این اختلافات باید بر اساس ماده 16 این توافقنامه فیصله یابد.
8 - تا زمان مشخص شدن تعرفه های جدید، تعرفه های این ماده به قوت خود باقی است و قابل اجرا می باشد هر چند به استناد این پاراگراف تعرفه ها بیش از مدت 12 ماه پس از خاتمه اعتبار نمی توانند تمدید گردند مگر این که ترتیبات دیگر اتخاذ گردد.
ماده 11 - تبادل اطلاعات
1 - مقامات هواپیمایی دو کشور ، اختیاراتی را که به خطوط هواپیمایی خود اعطا نموده اند تا خدماتی را در ارتباط با دو کشور انجام دهند در اسرع وقت به اطلاع یکدیگر خواهند رساند. این اطلاعات شامل نسخه ای از مدارک دال بر اختیارات و امتیازات اعطا شده برای پرواز در مسیر مشخص با کلیه اصلاحیه ها، معافیتها و الگوهای خدماتی مجاز خواهد بود.
2 - هر یک از طرفین قرارداد، خط هوایی خود را توجیه خواهد کرد تا با در نظر گرفتن زمان کافی جهت انجام امور، نسخه هایی از تعرفه ها، برنامه های پروازی شامل تغییرات و کلیه اصطلاحات و اطلاعات مربوط به پرواز و خدمات توافق شده و ظرفیت حمل مسافر در هر مسیر و هر گونه اطلاعات در این رابطه را در اختیار مقامات هوایی کشور مقابل قرار دهند تا ضمن رعایت مفاد این توافقنامه جلب رضایت مقامات هواپیمایی کشور مقابل را بنمایند.
3 - هر یک از طرفین قرارداد، خط هوایی خود را توجیه خواهد کرد تا طبق خدمات توافق شده آمار و ارقام مربوط به حمل و نقل و تردد هوایی نقطه ورود و خروج خود را در اختیار مقامات هواپیمایی کشور مقابل قرار دهد.
ماده 12 - انتقال درآمد
1 - هر یک از طرفین قرارداد این امتیاز را به خط هوایی طرف مقابل قرارداد اعطا می کند تا مازاد درآمد خود علاوه بر رسید هزینه ها در کشور که از طریق حمل مسافر، پست و حمل بار درآمد داشته است با توجه به قوانین و مقررات مورد اجرا در مملکت بر اساس پرداختهای رایج نرخ ارز در بازار این مازاد را انتقال دهد.
2 - چنانچه هر یک از طرفین قرارداد محدودیتهایی در خصوص انتقال ارز مازاد بر رسید هزینه ها برای خط هوایی طرف مقابل قرارداد به وجود آورد، طرف دوم قرارداد مجاز است تا محدودیتهای متقابل را برای خط هوایی طرف اول قرارداد به وجود آورد.
ماده 13 - به رسمیت شناختن مدارک و گواهینامه ها اگر مدارک دارای اعتبار و مدارک صلاحیتدار و گواهینامه های صادر شده از جانب یکی از طرفین قرارداد معتبر تلقی شود و هنوز در حال استفاده باشد برای انجام امور خدماتی به توافق رسیده نیز از جانب طرف دیگر قرارداد معتبر تلقی گردد. چنین گواهینامه یا مدارکی که مورد اعتبار شناخته می شوند باید با مدارک و گواهینامه های کنوانسیون برابری و یا از حداقل استانداردهای قید شده در کنوانسیون بالاتر باشند. به هر حال هر یک از طرفین قرارداد حق دارد مدارک و گواهینامه هایی که از جانب سایر کشورها و یا طرف دوم قرارداد به افراد ملت طرف اول قرارداد اعطا شده و معتبر شناخته شده است ، این قبیل گواهینامه های افراد را جهت پرواز بر فراز خاک خود به رسمیت نشناسد.
ماده 14 -
1 - با توجه به روحیه همکاری نزدیک و به منظور حاصل نمودن اطمینان جهت اجرای توافقنامه و حصول رضایت از اجرای مفاد آن و برنامه های ضمیمه مقامات هواپیمایی طرفین قرارداد هر چند وقت با یکدیگر مشورت خواهند نمود و همچنین در شرایطی که لازم باشد تغییراتی در توافقنامه داده شود در آن مورد خاص مشورت خواهند نمود.
2 - هر یک از طرفین قرارداد ممکن است به صورت کتبی از طرف مقابل قرارداد تقاضای مشورت بنماید که مهلت جهت انجام چنین مشورتی به مدت 60 روز پس از دریافت تقاضا می باشد، مگر این که طرفین توافق نمایند که موعد ملاقات در فاصله بیش از 60 روز انجام گیرد.
ماده 15 - امنیت هوایی
1 - در راستای حقوق و تعهد طرفین قرارداد نسبت به قانون بین المللی طرفین تاکید می نمایند که نسبت به یکدیگر تعهد دارند تا هواپیمای غیر نظامی را از هر نوع عمل غیر قانونی به هر شکلی که باشد حفاظت نمایند و این بخشی از این توافقنامه است ، بدون هیچ گونه محدودیت در کلیت حقوق و وظایف تحت قانون بین المللی خصوصا، طرفین قرارداد موظفند در راستای مفاد کنوانسیون درباره تخلفات و سایر اعمال که در داخل هواپیما رخ می دهد عمل نمایند، این کنوانسیون در 14 سپتامبر 1963 (23 شهریور ماه 1342) در توکیو به امضا رسیده است در خصوص سرکوب محاصره هواپیما به طور غیر قانونی کنوانسیون 16 دسامبر 1970 (25 آذر ماه 1349) در هگ و در خصوص سرکوب اعمال غیر قانونی
که بر علیه سلامت هواپیمای غیر نظامی انجام می گیرد به کنوانسیون 23 سپتامبر 1971 (اول مهر ماه 1350) که در مونترال به امضا رسیده باید رجوع شود.
2 - طرفین قرارداد موظفند بر اساس تقاضا کلیه تسهیلات لازم را برای یکدیگر فراهم آورند تا از اعمال غیر قانونی محاصره هواپیمای غیر نظامی و یا سایر اعمال خلاف که بر علیه سلامت هواپیما، مسافرین ، خدمه فرودگاه و تسهیلات هوانوردی است جلوگیری به عمل آورند و یا از هر گونه عملی که امنیت هواپیما غیر نظامی را تهدید می کند جلوگیری به عمل آورند.
3 - طرفین قرارداد بر اساس روابط دوجانبه خود در راستای مفاد ضمیمه و مشخص شده کنوانسیون بین المللی هواپیمایی غیر نظامی که این کنوانسیون در خصوص امنیت هوایی از جانب سازمان بین المللی هوانوردی غیر نظامی ترتیب یافته است عمل خواهند کرد. گستردگی مفاد این کنوانسیون در زمینه تامین امنیت شامل طرفین قرارداد می شود، این کنوانسیون اعلام می دارد که طرفین قرارداد باید از گردانندگان هواپیما با شماره ثبت کشور خودشان یا گردانندگان هواپیماهایی که پایگاه اصلی یا تجاری و یا دائمی آنها در آن کشور می باشد و یا اداره کنندگان فرودگاه ها در کشور خودشان در راستای چنین تامین امنیت هوایی عمل نمایند.
4 - طرفین قرارداد اتفاق نظر دارند که اداره کنندگان خطوط هوایی بایستی مفاد امنیت هوانوردی را طبق آن چه که در پاراگراف 3 از این ماده عنوان گردیده است رعایت نمایند این تقاضا از جانب هر یک از طرفین قرارداد در خصوص ورود، ترک و اقامت هواپیمای طرف مقابل در کشور می باشد. هر یک از طرفین قرارداد اطمینان خاطر می دهند که اقدامات لازم و موثر در کشورشان صورت خواهد گرفت تا از هواپیما مسافرین ،خدمه ، حمل بار بسته و انبار هواپیما قبل و در حین سوار شدن و بارگیری حفاظت کامل به عمل آید. هر یک از طرفین قرارداد در مقابل تقاضای طرف مقابل در صورت مواجه شدن با تهدید با در نظر گرفتن ملاحظات مساعد در جهت انجام اقدامات امنیتی ویژه اقدام
خواهد نمود.
5 - در صورت وقوع حادثه و یا تهدید به وقوع حادثه غیر قانونی مانند محاصره هواپیمای غیر نظامی و یا سایر اعمال غیر قانونی که بر علیه سلامت هواپیما، مسافرین و خدمه ، فرودگاه و یا تسهیلات هوانوردی رخ می دهد طرفین از طریق در اختیار قرار دادن تسهیلات ارتباطی و سایر اقدامات مقتضی که بتوانند سریعا به چنین حادثه ای خاتمه دهند کمک خواهند نمود.
ماده 16 - حل و فصل اختلافات
1 - در صورت بروز اخلاف بین طرفین قرارداد در مورد تفسیر و یا اجرای مفاد این توافقنامه طرفین بایستی در وهله اول تلاش نمایند تا این اختلاف را از طریق مذاکره حل و فصل نمایند.
2 - چنانچه طرفین موفق نشوند از طریق مذاکره این اختلاف را رفع نمایند، می توانند توافق نمایند که اختلاف از طریق تصمیماتی که شخص و یا هیات دیگری می گیرد حل گردد و چنانچه به چنین توافقی هم نرسند، این اختلاف باید به تقاضای یکی از طرفین قرارداد و با رعایت قوانین جهت تصمیم گیری به محکمه داوری سه نفره واگذار شود که در این محکمه هر یک از طرفین قرارداد یک نفر را معرفی می کند و نفر سوم مورد تایید و یا معرفی هر دو طرف می باشد. هر یک از طرفین قرارداد شخص مورد نظر خود را باید ظرف 60 روز پس از تاریخ
دریافت اطلاعیه کتبی که از طریق کانال دیپلماتیک انجام می شود به هیات داوری معرفی نماید و نفر سوم هیات داوری باید ظرف شصت روز پس از تعیین این دو نفر مشخص گردد، چنانچه در مدت زمان مشخص شده طرفین نتوانند افراد خود را تعیین نمایند و یا نتوانند نفر سوم را مشخص کنند، لذا بر اساس تقاضای هر یک از طرفین قرارداد رییس شورای هواپیمایی بین المللی غیر نظامی می تواند یک داور و یا داورانی را جهت حل و فصل این مشکل تعیین نماید. در چنین شرایطی داور نفر سوم از کشور ثالث خواهد بود و به عنوان رییس هیات داوران می باشد.
3 - طرفین قرارداد طبق تصمیماتی که در پاراگراف 2 از این ماده اتخاذ شده است عمل خواهند نمود.
ماده 17 - انطباق کنوانسیونهای چندجانبه در صورت نهایی شدن و توافق یک کنوانسیون چندجانبه در خصوص حمل و نقل هوایی ، چنانچه طرفین این توافقنامه آن پیمان چندجانبه را مورد تایید قرار دهند و به آن تعلق داشته باشند، لذا این توافقنامه باید تغییر داده شود تا با مفاد چنین توافقنامه و یا کنوانسیونی در یک راستا قرار گیرد.
ماده 18 - اصلاحات
1 - چنانچه هر یک از طرفین قرارداد تشخیص دهد که تغییر بعضی از مفاد این توافقنامه مفید خواهد بود، منجمله مسیر پرواز، که بخشی از این توافقنامه است ، لذا بایستی با توجه به مفاد ماده 14 از طرف مقابل تقاضای مشورت در این خصوص بنماید، چنین مشورتی ممکن است از طریق تبادل ارتباطات صورت پذیرد.
2 - چنانچه اصلاحات توافقنامه در ارتباط با مفادی به جز ماده مسیر پرواز باشد چنین اصلاحیه ای باید مورد تایید هر یک از طرفین با توجه به طی مراحل قانونی قرار گیرد و این اصلاحیه از زمانی مورد اجرا واقع می شود که از طریق کانال دیپلماتیک و تبادل یادداشت به طور رسمی مورد تایید طرفین واقع گردد.
3 - چنانچه اصلاحیه در خصوص مسیر پرواز باشد توافق بین دو ماخذ مقامات هوانوردی طرفین قرارداد اکتفا خواهد نمود.
ماده 19 - ثبت نام در سازمان بین المللی هواپیمایی غیر نظامی توافقنامه فعلی و هر اصلاحیه در این ارتباط باید به ثبت سازمان بین المللی
هواپیمایی غیر نظامی برسد.
ماده 20 - فسخ توافقنامه هر یک از طرفین قرارداد ممکن است در هر لحظه از زمان بخواهد نسبت به تصمیم خود در خصوص فسخ قرارداد به طرف مقابل اطلاع دهد، چنین اطلاعیه ای باید به طور همزمان به سازمان بین المللی هواپیمایی غیر نظامی اطلاع داده شود، و در چنین حالتی توافقنامه 12 ماه پس از تاریخ وصول چنین اطلاعیه از طرف مقابل فسخ می شود، مگر این که این اطلاعیه قبل از سررسید 12 ماه مهلت
با توافق طرفین پس گرفته شود. در صورت عدم اعلام وصول از طرف مقابل ، اعتقاد بر این است که این اطلاعیه 14 روز پس از دریافت اطلاعیه توسط سازمان بین المللی هواپیمایی غیر نظامی توسط طرف مقابل دریافت شده باشد.
ماده 21 - ضمائم
ضمائم این توافقنامه بخشی از این توافقنامه می باشد و کلیه نکات اشاره شده در توافقنامه شامل ضمائم نیز می شود، جز در مواردی که توضیحات داده می شود.
ماده 22 - قرنطینه حیوانات و گیاهان خطوط هوایی هر یک از طرفین قرارداد در تمام مدتی که هواپیماهای آن ها در خاک کشور مقابل اقامت دارند باید در خصوص ورود یا خروج حیوانات و گیاهان ، تابع قوانین و مقررات آن کشور باشند.
ماده 23 - قابلیت اجرای توافقنامه
توافقنامه در چهارچوب مقررات قانونی هر یک از کشورهای طرف قرارداد تصویب و تایید می شود و مقدمتا از تاریخ امضا مورد اعتبار و اجرا می باشد اما اجرای دائمی آن از تاریخ تبادل یادداشت دیپلماتیک که تاییدکننده برآورده شدن اهداف این توافقنامه است می باشد.
در تایید مطالب فوق الذکر اشخاص تام الاختیار در ذیل از جانب دولت محترم خود اجازه دارند که این توافقنامه را امضا نمایند.
به تاریخ ...... در .......
این توافقنامه به زبانهای فارسی ، عربی و انگلیسی تهیه شده است و همه دارای اعتبار یکسان می باشند.
در صورت بروز اختلاف در تفسیر و یا در اجرای این توافقنامه متن زبان انگلیسی ارجح خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران از طرف دولت پادشاهی عمان
ضمیمه 1
جدول 1
1 - مسیرهایی که قرار است توسط شرکت هواپیمایی معرفی شده از جانب جمهوری اسلامی ایران انجام پذیرد.
نقاط ماورا نقطه واسط به از
-----------------------------------------------------------
(4) (3) (2) (1)
-----------------------------------------------------------
یک نقطه که باید تصمیم گرفته شود. مسقط تهران
2 - شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران می تواند کلیه و یا هر پروازی را که در ستون 3 و 4 قید گردیده است حذف نماید مشروط بر این که خدمات به توافق سیده در این مسیر در نقطه آغاز ستون 1 انجام شوند.
ضمیمه 1
جدول 2
1 - مسیرهایی که قرار است توسط شرکت هواپیمایی معرفی شده از جانب کشور پادشاهی عمان انجام پذیرد.
نقاط ماورا نقطه واسط به از
-----------------------------------------------------------
(4) (3) (2) (1)
-----------------------------------------------------------
یک نقطه که باید تصمیم گرفته شود. تهران مسقط
2 - شرکت هواپیمایی معرفی شده کشور پادشاهی عمان می تواند کلیه پروازها و یا هر پروازی را که در ستون 3 و 4 قید گردیده حذف نماید، مشروط بر این که خدمات به توافق رسیده در این مسیر در نقطه آغاز ستون یک انجام شود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و متن موافقت نامه ضمیمه (شامل مقدمه و بیست و سه ماده و ضمائم ) در جلسه روز یکشنبه بیست و ششم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/2/1372 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
14066
تاریخ تصویب :
1372/02/26
تاریخ ابلاغ :
1372/04/05
دستگاه اجرایی :
موضوع :