جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.


رای شماره : 54 - 15/6/46

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
ازآنجاکه دیوان کیفر یکی از دادگاههای اختصاصی و دارای قانون و قواعد خاصی است و قواعد مندرج در مواد آئین دادرسی کیفری بطورکلی شامل مراجع اختصاصی نمی گردد و نظر به اینکه در ماده 11مرقوم صریحا تکلیف قضیه مورد بحث معلوم گردیده و بطورمطلق مقررشده است پس از نقض پروندبه شعبه دیگر رجوع می شودوآن شعبه به عنوان تجدیدنظرنسبت به حکم شعبه دیگرکه سابقا رسیدگی نموده رسیدگی می نمایدورودواطلاق مزبورشامل نقض بعلت نقض تحقیقات نیزمی باشدبنابراین بنظرشعبه اول دیوان عالی کشوردرموضوع مطروح تاییدمی شودواین رای که درمقام وحدت رویه صادرشده برطبق قانون وحدت رویه مصوب تیرماه یکهزاروسیصدوبیست وهشت برای دیوان کیفروشعب دیوان عالی کشورلازم الاتباع است .

* سابقه *
رسیدگی پس ازنقض حکم - احکام دیوان کیفرکارکنان دولت

دراستنباط ازماده 456 قانون آئین دادرسی کیفری وماده 11قانون تشکیل وطرزرسیدگی دیوان جزای عمال دولت رویه های مختلفی درشعب دیوان عالی کشوراتخاذگردیده وجناب آقای دادستان کل بشرح ذیل طرح موضوع رادر هیئت عمومی دیوان مزبوردرخواست نموده اند:
"بموجب ماده 11قانون تشکیل وطرزرسیدگی دیوان جزای عمال دولت مصوب دی واسفند1307،ترتیب رسیدگی مجددبعدازنقض به این صورت تعیین گردیده است (...درصورت نقض رئیس دیوان جزادوسیه رابه یکی ازشعب دیوان مزبورغیرازهیئت حاکمه اول رجوع می نمایدوآن شعبه هیئت تجدیدنظر راتشکیل خواهدداد)
بموجب ماده 456آئین دادرسی کیفری درصورتی که نقض حکم فرجامخواسته بجهت نقض تحقیقات باشددیوان عالی کشوررسیدگی مجددرابه همان مرجع صادرکننده حکم فرجامخواسته ارجاع می نماید.
شعبه 1و2دیوان عالی کشوربموجب پرونده های شماره 6/5673 و3/5484 دراستنباط ازموادمذکوررویه مختلف اتخاذنموده اندبه این ترتیب که :
شعبه 1:"بعدازنقض تحقیقات باتوجه به ماده 11قانون تشکیل وطرز رسیدگی دیوان کیفرکارمندان دولت رسیدگی رابه شعبه دیگردیوان کیفرارجاع نموده ومدلول ماده 456رامربوط به نقض احکام دیوان کیفرندانسته است .
شعبه 12:"مدلول ماده 456آئین دادرسی کیفری راکه ازحیث تاریخ تصویب موخربرماده 11فوق الذکراست ناسخ ماده 11قانون طرزرسیدگی دیوان کیفرکارمندان دولت دانسته وبعدازنقض حکم فرجامخواسته رسیدگی رابه همان مرجع صادرکننده حکم فرجامخواسته ارجاع نموده است .
چون دراستنباط ازماده 456آئین دادرسی کیفری بین دوشعبه دیوان عالی کشوررویه مختلف اتخاذشده است درخواست داردبااستنادبه ماده احده قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328به موضوع مختلف فیه رسیدگی و اتخاذنظرجهت ایجادرویه واحدفرمایند.دادستان کل - دکترعبدالحسین علی آبادی "
درموضوع اختلاف نظربین شعبه اول وشعبه دوازدهم دیوان عالی کشورراجع به اینکه (پس ازنقض حکم دادگاه دیوان کیفردردیوان کشوربعلت نقص )آیا بایدپرونده برطبق ماده 11قانون تشکیل وطرزرسیدگی دیوان جزای عمال دولت به شعبه دیگردیوان مزبوررجوع شودیابموجب ماده 456قانون آئین دادرسی کیفری به همان شعبه صادرکننده حکم ارجاع گرددکه نظرشعبه اول درچنین مواردی اجراءماده 11قانون تشکیل وطرزرسیدگی دیوان جزای عمال دولت است ونظر شعبه 12اعمال ماده 456قانون آئین دادرسی کیفری است که برحسب تقاضای جناب آقای دادستان کل برای ایجادرویه واحدمستندابه قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 28موضوع مورداختلاف درهیئت عمومی دیوان عالی کشور طرح وپس ازقرائت گزارش وکسب نظرجناب آقای دکترعبدالحسین علی آبادی مبنی برتاییدنظریه شعبه اول دیوان عالی کشوربه اکثریت چنین اظهارنظر نموده اند:

مرجع :آرشیوحقوقی کیهان ازصفحه 65تا67 سال 1346چاپ 1347
مجموعه رویه قضائی آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشور

15

نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
54
تاریخ تصویب :
1346/06/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :