جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.


رای شماره : 645 - 23/9/1378

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه بر طبق ماده 640 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) که به موجب ماده 729 همان قانون کلیه مقررات مغایر با آن ملغی شده ، نگهداری ، طرح ، نقاشی ، نوارسینما و ویدئو یا به طورکلی هرچیزی که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید در صورتی که به منظور تجارت و توزیع باشد جرم محسوب می شود بنابراین صرف نگهداری وسائل مزبور درصوتی که تعداد آن معد برای امر تجاری و توزیع نباشد، از شمول ماده 640 قانون مذکور خارج بوده و فاقد جنبه جزائی است 0
بنا به مراتب دادنامه صادره از شعبه چهارم دادگاه تحدیدنظر استان مرکزی (اراک ) در حدی که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریت اعضاء هییت عمومی دیوان عالی کشور تایید می شود0
این رای به استناد ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب (درامور کیفری ) برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است.

151
* سابقه *
شماره 2100 ه 30/11/1378
پرونده وحدت رویه ردیف 78/14 هیئت عمومی

حضرت آیت الله محمدی گیلانی ریاست محترم دیوانعالی کشور
با عرض سلام و تحیت :
احتراما" به استحضار عالی میرساند: در تاریخ 25/1/78آقای رئیس دادگستری شهرستان سربند طی شرحی به عنوان حضرت آیت الله مقتدائی دادستان محترم کل کشور با ارسال پرونده های کلاسه 77/118و 77/630 شعبه دوم دادگاه عمومی سربند اعلام داشته ، از سوی شعب چهارم و پنجم دادگاههای تجدیدنظر استان مرکزی در استنباط از قوانین و در موارد مشابه آراء متفاوت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان علا یکشور به منظور ایجاد رویه واحد نموده است 0 اینک جریان پرونده های مذکور گزارش و سپس اقدام به اظهارنظر می نماید0
1 طبق محتویات پرونده کلاسه 77/630 شعبه دوم دادگاه عمومی سربند: آقای محسن کریم پوربه اتهام نگهداری چهارحلقه نوارویدئویی مبتذل تحت تعقیب قرار گرفته دادگاه پس ازرسیدگی به موجب دادنامه شماره 12509/6/77 با توجه به گزارشات مرجع انتظامی وکشف نوارهای مبتذل از منزل متهم و نظریه اداره ارشاد اسالمی شهرستان سربند و اظهارات و اقاریر صریح متهم با احراز بزه انتسابی مستندا" به تبصره 2بندب ماده 3 وماده 5 قانون نحوه مجازات اشخاص که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می نمایند متهم نامبرده رابه پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال جزای نقدی و امحاء نوارهای مکشوفه و ضبط تجهیزات ( یک دستگاه ویدئو) محکوم کرده است 0 با تجدیدنظرخواهی محکوم علیه از رای صادره فوق شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظراستان مرکزی در پرونده کلاسه 77/5/765 بشرح دادنامه شماره 29532/9/77 ضمن رد تجدیدنظرخواهی و با قید انیکه تجهیزات یعنی یک دستگاه ویدئو ضبط شده باید تحویل وزارت ارشاد اسلامی گردد مستندا" به بندهای 2و4ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب رای صادره را تائید و استوار کرده است 0
2 طبق محتویات پرونده کلاسه 77/118 شعبه دوم دادگاه عمومی سربند: آقای نادر ملاصفرعلی نوری به اتهام نگهداری سه حلقه نوار مبتذل ویدئویی و تعداد27 عدد نوار کاست مبتذل تحت تعقیب قرار گرفته (توضیح اینکه اتهام دیگر وی مورد بحث نیست ) دادگاه پس از رسیدگی به شرح دادنامه شماره 30151/2/77 با توجه به گزارشات مرجع انتظامی و شکف و ضبط نوارهای مبتذل و اقاریر صریح متهم با احراز بره انتسابی مستندا" به تبصره 2 بندب ماده 3 قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی وبصریه فعالیتهای غیرمجاز می نمایندمتهم نامبرده را به پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال جزاتی نقدی و امحاء نوارهای مبتذل و ضبط تجهیزات محکوم کرده است 0 با تجدیدنظرخواهی محکوم علیه از رای صادره فوق ، شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر اراک بموجب دادنامه شماره 10818/12/77 و با این استدلال که : در مورد نگهداری 3 حلقه نوار مبتذل ویدئویی در حال حاضر با عنایت به عدم وجود نص قانونی وایکه ماده استنادی کارائی و قدرت اجرائی ندارد و با عنایت به ماده 640 قانون مجازات اسلامی فیلم و نوارهای ویدئویی چنانچه عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید و یا برای تجارت یا توزیع یا به نمایش و معرض انظار عمومی گذاشتن نگهداری شود مشمول مجازاتهای مقرره قانونی خواهد بود و صرف کشف نوارهای مذکور در منزل متهم دلالت بر تحقق مصادیق قانونی فوق را ندارد و در مورد نگهداری نوارهای کاست نیز نصی بر جرم بودن آن وجود ندارد و گوش دادن آنهم توسط متهم محرز نیست فلذا دادنامه بدوی را در هر دو مورد نقض و مستندا" به اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت متهم و استرداد نوارهای مکشوفه پس از محو آثار ابتذال به وی صادر و اعلام کرده است 0
اینک با توجه به مراتنب فوق بشرح ذیل مبادرت به اظهار نظر می نماید:
نظریه : همانطور که ملاحظه می فرمائید : در موضوع نگهداری نوارهای ویدئویی و کاست مبتذل شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظراستان مرکزی محکومیت متهم را به استناد تبصره 2 بندب ماده 3 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجازمی نمایند تایید واستوار کرده است ولی شعبه چهارم بر عکس به استدلال اینکه در این مورد نص قانون وجود نداشته و ماده استنادی فوق و نیز ماده 640 قانون مجازات اسلامی که نگهداری نوارهای مبتذل ویدئوئی و غیره را در صورتی که برای تجارت یا توزیع یا در معرض انظار عمومی گذاشتن باشد جرم دانسته شامل حال متهم نمی شود رای صادره مبنی بر محکومیت متهم را نقض و رای بر برائت وی صادر کرده است 0 بنا به مراتب معروض در موضوع مشابه از طرف شعب فوق الذکر آراء متفاوت صادر گردیده است ومستندا" به ماده 3 اضفاه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مرداد1337 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی محترم دیوانعالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد رادارد0
معاون اول دادستان کل کشور حسن فاخری

به تاریخ روز سه شنبه 23/9/1378 جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمدگیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان ، روسا ومستشاران واعضاء معاون شعب حقوقی وکیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید0
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری ماون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر(( با توجه به اینکه قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمععی و بصری فعالیتهای غیر مجاز دارند قانون خاصی است که برای نگهداری نوار و دیسکتهای مبتذل مجازات مقرر داشته وماده 640 قانون مجازات اسلامی قانون عام و فقط ناظر به تجارت و توزیع و نمایش نوار و فیلم بمتذل در انظار عمومی بوده و نمی تواند ناسخ قانون خاص مارالذکر باشد حکم صادره از شعبه 5 دادگاه تجدیدنظراستان مرکزی (اراک ) حسب مقررات صحیحا" اصدرا یافته و مورد تائید می باشد0)) مشاروه نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند0

مرجع :
روزنامه رسمی شماره 16036 22/12/1378

نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
645
تاریخ تصویب :
1378/09/23
تاریخ ابلاغ :
1378/12/22
دستگاه اجرایی :
موضوع :