جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.


رای شماره : 649 - 5/7/1379
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
از ماده 12 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) چنین استنباط می شود که مقنن به منظور تسریع در جبران خسارت متضرراز جرم مقرر داشته در صورتی که دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزائی حکم ضرر و زیان را صادر نماید مگر آنکه پرونده معد برای اظهارنظر نباشد که در این صورت پس از تکمیل پرونده حکم ضرر و زیان صادر خواهد شد0
بنابراین ماده مذکور دلالتی بر منع رسیدگی نسبت به امر ضرر و زیان درصورت صدور حکم برائت ندارد.
بنا به مراتب و با توجه به ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در خصوص صلاحیت عام دادگاههای عمومی و انقلاب در رسیدگی به کلیه امور مدنی ، جزائی حسبیه رای شعبه چهارم دادگاه استان مازندران که انطباق با این نظر دارد به اکثریت آراءاعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور قانونی و مطابق موازین شرع تشخیص می شود0
این رای بر طبق ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب سال 1378 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است 0


شماره 2131 ه 9/8/1379
پرونده وحدت رویه ردیف 79/14 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
حضرت آیت الله 000 محمدی گیلانی ریاست محترم دیوانعالی کشور
با عرض سلام احتراما" باستحضارعالی می رساندآقای رئیس دادگستری شهرستان سوادکوه با ارسال دو پرونده به دیوانعالی کشور واعلام اینکه دادرسان شعب چهارم و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران نسبت به امر واحدی نظریه های متفاوتی اتخاذ کرده اند تقاضا نموده موضوع در هیئت عمومی دیوانعالی کشور مطرح شود و معاونت اول محترم دیوانعالی کشور پرونده های مذکور را جهت اقدام به دادسرای دیوانعالی کشور ارسال فرموده اند و با ملاحظه پرونده ها خلاصه ای از جریان پرونده ها معروض و سپس مبادرت به اظهارنظر می نماید0
1 در پرونده کلاسه 78/900/899 آقای جلیل علیزاده به اتهام تعلیف غیرمجاز54 رای گوسفند در مرتع دهر امام زاده حسن تحت تعقیب اداره منابع طبیعی سواد کوه قرار گرفته پس از تنظیم صورتمجلس و تحقیق از متهم و اقرار صریح وی به چرای غیرمجاز گوسفندانش در مرتع فوق و ارسال اوراق مزبور به دادگاه عمومی سوادکوه وتقاضای رسیدگی و صدور حکم به محکومیت متهم به پرداخت خسارات وارده به مرتع را می نماید و نیز دادخواست مطالبه ضرر و زیان علیه متهم به خواسته مبلغ 1377600 ریال تقدیم می نماید0 آقای دادرس شعبه سوم دادگاه عمومی سوادکوه پس از رسیدگی بموجب دادنامه شماره 78/896 16/8/78 اجمالا" چنین انشاء رای می نماید0
رای در خصوص اتهام آقای جلیل علیزاده به تعلیف غیر مجاز54 رای گوسفند در مرتع دهر امام زاده حسن بدون مجوز نظر به اینکه به صراحت ماده 44 مکرر قانون جنگلها و مراتع تعلیف غیرمجاز گوسفندان جرم نیست بلکه جنگلداری مکلف به خروج دامها از مرتع می باشد ولذا مستندا" به اصل 37 قانون اساسی حکم بربرائت مشارالیه به لحاظ جرم نبودن عمل صادر می نماید0 و در خصوص دادخواست ضرر و زیان اداره جنگلداری با توجه به اینکه خوانده اقرار صریح نموده که 54 راس گوسفند خود را از تاریخ 18/3/78 لغایت 27/4/78 بمدت 21 روز داخل در مرتع نموده و مستندا" به مواد 7و357 قانون آئین دادرسی مدنی نامبرده را به پرداخت وجه موردمطالبه اداره جنگلداری محکوم می نماید0 با تجدیدنظرخواهی محکوم علیه شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظراستان مازندران طی دادنامه شماره 281107/11/78 بطور خلاصه چنین اظهار نظر نموده : ((مستفاد از مفهوم ماده 12 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی در امور کیفری این است دادگاه در صورت محکومیت کیفری متهم می تواند درباره زیان مادی وی نیزاو را محکوم نماید0 از این رو با گسیختن بخش مدنی دادنامه بدوی رای بر بطلان درخواست خواهان صادر می نماید0))
2 در پرونده 78/935/934 آقای حاج شکرا000 داوری باتهام وارد کردن 50 رای دام در مرتع افراچال بدون اخذپرونده تحت تعقیب اداره منابع طبیعی سوادکوه قرار گرفته ، با توجه به گزارش مامورین ذیربط و صورتمجلس تنظیمی و اقرار صریح متهم پرونده را برای رسیدگی به دادگاه عمومی سوادکوه ارسال می نمایند و نیز اداره مذکور دادخواست ضرر و زیان به مبلغ 000/800/7ریال علیه نامبرده به دادگاه تقدیم می نماید0
و آقای دادرس شعبه سوم دادگاه عمومی وسواد کوه پس از بررسی گزارش و دادخواست تقدیمی و تحقیق ازطرفین بموجب دادنامه 78/928و 22927/8/78 چنین انشاء رای می نماید0
رای نظر به اینکه به صراحت ماده 44 مکرر قانون جنگلها و مراتع تعلیف غیرمجاز جرم نمی باشد بلکه تکلیفی است بر عهده جنگل داری برای خروج دامها از مراتع از اینرو دادگاه مستندا" به اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت مشتکی عنه صادر می نماید0 و در خصوص دادخواست مدعی خصوصی با عنایت به طرح دعوی حقوقی از جانب اداره جنگلداری و گزارش و صورتمجلس مورخ 3/7/78 مامورین و اقرار صریح متهم مستندا" به مواد 7و511 قانون آئین دادرسی کیفری ومواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و357 قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 000/800/7 ریال در حق خواهان محکوم می نماید و با تجدیدنظرخواهی محکوم علیه شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظراستان مازنداران طی دادنامه شماره 241179/11/78 اجمالا" چنین رای داده است :
رای چون خوانده فقط اقرار کرده بمدت یک روز دامهای خود را داخل مرتع کرده و گزارش اداره خواهان مبنی بر اینکه خوانده به مدت 26 روز دامهای خود را بدون مجوز در مرتع وارد نموده متکی به دلیلی نیست با اصلاح دادنامه بدوی خوانده را محکوم به پرداخت سیصد هزار ریال حق التعلیف غیرمجاز یک روز له اداره منابع طبیعی سوادکوه محکوم می نماید و مازاد بر این مبلغ دعوی را محکوم به رد نموده است 0
بنا به مراتب شرح ذیل اظهارنظر می نماید:
نظریه : همانطور که ملاحظه می فرمائید بین شعب چهارم و پنجم دادگاه تجدیدنظراستان مازندران در مسئله تعلیف و چرانیدن غیر مجاز دامها در موضوع واحد نظریه های متفاوتی ابراز داشته اند که منجر به شکایت و اعلام اداره منابع طبیعی شده بدین توضیح آقایان دادرسان شعبه پنجم با این استدلال که دادگاه بدوی حکم برائت متهم را صادر کرده و محکومیت وی را به پرداخت ضرر و زیان مدعی خصوصی خلاف قانون تشخیص و حکم به رد دعوی صادر نموده اند لیکن برعکس آقایان دادرسان شعبه چهارم دادگاه استان مازندران حکم دادگاه بدوی را موجه تشخیص و با اصلاح آن رای بدوی را اصلاح آن رای بدوی را ابرام کرده اند0 بنا به مراتب تقاضا دارد به استناد ماده 270 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی وانقلاب دستور فرمائید جهت ایجاد رویه واحد در هیئت عمومی دیوانعالی محترم کشور مطرح شود0
معاون اول دادستان کل کشور حسن فاخری

بتاریخ روز سه شنبه 5/7/1379 جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمدمحمدی گیلانی ، رئیس دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان ، روساء و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید0
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: (( باتوجه به ملاک مقررات ماده 16 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1و2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب سال 68 دادگاههای کیفری مکلفند در صورتیکه دعوی جزائی در دادگاه کیفری منتهی به صدور حکم برائت شود به دعوی ضرر و زیان رسیدگی و رای صادر نمایند و لذا با توجه به ماده قانونی مرقوم رای صادره از شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران حسب مقررات صحیحا" صادر شده و عقیده به تائید آن دارم ))0
مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند0

مرجع :
روزنامه رسمی شماره : 16225 15/8/1379

154
نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
649
تاریخ تصویب :
1379/07/05
تاریخ ابلاغ :
1379/08/15
دستگاه اجرایی :
موضوع :