جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.


شماره دادنامه : 324
تاریخ رسیدگی : 6/4/74
پرونده کلاسه : 743/196ت
مرجع رسیدگی : شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر دادگستری استان تهران
خواسته : تجدیدنظرخواهی ازموضوع دادنامه 1933/1/74صادره از شعبه ششم دادگاه عمومی تهران

رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (الف ) به طرفیت آقای (ب ) نسبت به دادنامه 1933/1/74 شعبه ششم دادگاه عمومی تهران خلاصتا" به اینکه تجدیدنظرخواه به موجب صورتمجلس 29/6/73 که فتوکپی آن راتقدیم نموده است با دریافت قسمتی از خسارت رضایت خود را اعلام نموده است دادگاه با ملاحظه اعتراضیه و اوراق پرونده بدوی از آنجا که مطابق ماده 23 قانون مجازات اسلامی گذشت باید منجز باشد و حسب تصدیق تجدیدنظرخواه توافق موضوع صورتمجلس یاد شده قطعی نبوده و قطعیت آن موکول به مراجعه مصدوم (تجدیدنظرخوانده )واعلام به داسرا بوده است بنابراین نظر به اینکه تجدیدنظرخواه دلیلی که حاکی از انصراف شاکی به طور قطع باشداقامه ننموده و موافقت که استنادی نیز به جهت مرقوم موثر حصول گذشت نمی باشد و اعتراض دیگری هم که مستلزم نقض باشد به عمل نیامده است با رد آن دادنامه معترض عنه را عینا" تائید می نماید این رای قطعی است 0

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامورجزائی ،جلددوم
تعزیرات
چاپ اول 1379 . ناشر، دانش نگار، چاپ جدیت

162
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
324
تاریخ تصویب :
1374/04/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :