جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 8/2/65
شماره پرونده : 64/1808
شماره دادنامه : 424
مرجع رسیدگی : شعبه 167 دادگاه کیفری 2تهران

گردشکار: در این پرونده آقای (الف )30 ساله اهل تهران ساکن تهران ، شعل سپرساز به اتهام اهانت به مامور دولت در حین انجام وظیفه تحت تعقیب دادسرای تهران قرار گرفته و به موجب کیفرخواست مورخ 7/8/64شماره 1345 تقاضای تعیین کیفر نامبرده شده و پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارسال گردیده است که در وقت مقررشعبه 167 دادگاه کیفری 2 تهران به تصدی امضاء کننده ذیل و در غیاب اصحاب دعوی که با ابلاغ قانونی وقت در جلسه رسیدگی حاضر نشده اند و لایحه ای هم نفرستاده اند تشکیل است و پس از بررسی اوراق لازم پرونده اعلام ختم رسیدگی بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید0 رای دادگاه : اولا" در خصوص اتهام آقای (الف ) دائر به توهین به آقای (ب ) مامور شهربانی در حین انجام وظیفه او توجه به شکایت شاکی و گزارش مامورین و شهادت صریح شهود علنی قضیه واقرار و اعتراف متهم به مشاجره لفظی با شاکی که در حین انجام وظیفه بوده است و اظهارات آنان در دادگاه بااحراز بزهکاری و ثبوت تقصیر متهم و حصول قطع و یقین به وقوع بزه مذکور و مستندا" به ماده 87 از قانون تعزیرات متهم را به تحمل سی ضربه شلاق محکوم می نماید ثانیا" در خصوص اتهام آقای (ح ) فرزند000صاحب سپرسازی به ایجاد سروصدا و مزاحمت برای شکات از توجه به شکایت همسایگان وی واقرار و اعتراف متهم به اینکه از کارگاه سپرسازی وی ایجاد سرو صدا می شود با احراز تخلف آقای (ح ) از آئین نامه ماکن عمومی ومستندا" به ماده 39از آن قانون و نظارت ماده 43 همان آئین نامه به پرداخت دو هزار ریال جزای نقدی محکوم می شود ضمنا" شکات در مورد خسارت وارده به ساختمان خود ناشی از اقدام صاحب سپرسازی همان طوریکه در قرار آقا یبازپرس ذکر شده باید به دادگاه حقوقی مراجعه کنند و از جهت جلوگیری از سرو صدای کارگاه به شهرداری منطقه مربوطه مراجعه کنند این رای حضوری و قطعی است 0

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامورجزائی ،جلددوم
تعزیرات
چاپ اول 1379 . ناشر، دانش نگار، چاپ جدیت

162
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
424
تاریخ تصویب :
1365/02/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :