جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 29/5/76
کلاسه پرونده : 75/1ت /1361
شماره دادنامه : 710
مرجع رسیدگی : شعبه 1 دادگاه تجدیدنظراستان تهران

رای دادگاه
تجدیدنظرخواهی آقایان (الف ) و(ب ) و(ج ) نسبت به دادنامه شماره 30422/4/75 شعبه هفدهم دادگاه عمومی تهران که به موجب آن به اتهام استفاده و اتعمال اسکناس مجعول هر یک به یک سال حبس محکوم شده اند مقرون به دلیل خاص و جهات موجهی نیست تا مورد توجه و امعان نظر دادگاه واقع شود با بررسی محتویات پرونده وگزارش مرجع انتظامی و اظهارات متهمین و کشف اسکناسهای مجعول از ید آقایان ایراد و اشکالی بر دادنامه صادره به نظر نمی رسد دادگاه ضمن رد اعتراض نامبردگان مستندا" به بند2ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب دادنامه تجدیدنظرخواسته راتائیدمی نماید رای صادره قطعی است 0

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامورجزائی ،جلددوم
تعزیرات
چاپ اول 1379 . ناشر، دانش نگار، چاپ جدیت

162
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
710
تاریخ تصویب :
1376/05/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :