جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.رای شماره : 4859-22/4/46

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
عبارت (فهرست ادویه مخدره سازمان ملل متحد)که درماده اول قانون اصلاح منع کشت خشخاش واستعمال موادافیونی مصوب تیرماه 1328ذکرگردیده وزارت بهداری رامکلف نموده است که فهرست مواد مخدره مذکوررابه تفکیک تنظیم تاپس ازتصویب هیئت وزیران همزمان با این قانون یک نوبت در روزنامه رسمی کشورشاهنشاهی وسه نوبت متوالی دریک ازجرایدکثیرالانتشار مرکزمنتشرگرددناظربه کلیه مواد مخدره اعم ازافیونی وغیرآن می باشدکما اینکه درفهرست مصوب هیئت وزیران به همین کیفیت عمل شده است وچون بشرح فوق انتشار فهرست مذکورهم زمان مقررگردیده واینکه درآن فهرست برای هر یک ازمواد مخدره جداگانه وبه تفضیل خصوصیاتی ذکرشده که درمتن قانون ذکری ازآن به میان نیامده است اجراءقانون منع کشت خشخاش مصوب 1338 ملازمه با تصویب وانتشارآن فهرست داشته است بناءعلیه نسبت به جرائم مربوط به موادمخدره که قبل ازانتشارولازم الاجراشدن فهرست مذکوروقوع یافته قانون سابق مصوب 1334که مجازاتهای مقرردرآن اخف ازقانون لاحق است مجری می باشدورای شعبه نهم دیوان کشورکه باتوجه به موازین فوق صادرشده صحیح است این رای بموجب قانن وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328برای شعب دیوان عالی کشورودادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است .

* سابقه *
تاریخ اجراءلایحه قانونی اصلاح قانون منع کشت خشخاش
زمان انتشارفهرست

درموردتاریخ اجراءلایحه قانونی اصلاح قانون منع کشت خشخاش رویه های مختلفی درشعب دیوان عالی کشوراتخاذگردیده ودادستان کل بشرح ذیل طرح آنرا درهیئت دیوان عالی کشوردرخواست نموده است :
"نظربراینکه مفادرای شماره 5611-27/10/1338شعبه نهم دیوان کشور بارای شماره 5093-6/10/1338و6798-2/11/1338شعبه دوم ونهم دیوان کشور درموردتاریخ لازم الاجراءلایحه قانونی اصلاح قانون منع کشت خشخاش اختلاف داردودرموردتاریخ اجراءلایحه مزبورآراءمختلفی صادرگردیده بدین توضیح که لایحه قانونی درتاریخ 31/4/38درمجله رسمی درج وفهرست موادمخدره که در ماده 1قانون منع کشت خشخاش به آن اشاره شده ومی بایستی همزمان باانتشار قانون درمجلسه رسمی درج شوددرتاریخ 20مرداد38درمجله درج ودرفاصله 11 مرداد38واول شهریور38متهمینی که به اتهامات مذکوردرلایحه قانونی تحت تعقیب دادسراقرارگرفته اندوپرونده های آنهابه دادگاههای جنحه وجنائی ارسال شده بعضی برطبق قانون سابق منع کشت خشخاش محکومیتهائی یافته و جریمه نقدی نیزبرطبق قانون مزبورهرگرمی پنجاه ریال محسوب گردیدولی برخی برطبق لایحه قانونی اصلاح قانون منع کشت خشخاش محکومیتهائی یافته اندکه جریمه نقدی آن برطبق لایحه هرگری پانصدریال برای موادافیونی وسه هزارریال برای موادمخدره احتساب شده است بطوری که ملاحظه می شوددررای 5611- 27/10/38موضوع محکومیت تقی هماوردحکم فرجامخواسته نقض شده درصورتی که دررای 5093 شعبه دوم حکم فرجامخواسته که ازنظراستدلال درحکم واحدبوده به اتفاق آراءابرام ودررای شماره 6798-2/11/38حکم فرجامخواسته نقض گردیده است بهرحال طبق ماده واحده قانون مصوب تیرماه 1328موضوع درجلسه هیئت عمومی طرح می گرددتادرنتیجه رویه واحدی اتخاذگردد."
موضوع مختلف فیه درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده وپس ازقرائت گزارش مربوط به آراءمتضادومختلفی که ازشعبه دوم ونهم دیوان کشورراجع به تاریخ اجراءقانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش مصوب تیرماه 1338صادرشده وملاحظه اوراق لازم باکسب عقیده جناب آقای دادستان کل مبنی برتاییدرای شعبه نهم دیوان کشورمشاوره نموده به اکثرتی آراءبشرح زیررای داده اند:
مرجع :آرشیوحقوقی کیهان ازصفحه 129تا131 سال 1346چاپ 1347
مجموعه رویه قضائی کیهان آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشور

16
نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
4859
تاریخ تصویب :
1346/04/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :