جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.


رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
گرچه ازطرف محکوم علیه ایرادواعتراضی نشده تاموردتوجه ودقت واقع شودولی چون حکم دادگاه بایدمستدل وموجه ومستندبه دلائل کافیه باشدواستناد به سابقه غیرموثرمتهم واختلاف گوئی دونفرزن درخانه اومنشاءاثربردائر کردن فاحشه خانه بنظرنمی رسدوچون بارعایت تعدد،حکم محکومیت اوصادر گشته ودرمیزان مجازات موثراست حکم ممیزعنه به اتفاق آراءنقض و...

* سابقه *
دائرکردن فاحشه خانه
استنادبه سابقه غیرموثر- عدم کفایت دلائل

شخصی به اتهام دائرکردن فاحشه خانه وداشتن دوگرم تریاک ودوگرم سوخته ویک عددوافورکه ازخانه اش کشف شده درسال 1338موردتعقیب دادسرای شهرستان کرمان واقع وازدادگاه جنحه شهرستان کرمان تعیین مجازات اوطبق بند3ماده 211قانون کیفروقسمت اول ماده 7لایحه قانونی راجع به اصلاح قانون منع کشت خشخاش بارعایت ماده 2الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری تقاضاشده است .
دادگاه مذکوربه موضوع رسیدگی ونظربه گزارش دائره مبارزه بامواد مخدره وصورت مجلس تنظیمی وقرائن دیگرجرم متهم راازحیث دائرکردن فاحشه خانه ونگهداری چهارگرم تریاک وسوخته محرزدانسته وعمل اورابابند 3ماده 211قانون کیفروقسمت اول ماده 7 لایحه قانونی اصلاح منع کشت خشخاش ناظربه ماده 4آن قانون ورعایت ماده 2الحاقی به آئین دادرسی کیفری ورعایت ماده 45آن قانون مکرردرمورددائرکردن فاحشه خانه به ششماه حبس تادیبی و تادیه 250ریال غرامت نقدی ودرموردنگهداری تریاک وسوخته به یک ماه حبس تادیبی وپرداخت دوهزارریال جریمه نقدی باقیداجرای کیفراشددرباره متهم غیابی محکوم می نماید.
محکوم علیه باانصراف ازواخواهی تقاضای پژوهش نموده است .شعبه اول دادگاه استان به موضوع رسیدگی رای مزبورراخالی ازاشکال دانسته وعینا استوارنموده است .
متهم ازاین حکم فرجامخواهی نموده وشعبه هشتم دیوان عالی کشورحکم فرجامخواسته رابعنوان :مستدل نبودن حکم راجع به دائرکردن فاحشه خانه از طرف محکوم علیه ،نقض نموده ورسیدگی رابه شعبه دیگردادگاه استان 8ارجاع کرده است .
دادگاه مرجوع الیه رسیدگی واشکالی بررای پژوهشخواسته واردندیده ، آن رای راکه دائربه محکومیت متهم درقسمت نگهداری موادافیونی به یک ماه حبس تادیبی وپرداخت دوهزارریال جریمه نقدی ودرقسمت دائرکردن فاحشه خانه به شش ماه حبس تادیبی وتادیه 250ریال غرامت باقیداجرای مجازات اشدصادرگردیده استوارکرده است .
محکوم علیه تقاضای رسیدگی فرجامی نموده واعتراض خاصی نکرده است ، موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده وبه اتفاق آراءرای به نقض دادنامه فرجامخواسته بشرح زیرداده اند.

مرجع :
مجموعه رویه قضائی کیهان جلداول جزائی سال 1342

23
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
5199
تاریخ تصویب :
1341/12/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :