جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.


رای شماره 1799 - 9/4/1341

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
بااحرازصلاحیت دیوان عالی کشورنسبت به رسیدگی به پرونده های جزائی اعم ازاینکه دردادرسی ارتش مطرح شده باشد ویادرمحاکم عمومی ،دیوان مزبور که طبق آئین دادرسی وکیفرارتش بارعایت آئین دادرسی کیفری اقدام و رسیدگی می نماید وچون ماده 456 اصلاحی قانون آئین دادرسی کیفری وضعا" موخر و وارد بر ماده 275 قانون آئین دادرسی وکیفرارتش می باشدوتکلیف را راجع به موارد عدم صلاحیت پس ازنقض وارجاع پرونده ورسیدگی مجدد را به مرجع صلاحیتدار صریحاتعیین می نماید بنابراین حکم شعبه هشتم دیوان عالی کشورمبنی براحاله امربه مقام صالح بعدازنقض به اتفاق آراءابرام می شود.این رای به دستور ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328برای دادگاهها لازم الاتباع است .

* سابقه *
صلاحیت
عدم صلاحیت دادگاههای نظامی
ارجاع پرونده پس ازنقض به مرجع صلاحیتدار

بین احکام 17/4273-14/2/40و22/4400-29/10/39شعبه هشتم دیوان عالی کشورواحکام شماره 6/4287-17/3/40و24/4432-21/10/30شعبه 2دیوان عالی کشوربعدازاظهارنظربرغیرصالح بودن دادگاههای نظامی وصالح دانستن محاکم دادگستری ازحیث ارجاع پرونده رویه مختلف اتخاذگردیده است ،به این قرار:
الف - شعبه هشتم بعدازنقض حکم فرجامخواسته رسیدگی رابه مراجع دادگستری ارجاع نموده است .
ب - شعبه 2دیوان عالی کشوربعدازنقض رسیدگی رابه شعبه دیگردادگاه تجدیدنظردادگاههای نظامی ارجاع کرده است .
دادستان کل باارسال رونوشت مصدق احکام مذکوروبااستنادبه ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328بررسی واتخاذنظررااز هیئت عمومی دیوان عالی کشوردرخواست نموده است .
موضوع مختلف فیه درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده وباکسب نظردادستان کل که مبنی بر(صحیح بودن رای صادرازشعبه هشتم که صریحامرجع را تعیین کرده است )بوده چنین رای داده اند:

مرجع :
مجموعه رویه قضائی کیهان جلداول جزائی سال 1342
ازصفحه 355 تاصفحه 356

23
نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
1799
تاریخ تصویب :
1341/04/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :