جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

214 شماره 110هفته دادگستری صفحه 8

اگر دعوی جعل به لحاظ عدم ذکر دلایل آن به نظر دادگاه قابل ترتیب اثر نباشد آیا موجبی برای اجرای ماده 405 قانون آئین دادرسی مدنی خواهد بود؟
نظریه کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی :
اگر مدعی جعلیت دلائل ادعای جعل را طبق ماده 397ضمن ادعای جعلیت اقامه ننماید و دادگاه از این لحاظ بادعای جعل ترتیب اثر ندهد چون بصحت و اصالت سندرسیدگی نشده تعیین جریمه مذکور در ماده 405 قانون آئین دادرسی مدنی موردی نخواهد داشت .

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

112
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
214
تاریخ تصویب :
1354/12/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :