جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.


رای شماره : 51 - 17/11/1358

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزائی مصوب 13/8/58 شورای عالی انقلاب اسلامی ایران بزه معاونت درقتل نیزازجمله مستثنیات این لایحه قانونی است وبالنتیجه حکم شعبه اول دیوان عالی کشور صحیح است .این رای بموجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای دادگاههاوشعب دیوانعالی کشوردرمواردمشابه لازم الاتباع میباشد.

* سابقه *
ردیف 58/24هیئت عمومی

جناب آقای دادستان کل کشور
محترمااستحضارمی دهد.
1- بموجب رای مورخه 23/7/58 شماره 967/2-شعبه دوم دیوانعالی کشوردرپرونده کلاسه 3476-20فرجامی موضوع اتهام بانوخان بی بی که معاونت درقتل بوده به لحاظ اینکه موردشمول لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزائی مصوب شهریورماه 58 تشخیص شده حکم فرجام خواسته رانقض ودادرسی موقوف وفرجام خواه نامبرده راازتعقیب معاف دانسته اند.
2- درپرونده کلاسه 2/3425 فرجامی شعبه اول دیوان عالی کشوربرطبق دادنامه 1829-19/9/58 محکومیت غلام قادردامنی که متهم به معاونت در قتل بوده ودردادگاه جنائی استان سیستان بلوچستان به شش سال حبس جنحه ای درجه یک محکوم گردیده تائیدنموده است .
باعنایت به اینکه درموضوع واحد(معاونت درقتل )دردوشعبه دیوان کشورآراءمختلف صادرگردیده وازطرفی به لحاظ وجودتعدادی پرونده جاری و اجرائی که جرائم آنهابه ویژه شروع ومعاونت درقتل قبل ازللایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزائی مصوب اردیبهشت ماه 58 وقوع یافته می بایدتصمیم قضائی واجرائی واحدی اتخاذگردداستدعای طرح موضوع رادرهیئت عمومی دیوانعالی کشوربمنظور ایجادوحدت رویه قضائی دارد.ضمنارونوشت آراءمزبوربه پیوست تقدیم می گردد.
بنظرسرپرست محترم دیوان عالی برسدبمنظورایجادوحدت رویه تقاضای طرح موضوع اختلاف رادرهیئت عمومی دیوان عالی کشوردارم

دادستان کل کشور- بنی صدر

به تاریخ روزچهارشنبه هفدهم بهمن ماه یکهزاروسیصدوپنجاه وهشت جلسه هیئت عمومی دیوان کشوربه ریاست جناب آقای سجادیان وباحضورآقای دادستان کل کشوروحضورجنابان آقایان روساومستشاران شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشورتشکیل است ،پس ازبررسی وقرائت گزارش واستماع عقیده آقای دادستان کل کشورمبنی برتائیدرای شعبه اول براینکه معاونت درقتل عمدجزءمستثنات مذکوردرتبصره 2ماده واحده قانونی عفوعمومی است و مشمول عفونخواهدبودوچنین رای می دهند:

مرجع :
روزنامه رسمی شماره 10617- 20/ 5/1360
مجموعه قوانین سال 1360 صفحه 8تا10بخش رویه قضائی
2
نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
51
تاریخ تصویب :
1358/11/17
تاریخ ابلاغ :
1360/05/20
دستگاه اجرایی :
موضوع :