جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.


رای شماره 52 - 17/11/1358

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
منظور از جرائم و محکومیتهای قتل عمدی که بموجب تبصره 2ماده واحده لایحه قانونی عفوعمومی متهمان ومحکومان جزائی مصوب 13/6/58 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران ازشمول مقررات آن قانون مستثنی گردیده جرائمی است که به مرحله انجام رسیده ومنتهی به فوت مجنی علیه شده باشد.بنا براین جرائم ومحکومیتهای کسانی که شروع به اجرای جرائم مذکورنموده وقصد ارتکابشان به واسطه موانع خارجی که اراده آنان درآنهامدخلیت نداشته معلق وبی اثرمانده وجنایت منظورواقع نشده است درصورتیکه مشمول ماده واحده باشدجزومستثنات تبصره مزبورمحسوب نبوده وازتعقیب ومجازات معاف خواهدبود.این رای برطبق ماده واحده مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه سال 28 برای شعب دیوانعالی ودادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *

ردیف 58/23هیئت عمومی

هیئت عمومی دیوان عالی کشور
1-بموجب رای شماره 122-12/10/57 شعبه اول دادگاه استان سیستان و بلوچستان موسی فولادی فرزندجمعه به اتهام (شروع به قتل )جالوباستنادمواد 170و20و46 قانون مجازات عمومی به سه سال حبس جنائی درجه 2محکوم گردیده واین حکم برطبق دادنامه 822/1-14/9/58 شعبه اول دیوان عالی کشورتائید گردیده است .
2- برطبق رای شماره 57/179 شعبه دوم دادگاه جنائی استان تهران اسدالله فرشیدی منفردفرزندعلی رابه اتهام شروع به قتل به استنادمواد170 و20 قانون مجازات عمومی وبارعایت قواعدتعددجرم وباتوجه به مقررات تخفیف به دوبارده سال حبس جنائی درجه یک محکوم کرده است وشعبه دوم دیوان عالی کشوربموحب دادنامه شماره 1439-2-10/10/58 موضوع پرونده کلاسه 10/3239 درموردمشارالیه رای دادگاه جنائی رانقض واعلام معافیت و موقوفی تعقیب فرجامخواه (اسدالله فرشیدی منفرد)راازاتهام شروع به قتل نموده است .علیهذاباعنایت به اینکه درموضوع واحد(شروع بقتل )ازدو شعبه دیوان عالی کشوردورای مختلف صادرگردیده تقاضای طرح موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشورواتخاذرویه ای واحددرخصوص موردمیشود.

دادستان کل کشور- بنی صدر

به تاریخ روزچهارشنبه هفدهم بهمن ماه یکهزاروسیصدوپنجاه وهشت جلسه هیئت عمومی دیوان کشوربه ریاست جناب آقای سیدمهدی سجادیان وبا حضورجناب آقای بنی صدردادستان کل کشوروحضورجنابان آقایان روساو مستشاران شعب حقوقی وکیفری دیوان عالی کشورتشکیل است ،پس ازبررسی و قرائت گزارش واستماع عقیده آقای دادستان کل کشورمبنی برتائیدرای شعبه اول ،شروع بقتل جزءمستثنات است ومشمول عفونیست ،چنین رای می دهند:

مرجع :
روزنامه رسمی شماره 10617- 20/ 5/1360
مجموعه قوانین سال 1360 صفحه .1تا11بخش رویه قضائی
2
نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
52
تاریخ تصویب :
1358/11/17
تاریخ ابلاغ :
1360/05/20
دستگاه اجرایی :
موضوع :